05.10.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και ώρα 10πμ μπορείτε να συνδεθείτε στο link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7c0ac782f469459498a52d370a78c1e6%40thread.tacv2/1601921956205?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2201f5f05f-4174-4f53-af92-e9c68c31ea2a%22%7d

Οδηγίες για την σύνδεση έχουν εξηγηθεί και αναλυθεί και αναμένεται να προσομοιωθεί χωρίς προβλήματα η 1η συνάντηση του μαθήματος. Για όσους δεν επικοινώνησαν, τονίζεται ότι δεν πρέπει να προσπαθούν και να αναζητούν τρόπο σύνδεσης μέσω εταιρικού λογαριασμού γιατί αυτός θα τους δοθεί μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και προς το παρόν θα συμμετέχουν σαν επισκέπτες.

Άρτεμις Συλιβού

asilivou@sp.duth.gr