01.07.2021 Χορήγηση σαράντα “40” υποτροφιών σε προπτυχιακούς (-ές) φοιτητές (-τριες) του ΔΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ”, ΟΠΣ (MIS) 5049108


6ΣΒΧ46ΨΖΥ1-ΟΕΗ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΟΣΥΠ

Πίνακας-αιτούμενων-κριτηρίων-μοριοδότησης

Υπ.Δηλ.-Κατά-περίπτωση

Υπ.Δηλ.-Υποχρεωτικά