ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, το πτυχίο του τμήματος περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για την πλήρωση θέσεων των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΠΕ Κοινωνιολόγων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΕCDL)

Το Τμήμα χορηγεί βεβαιώσεις γνώσης χειρισμού Η/Υ στους αποφοίτους του ως πρόσθετο προσόν διορισμού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ   

 

Το Τμήμα χορηγεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του ως προσόν διορισμού στη β’ βάθμια εκπαίδευση.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΠΕ78-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

To πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα τυπικών προσόντων ένταξης των υποψηφίων στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης μαθημάτων προετοιμασίας των φοιτητριών/φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), για τα επίπεδα Β1-Β2 ή/και Γ1-Γ2.

Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στις φοιτήτριες/στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των κοινωνικών πολιτικών και να τους εξοικειώσει με τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Η καλλιέργεια ικανοτήτων κριτικής σύνθεσης γνώσεων, εννοιών και μεθόδων από ένα ευρύ πεδίο κοινωνικών επιστημών αποτελεί κεντρικό στόχο του Τμήματος.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό τμήμα που προσφέρει πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. Έχει έναν ισχυρό πολυεπιστημονικό χαρακτήρα και οι φοιτήτριες/τές του αποκτούν ένα επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας που τους επιτρέπει να αξιοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και μεθόδους από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών, όπως η Κοινωνική Πολιτική, η Κοινωνιολογία, η Οικονομία, το Δίκαιο, η Εγκληματολογία, η Πολιτική Επιστήμη κοκ. Επιπλέον, καθίσταται δυνατό οι φοιτήτριες/τές να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμες αυτές διαρκώς αλλάζουν και αναδιαρθρώνονται και να ερμηνεύουν τις διαφορετικές αντιλήψεις και αξίες των ατόμων που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές ομάδες.Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται σε  ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα σπουδών και στις ανάγκες των φοιτητών που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής.

Επιπλέον, το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής επιστημονικής και συγκριτικής έρευνας, μέσα από την παροχή διδακτορικών τίτλων σπουδών, σε θέματα που εντάσσονται στον ευρύτερο τομέα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν σε κοινωνικούς φορείς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού και του τρίτου τομέα, που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και με την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Ενδεικτικά, οι απόφοιτες/οι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε υπουργεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, νοσοκομεία και δομές υγείας, σωφρονιστικά ιδρύματα, κοινωνικές δομές, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, μεγάλες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνικού σκοπού και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του εξωτερικού, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ, στον ΟΟΣΑ, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις με κοινωνικούς σκοπούς.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη δομή του τμήματος, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του, τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του, καθώς και το ακαδημαϊκό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής εμπλουτίζεται συνεχώς και συμπληρώνεται με πρόσθετες πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος που ξεκινά με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να την επισκέπτονται τακτικά για να ενημερώνονται εγκαίρως για κάθε σχετική εξέλιξη.

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Γραμματείας:

Ανακοινώσεις για Φοιτητές

Ανακοινώσεις μελών ΔΕΠ:

Εκδηλώσεις