Ερευνητικά Προγράμματα


Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Φυλακών

http://www.prisonobservatory.org/

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών της Φυλάκισης

www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=130

Έρευνα για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης

https://www.epsu.org/article/quality-employment-project

Πρόγραμμα Διεπιστημονικής Συνεργασίας στην Κριτική Εγκληματολογία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ COMMON STUDY PROGRAMME IN CRITICAL CRIMINOLOGY

Πρόγραμμα Sodanet in action

https://www.ekke.gr/research/project/sodanet-in-action

Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΠΟΣ

https://www.kallipos.gr/el/