Ερευνητικά Προγράμματα


Διάρκεια Τίτλος προγράμματος Σύνδεσμος
2013-2015 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Φυλακών http://www.prisonobservatory.org/
2014-2017 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών της Φυλάκισης www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=130
2018 έρευνα για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης https://www.epsu.org/article/quality-employment-project

2019                              ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ COMMON STUDY PROGRAMME IN CRITICAL CRIMINOLOGY