Μαθησιακά αποτελέσματα


Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τη δυνατότητα να επιλύουν προβλήματα προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, να συλλέγουν πρωτογενή δεδομένα προκειμένου να καταγράφουν, να σταθμίζουν και να αξιολογούν τις παραμέτρους των κοινωνικών φαινομένων, να σχεδιάζουν παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας και να αξιολογούν τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, να αποτελούν μέρη ευρύτερων ομάδων σχεδιασμού, οργάνωσης, αξιολόγησης και υλοποίησης κοινωνικής πολιτικής, να αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες στην επικοινωνία και την ενημέρωση προκειμένου να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, να συλλέγουν δευτερογενή δεδομένα, να τηρούν την επιστημονική/ερευνητική δεοντολογία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτήτριες/τές θα είναι ικανές/οί να:

  • περιγράφουν και να αναλύουν τα κοινωνικά φαινόμενα και τα ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας,
  • κατανοούν και να διαχειρίζονται βασικές θεωρίες που αφορούν στην κοινωνική πολιτική και να επισημαίνουν τις μεταξύ τους διαφορές,
  • κατανοούν τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της κοινωνικής πολιτικής,
  • κατανοούν τις βασικές αρχές που υπηρετούν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας,
  • κατανοούν και να χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές κοινωνικής διοίκησης,
  • εκτιμούν τις επιπτώσεις προτάσεων πολιτικής στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας,
  • σχεδιάζουν κοινωνικές πολιτικές και να διατυπώνουν προτάσεις πολιτικής με αναφορά στους στόχους, τα μέσα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
  • προσεγγίζουν συγκριτικά διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής προστασίας σε διαφορετικά κράτη και περαιτέρω να εντάσσουν έκαστο τρόπο σε ένα από τα ‘μοντέλα’ προνοιακού καπιταλισμού για τις ανεπτυγμένες χώρες.