06.10.2020 ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ (από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο)


Παρακαλούνται όσοι δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά σίτισης, να τα αποστείλουν άμεσα ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Τμημάτων.