16.12.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών ΤΚΠ_με ΑΔΑ