21.04.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022


1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2021 (1)