27.04.2021 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ., στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5093188, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΑΔΑ 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445 και απ 13052/02-04-2021


64ΒΦ46ΨΖΥ1-ΦΩΙ.pdf