20.09.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ


Το μάθημα “Εισαγωγή στη Νεότερη και Ευρωπαϊκή Ιστορία” θα εξεταστεί στις 21 Σεπτεμβρίου 13:00 -13:20.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoo5-C3sxTBW0K4_6lreE9VimfqhgGfEqzhyW3S9op281%40thread.tacv2/1631866574042?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22de4f6871-f147-48de-af20-e840456cd071%22%7d