06.10.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟ ΥΠΟΠΤΟ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID-19


Σας ενημερώνουμε ότι, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθ.107/30.09.2021 συνεδρίασή του όρισε ως υπεύθυνη για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά υπόπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής την Αν. Γραμματέα του Τμήματος κα Ιωάννα Παπαδοπούλου, με στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail: gipapado@admin.duth.gr
Τηλ.: 2531039380

και αναπληρώτρια υπεύθυνη την Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγήτρια κα Μαρία Πεμπετζόγλου με στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail: mariap@sp.duth.gr
Τηλ.: 2531039407

Εκ της Γραμματείας