29.10.2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 39406/2021


Καλημέρα σας,

έπειτα από την έγκριση  από την Επιτροπή Ερευνών στην συν.107/27.10.2021, σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων  επιλογής υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 39406/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα αποτελέσματα έχουν  αναρτηθεί στο link:

(ΚΕ 82309, Α.Π. 43471/2021) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης (duth.gr)

6ΑΓΙ46ΨΖΥ1-Ψ24

Από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

τηλ. 2531039132 (εσωτ. 74132)