31.01.2022 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24782/25-06-2021)


ΨΑΟΓ46ΨΖΥ1-ΝΦΦ