24.02.2022 Πρόσκληση για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΔΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»


6Β4846ΨΖΥ1-Ο4Π

Αίτηση-Πρόσκλησης-9967.24-02-2022_-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΓΟ