09.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023


1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_2023 (1)

2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_2023 (2)