21.03.2022 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 9967/2022 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5162230


ΨΡΠΗ46ΨΖΥ1-ΣΒΕ (1)