28.04.2022 Συγκροτήσεις τριμελών εφορευτικών επιτροπών για την εκλογή ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ


ΣΥΓΓΡΟΤΗΣΗ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ__ΕΤΕΠ_ΨΠΔ646ΨΖΥ1-ΖΘ5 (1)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΕΔΙΠ_ΨΞ5346ΨΖΥ1-ΞΑΒ (1)