14.09.2022 Υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές στην Ελβετία


Δελτίο Τύπου

Η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοινώνει ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία
προσφέρει υποτροφίες μέσω της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Υποτροφιών για Ξένους
Φοιτητές (FCS) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε ερευνητές από όλα τα επιστημονικά πεδία που
ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελβετία και αφορούν ερευνητικά
προγράμματα ενός έτους σε επίπεδο διδακτορικών ή μετα-διδακτορικών σπουδών,
καθώς και διδακτορικά προγράμματα. Επίσης προσφέρονται υποτροφίες για
μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των Τεχνών.
Οι όροι υποβολής αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng.
Πριν από την υποβολή αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το σχέδιο
σπουδών τους ή το ερευνητικό τους πρόγραμμα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν
στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο ή στο επιλεγμένο ATEI, επικοινωνώντας εκ των
προτέρων με έναν υπεύθυνο καθηγητή ή με τη διεύθυνση του μεταπτυχιακού
προγράμματος που τον ενδιαφέρει.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Πρεσβεία (e-mail:
athens@eda.admin.ch) για να λάβουν τα έντυπα υποψηφιότητας που θα
συμπληρώσουν σε δύο (2) αντίτυπα. Ο πλήρης φάκελος πρέπει να επιστραφεί στην
Πρεσβεία μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2022 (σφραγίδα συστημένου ταχυδρομείου ή courier).
Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή ή
ελλιπείς φάκελοι. Δεν θα ληφθεί υπόψη αίτηση από υποψήφιο που έχει διαμείνει στην
Ελβετία για περισσότερα από ένα (1) έτος κατά την έναρξη της υποτροφίας.