07.10.2022 Ανάρτηση του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 42990/2022 (ΑΔΑ: Ψ91Δ46ΨΖΥ1-06Ξ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με MIS 5180690


Καλημέρα σας,

σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν ο πίνακας  προσωρινών  αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 42990/2022 (ΑΔΑ: Ψ91Δ46ΨΖΥ1-06Ξ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με MIS 5180690

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Πρόσκλησης με Α.Π. 42990/2022 (duth.gr)

Παρακαλούμε να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των τμημάτων που αφορά
από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ