ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 89 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο & 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά για Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις-Βιωματικά εργαστήρια 3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΑΓΓΛΙΚΗ (και όταν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ)
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/438172/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 Ο στόχος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:

 • Να κάνουν εξάσκηση στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου κυρίως για ακαδημαϊκούς σκοπούς.
 • Να μπορούν να μετακινούνται μεταξύ δύο διαφορετικών γλωσσικών, πολιτισμικών και επιστημονικών συστημάτων με ευκολία και άνεση – δηλ. από αγγλικά προς ελληνικά και τανάπαλιν, όταν απαιτείται (π.χ. σε προγράμματα Erasmus+, Erasmus Placement και Διεθνή Συνέδρια).
 • Να αναπτύξουν δεξιοτήτων προκειμένου να είναι σε θέση να μελετούν τη διεθνή αρθρογραφία που σχετίζεται με την Γλωσσολογία, να παρακολουθούν συνέδρια και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές ανάμεσα στα άλλα εργάζονται σε ομάδες μελέτης, επεξεργάζονται επιστημονικά κείμενα και οργανώνουν παρουσιάσεις με τη χρήση Η/Υ.

Γενικές Ικανότητες:

 1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (δηλ. επιστημονικών όρων) – μέσα από εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα (έντυπα ή ηλεκτρονικά), με τη χρήση και συμβατικών μέσων (π.χ. Βιβλιοθήκη) και των απαραίτητων τεχνολογιών (π.χ. Διαδίκτυο, ηλεκτρονικών δίγλωσσων και πολύγλωσσων γενικών και ειδικών λεξικών)
 2. Συγγραφή αυτόνομης εργασίας (ως περιλήψεις αγγλικών επιστημονικών κειμένων και στα αγγλικά και στα ελληνικά)
 3. Συγγραφή ομαδικής εργασίας (ως περιλήψεις αγγλικών επιστημονικών κειμένων και στα αγγλικά και στα ελληνικά)
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα 1ο Introduction to extended writing and research, Introduction to Social Policy

Μάθημα 2ο Using evidence to support ideas, Analyzing community work – its theory and practice

Μάθημα 3ο Organizing writing (presenting an argument, describing, comparing and contrasting, discussion, etc.), Administrative Law

Μάθημα 4ο Sourcing information for your project, Political Economy

Μάθημα 5ο Nominalization in written text, International Environmental Policy

Μάθημα 6ο Developing your project, Family Work with Elderly People

Μάθημα 7ο Developing a focus, The Cultural Nature of Human Development

Μάθημα 8ο Introductions, conclusions and definitions, An Introduction to Social Psychology

Μάθημα 9ο Incorporating data and illustrations, Public Economics

Μάθημα 10ο Hedging in academic texts, Domestic Violence

Μάθημα 11ο Writing a summary, Social Work and Health Care in an Aging Society

Μάθημα 12ο Writing an abstract, Social work with groups

Μάθημα 13ο Giving an oral presentation, Comparative Social Policy

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Βιωματικές δράσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Παρουσιάσεις – διδασκαλία με ppt

Χρήση διαδικτύου

Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας eclass

Επικοινωνία μέσω email

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Βιωματικό εργαστήριο 21
Διαδραστική διδασκαλία 20
Συγγραφή εργασιών 60
Δημιουργία φακέλου υλικού 20
6Χ25=150 150
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης: αγγλικά και ελληνικά

Διαμορφωτική: πρόοδος (40%)

Διαμορφωτική: φάκελος υλικού (20%)

Συμπερασματική: προφορική και γραπτή εξέταση (40%)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Hinkel, E. (2003). Teaching academic ESL writing: Practical techniques in vocabulary and grammar. Routledge.

Hopkins, D., & Cullen, P. (2007). Cambridge Grammar for IELTS with Answers: Self-study Grammar; Reference and Practice. Ernst Klett Sprachen.

Mc Cormack J. & Slaght J. (2020). Extended Writing & Research Skills. Garnet Education.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.