ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 88

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 88 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά για Κοινωνικές Επιστήμες Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΑΓΓΛΙΚΗ (και όταν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ)
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/438166/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες:

 

·         Να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης και χρήσης της αγγλικής γλώσσας γενικά, όπως και ειδικά στο επιστημονικό πεδίο της ειδίκευσης τους – Κοινωνική Πολιτική,

·         Να εμβαθύνουν και να κατανοούν μικρά και σχετικής δυσκολίας επιστημονικά κείμενα (έντυπης ή/και ηλεκτρονικής μορφής) της Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από την εκμάθηση των στρατηγικών ανάγνωσης,

·         Να εξοικειώνονται με τη συγγραφή περιλήψεων επιστημονικών κειμένων στα αγγλικά,

·         Να συμμερίζονται τις γνώσεις που αποκτούν μέσω των περιλήψεων με τους υπόλοιπους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους προφορικά και γραπτά στην αγγλική γλώσσα,

·         Να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά και έντυπα λεξικά ώστε να δημιουργήσουν και να εμπλουτίζουν το δικό τους δίγλωσσο γλωσσάρι

 

Γενικές Ικανότητες:

  1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (δηλ. επιστημονικών όρων) – μέσα από εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα (έντυπα ή ηλεκτρονικά), με τη χρήση και συμβατικών μέσων (π.χ. Βιβλιοθήκη) και των απαραίτητων τεχνολογιών (π.χ. Διαδίκτυο, ηλεκτρονικών δίγλωσσων και πολύγλωσσων γενικών και ειδικών λεξικών)
  2. Συγγραφή αυτόνομης εργασίας (ως περιλήψεις αγγλικών επιστημονικών κειμένων και στα αγγλικά και στα ελληνικά)
  3. Συγγραφή ομαδικής εργασίας (ως περιλήψεις αγγλικών επιστημονικών κειμένων και στα αγγλικά και στα ελληνικά)

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.             Μάθημα 1ο  Introduction to Academic English, Grammar: Definite/ Indefinite Articles, Present tenses, Stative Verbs

 

2.             Μάθημα 2ο  Academic Word List1: Academic disciplines / Analyzing Visual Data/ Research in Social Sciences,  Grammar: Past tenses

 

3.             Μάθημα 3ο  Academic Word List2: Classification/ Structure/ Time/ Trends/ Change/ Quantity, Grammar: Perfect tenses

 

4.             Μάθημα 4ο  Academic Word List3: Cause and Effect/ Compare and Contrast/ Problem and Solution/ Evidence/ Theory and Concepts/ Belief and Opinion, Grammar: Future tenses, Countable and uncountable nouns

 

5.             Μάθημα 5ο  Academic Word List4: Word Families/ Nouns and Noun Phrases/ Word combinations/ Affixes / collocations

 

6.             Μάθημα 6ο Academic Structures 1: Key Nouns for Academic English

7.             Μάθημα 7ο  Academic Structures 2: Key Verbs for Academic English, Numbers and trends (Cardinal/Ordinal numbers, Describing trends)

 

8.             Μάθημα 8ο Academic Structures 3: Key Adjectives for Academic English,

 

9.             Μάθημα 9ο , Academic Structures 4: Phrasal Verbs in Academic English, Passive voice

 

10.          Μάθημα 10ο Word Classes – nouns, verbs, adjectives and adverbs (derivatives and sentence writing)

 

11.          Μάθημα 11ο  Word Families and Word Parts – (prefixes), Talking about sources, facts, evidence and data, Conditionals 1 and 2,

 

12.          Μάθημα 12ο Talking about numbers, statistics, graphs and diagrams, Conditional 3, Prepositions

 

13.          Μάθημα 13ο Revision – TED talk on Social Policy- analysis and discussion

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Βιωματικές δράσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Παρουσιάσεις – διδασκαλία με ppt

Χρήση διαδικτύου

Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας eclass

Επικοινωνία μέσω email

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα  
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 21
Συμμετοχή στις διδακτικές ασκήσεις 20
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 50
Εκπόνηση- παρουσίαση μικροδιδασκαλίας 20
Τελική γραπτή εξέταση  
6Χ25=150 150
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα Αξιολόγησης: αγγλικά και ελληνικά

Συμπερασματική: προφορική και γραπτή εξέταση (100%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Campbell, C. (2012). English for Academic Study-Vocabulary, Grammar for Writing, Garnet Publishing Ltd., Reading.

De Chazal, E., & Moore, J. (2013). Oxford EAP: a Course in English for Academic Purposes: Advanced / C1. Oxford University Press.

Morley, J. (2017). The Academic Phrasebank-An Academic Writing Recourse for Students and Researchers, The University of Manchester.

Paterson, K. & Wedge, R., (2013) Oxford Grammar for EAP, Oxford University Press.

Savage, A. (2021). Effective Academic Writing, Oxford University Press.

Slaght, J. (2012). English for Academic Study-Reading, Garnet Publishing Ltd.

Vicary, A., (2014) English for Academic Study – Grammar for Writing, Garnet Publishing Ltd.

Wallwork, A. (2016). English for Academic Research: Grammar Exercises, Springer.