ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 62

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 62 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο &  8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανθρώπινη Ανάπτυξη
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/-ήτριες μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε θέση:

να γνωρίζουν βασικές έννοιες και τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της  ψυχολογίας της ανάπτυξης,

– να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη και τις σύγχρονες θεωρητικές τάσεις της αναπτυξιακής ψυχολογίας,

– να κατανοούν τις μεθόδους έρευνας και να ερμηνεύουν αντίστοιχα εμπειρικά δεδομένα,

-να αναπτύξουν δεξιότητες για κριτική σκέψη σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν την ανθρώπινη ανάπτυξη,

-να αναγνωρίζουν το ρόλο των αξιών, των προκαταλήψεων, των πολιτισμικών διαφορών και την επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Ιστορικές και σύγχρονες θεωρήσεις στην ανθρώπινη ανάπτυξη

-Θεωρητικές προσεγγίσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης: α) Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις, β) Θεωρίες Μάθησης, γ) Γνωστικές προσεγγίσεις και δ) θεωρία των συστημάτων.

-Προγεννητική Ανάπτυξη: η σύλληψη, τα στάδια ανάπτυξης του εμβρύου, η σημασία του τοκετού, οι ψυχολογικές αντιδράσεις των γονέων.

– Βρεφική ηλικία: οι σωματικές λειτουργίες και οι ανάγκες του βρέφους, η νοητική και γλωσσική ανάπτυξη, ο πρωταρχικός δεσμός και οι συναισθηματικές αντιδράσεις του βρέφους, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης.

-Νηπιακή περίοδος: οι βιοσωματικές μεταβολές και η ψυχοκινητική ανάπτυξη, νοητικές λειτουργίες και γλώσσα, ο ρόλος του φύλου, η κοινωνική ανάπτυξη, η σημασία του παιχνιδιού και οι σχέσεις με τους συνομηλίκους, η δυναμική της οικογένειας και οι επιδράσεις της, προβλήματα συμπεριφοράς, παιδικές ασθένειες και υγεία.

-Σχολική περίοδος: Γνωστικές λειτουργίες και ανάπτυξη, κινητικές λειτουργίες και αλλαγές στις διαστάσεις του σώματος, κοινωνική προσαρμογή και αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους(παιδικές φιλίες), η συμπεριφορά στο σχολείο, ηθική ανάπτυξη και η συμπεριφορά των γονέων.

-Εφηβεία: εμφάνιση της ήβης, η έννοια της εφηβείας και τα αναπτυξιακά της χαρακτηριστικά, η διαμόρφωση της ταυτότητας, η κοινωνικοποίηση κατά την εφηβεία.

– Ενήλικη ζωή: νοητικές και σωματικές αλλαγές, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, το στυλ της ζωής και τα πρότυπα διαπροσωπικών σχέσεων, η δημιουργία οικογένειας, η εργασία και ο ελεύθερος χρόνος.

-Τρίτη Ηλικία: νοητικές μεταβολές και κάμψη των βιολογικών λειτουργιών, ψυχοκοινωνικά προβλήματα, κοινωνική απόσυρση, εργασία και συνταξιοδότηση, τα προβλήματα υγείας, νέοι ρόλοι στη ζωή.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ’ αποστάσεως επικοινωνία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Εκτεταμένη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και λοιπών οπτικοακουστικών μέσων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργασίες μετά τη λήξη κάθε διάλεξης 25
Συμμετοχή σε καθοδηγούμενες συζητήσεις στο πλαίσιο των διαλέξεων 25

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης 25
Αυτοτελής Μελέτη 36
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση  (70%)

ΙΙ. Συμμετοχή στο μάθημα (εργασίες 30% )

 

Τα κριτήρια ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 Βασική:Bottom of Form

Feldman,S.R., 2019.Αναπτυξιακή Ψυχολογία : Δια βίου προσέγγιση. Αθήνα:Gutenberg

Πρόσθετη:

Aiken, L. R.,1998. Human development in adulthood. N.York: Plenum press.

Bandura, A. ,1977. Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Bergen, D., 2007. Human Development: Traditional and Contemporary theories. Upper Saddle River, NJ:Pearson, Prentice Hall.

Berk, L.E., 2009. Child Development. Ν.Υork: Pearson Publications.

Bίννικoτ, Nτ., 2009. Tο παιδί, το παιχνίδι και η πραγματικότητα. Aθήνα:Kας2019τανιώτης.

Bοσνιάδου, Στ. ,(επιμ.), 2001. Kείμενα εξελικτικής ψυχολογίας. Tόμος A’: Γλώσσα. Aθήνα: Gutenberg.

Bowlby, J., 1982. Attachment. New York, NY: Basic Books.

Bowlby, J., 1973. Separation: Anxiety & anger. New York, NY: Basic Books.

Bronfenbrenner, U., 2009. The ecology of human development: Experiments by nature and design. Massachusetts :Harvard university press.

Butterworth, G.& Harris, M.,1994. Priciples of Developmental Psychology. Hove: Erlbaum.

Cole, M. &Cole, S. R., 2000. Η Ανάπτυξη των Παιδιών. Αθήνα: Δαρδανός.

Craig, G.J. &Baucum, D., 2007. H ανάπτυξη του ανθρώπου. Αθήνα: Παπαζήσης.

Έρικσον, E., 1990. H παιδική ηλικία και η κοινωνία. Aθήνα: Kαστανιώτης.

Erikson, E. H.,1968. Identity: Youth and crisis. New York, NY: Norton.

Fogel, A., King, B. J. & Shanker, S. G. (Eds.). ,2007. Human development in the twenty-first century: Visionary ideas from systems scientists. Cambridge :Cambridge University Press.

Gardner, H. , 1990. Art education and human development. Los Angeles : Getty Publications.

Gilligan, C., Ward, J.V., & Taylor, J. M., 1988. Mapping the moral domain. Cambridge, MA: Harvard.

Gottman, J., 2000. Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών: ένας πρακτικός οδηγός για γονείς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Herbert, M., 1989. Ψυχολογικά προβλήματα της παιδικής ηλικίας . Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Herbert, M., 1997. Ψυχολογική φροντίδα του παιδιού και της οικογένειάς του. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καϊλα,Μ., 1996.Η σχολική φοβία .Αθήνα :Ελληνικά Γράμματα.

Κάκουρος, Ε. & Μαναδιάκη, Κ.,2002. Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων: Αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – ΓιώργοςΔάρδανος.

Kohlberg, L., 1981. The philosophy of moral development: Essays on moral development. New York:Harper & Row.

Κουρκούτας, Η.Ε., 2001. Η ψυχολογία του εφήβου: θεωρητικά ζητήματα και κλινικές περιπτώσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Molnar, A. & Linquist, B., 1993. Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Nτεμώζ, Λ., 1985. Iστορία της παιδικής ηλικίας. Aθήνα: Θυμάρι.

Nussbaum, M. C. (2001). Women and human development: The capabilities approach. Cambridge :Cambridge University Press.

Παρασκευόπουλος, Ι., 1985 .Εξελικτική ψυχολογία (τομ.1-4).Αθήνα :Αυτοέκδοση.

Piaget, J., 1950. The psychology of intelligence. New York: Hartcourt, Brace.

Rogers,D., 1979.The Adult Years: an introduction to Aging.N.Jersey:Prentice Hall, Inc.

Rogoff, B., 2003. The cultural nature of human development. N.York/Oxford : Oxford University Press.

Σάλκιντ, Ν., 2006. Εισαγωγή στις Θεωρίες Ανθρώπινης Ανάπτυξης.Αθήνα: εκδόσεις Πατάκη.

Santrock, J. W. (2009). Life-span development. Boston, MA: McGraw-Hill.

Schaffer,R., 1997. H Κοινωνικοποίηση του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του.Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα.

Sheehy, G., 1996. New passages: Mapping your life across time. New York, NY: Ballantine Books.

Sigelman, C.& Rider, E. ,2014. Life-span human development.Stamfort,Ct: Cengage Learning.

Skinner, B.F., 1974. About Behaviorism. New York, NY: Vintage.

Staudinger, U. M.& Lindenberger, U. E.,2003. Understanding human development: Dialogues with lifespan psychology.Boston: Kluwer Academic publishers.

Steuer, F.B., 2005. Η ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Ελλην.

Sudbury,H.,  2010.  Human growth and development:an introduction for social workers.London: Routledge.

Thies, K. M. & Travers, J. F.,2006. Handbook of human development for health care professionals. London: Jones & Bartlett Learning.

Thomas, R. M. 2000. Recent theories of human development. Thousand Oaks,Ca: Sage Publications.

Τσιάντης, Γ. & Δραγώνα, Θ. (επιμ.) ,1999. Μωρά και μητέρες: ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και υγεία στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Walker, J. & Crawford, K. ,2014. Social work and human development. London: Learning Matters/Sage.

Επιστημονικά περιοδικά

·         Child Development

·         Developmental Psychology

·         Journal of Aging and Human Development

·         Journal of Gerontology

·         Journal of Marriage and the Family

·         Journal of Youth and Adolescence

·         The Gerontologist