ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 26 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αντεγκληματική Πολιτική και Παγκοσμιοποίηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09111/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

·         Να αποκτήσουν  τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη θεωρία και τη δικαιοπολιτική θεμελίωση των μέτρων και προτύπων αντεγκληματικής πολιτικής.

·         Nα εξοικειωθούν με το θεσμικό πλαίσιο, την έρευνα, την ανάλυση και το σχεδιασμό της Αντεγκληματικής Πολιτικής, τόσο στο επίπεδο του ποινικο-κατασταλτικού συστήματος (εσωτερικά και διεθνώς), όσο και στο επίπεδο της κοινωνικής πρόληψης του εγκλήματος.

·         Να αναπτύξουν κριτική κοινωνική σκέψη στην ανάλυση κοινωνικών φαινομένων, όπως το έγκλημα και την ποινική αντίδραση, τις πολιτικές αντιμετώπισης του εγκλήματος  και

·         Να αποκτήσουν ένα γνωστικό εργαλείο που θα χρησιμεύει στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων ποινικής και εξω-ποινικής πολιτικής εντός και εκτός ποινικοκατασταλτικού συστήματος

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Αντικείμενο του Μαθήματος

 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση της θεωρίας, των προτύπων, των θεσμών και μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, με έμφαση στις νέες μορφές εγκληματικής δράσης, αλλά και στον ρόλο υπερεθνικών οργανισμών και φορέων στον έλεγχο του εγκλήματος. Ειδικότερα, οι αλλαγές στην οικονομία και το σύστημα παραγωγής και η ραγδαία εξέλιξη και διείσδυση της τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, μετέβαλλαν τόσο τη φαινομενολογία του εγκλήματος όσο και τους όρους αντιμετώπισης του, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες προκλήσεις και κοινωνικά ζητήματα. Η αντεγκληματική πολιτική αποτελεί πλέον βασικό πεδίο χάραξης δημόσιας πολιτικής στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία του δικαιώματος στην ασφάλεια και την ασφάλεια των δικαιωμάτων των πολιτών. Το μάθημα εστιάζει στους όρους διαμόρφωσης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, στη σχέση αντεγκληματικής πολιτικής με την κοινωνική πολιτική αλλά και στη διαμόρφωση προτύπων και θεσμών ποινικής και εξωποινικής αντιμετώπισης διαφόρων μορφών εγκλημάτων.

 

Περίγραμμα Μαθήματος:

 

1.       Εισαγωγή στο μάθημα: αντικείμενο του μαθήματος, διάρθρωση ύλης και μαθησιακοί στόχοι. Εισαγωγή στην προβληματική της αντεγκληματικής πολιτικής. Η αντεγκληματική πολιτική στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης

2.       Γενικά ιδεολογικά πρότυπα της αντεγκληματικής πολιτικής – επικρατέστερα και εναλλακτικά πρότυπα. Σχέση αντεγκληματικής πολιτικής και πολιτικής

3.       Η πρόληψη του εγκλήματος. Έννοια, τυπολογίες. Κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος.

4.       Εγκληματικότητα του δρόμου. Εγκλήματα βίας. Τάσεις εγκληματικής πολιτικής για την διαχείριση της εγκληματικότητας του δρόμου.

5.       Θεωρητικές προσεγγίσεις της σοβαρής παρανομίας. Οικονομικά εγκλήματα. Κρατικο-εταιρικό έγκλημα

6.       Αντεγκληματική πολιτική και σοβαρή παρανομία. Θεωρητικές προσεγγίσεις για το οργανωμένο έγκλημα. Η συμβιωτική σχέση ανάμεσα στη νομιμότητα και στην παρανομία και ο ρόλος της διαφθοράς.

7.       Η λειτουργία του ποινικο-κατασταλτικού συστήματος (επιλεκτική λειτουργία, εγκλήματα των ισχυρών, ανισότητες και ανθρώπινα δικαιώματα).

8.       Οργανωμένο έγκλημα και πολιτικές ασφάλειας. Ειδικότερες μορφές οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας. Σύγκριση με το φαινόμενο της  τρομοκρατίας.

9.       Τάσεις και διεθνικές διαστάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής. Διεθνής και ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική σε σχέση με την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς

10.   Η εθνική νομοθεσία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

11.   Πολιτικές αντιμετώπισης άλλων μορφών εγκληματικής δραστηριότητας (λαθρεμπόριο, εκβιάσεις)

12.   Η οργάνωση της αντεγκληματικής πολιτικής (δομές, διάρθρωση υπηρεσιών, διϋπηρεσιακή συνεργασία, θεσμικά κενά και αλληλοεπικαλύψεις)

13.   Παρουσίαση εργασιών

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του classweb  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 14
Εκπόνηση  μελέτης 38
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 48
Παρουσίαση  μελέτης 9
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η εκπόνηση μελέτης

2) Η παρουσίαση  μελέτης

3) Η γραπτή εξέταση.

 

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών:

Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης  ακαδημαϊκών εργασιών. Τα κυριότερα κριτήρια είναι η ακρίβεια και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η ξεκάθαρη οργάνωση του περιεχομένου και η κατάλληλη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας για την ανάπτυξη του θέματος της εργασίας. Στην παρουσίαση  είναι απαραίτητη η χρήση ΤΠΕ.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Βασική:

Βιδάλη, Σ., 2017. Πέρα από τα όρια: Η Αντεγκληματική Πολιτική σήμερα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Φάκελος μαθήματος (ανάρτηση στο e-class)

Πρόσθετη:

Αλεξιάδης, Σ. (2006), Κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής. Α΄. Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας

Αλεξιάδης, Σ. (2007), «Η αποκαταστατική Δικαιοσύνη: Μία άλλη αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου» σε Τιμ. Τόμο για τον καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη. Τ. ΙΙ: Μελέτες Ποινικού Δικαίου –Εγκληματολογίας –Ιστορίας του Εγκλήματος, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σσ. 991-1017.

Αλεξιάδης, Σ. (2010), Τα οικονομικά του εγκλήματος, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας.

Αντωνοπούλου, Α. (2010), Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματική πολιτικής, Η πολιτική της μηδενικής ανοχής και τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων, Αθήνα- Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.

Βιδάλη, Σ. (2010), «Μέτρηση του εγκλήματος και αντεγκληματική πολιτική», σε Τιμητικό Τόμο Καλλιόπης Δ., Σπινέλλη, Αθήνα: Σάκκουλας, σσ. 559-580.

Βιδάλη, Σ. (2014),  Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα Νομική Βιβλιοθήκη.

Γασπαρινάτου, Μ. (2006), «Η διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής στην κοινωνία της διακινδύνευσης», ΠοινΛόγος, τ.4/2006, σσ. 1535-1552.

Γασπαρινάτου, Μ. (2019), «Πολιτική διαφθορά και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων» συμβολή σε Σ. Βιδάλη, Ν.Κουλούρης, Χ. Παπαχαραλάμπους (επιμ.) (2019), Εγκλήματα των ισχυρών: Διαφθορά, Οικονομικό και Οργανωμένο Έγκλημα, Αθήνα: Εκδόσεις ΕΑΠ,  σσ. 157-183.

Γασπαρινάτου, Μ. (2020), Επικινδυνότητα: Η διαδρομή μίας «επικίνδυνης» κατασκευής. Εγκληματολογική προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ

Γασπαρινάτου, Μ. (2021), «Έγκλημα & Εξουσίες στο Ελληνικό Κράτος: Η Γκρίζα Ζώνη της Νομιμότητας», ΑΝΤΙΓΟΝΗ: το ερώτημα, Περιοδικό για την Κριτική Εγκληματολογία, το ποινικό πρόβλημα  και τον κοινωνικό έλεγχο, εκδόσεις Τόπος- ΕΕΜΕΚΕ, Ιούνιος 2021 Τόµος I Αρ. 1, σσ. 102-128.

Γασπαρινάτου, Μ. (2021), «Η Διασύνδεση Εγκλήματος Λευκού Κολάρου & Οργανωμένου Εγκλήματος & τα κενά της Αντεγκληματικής Πολιτικής»,  σε Βιδάλη, Σ., Γασπαρινάτου, Μ. Γεωργούλας, Σ., Θεμελή, Ό., Κουλούρης, Ν., Κουρούτζας, Χ. Παπανικολάου, Γ., Σταμούλη, Ε. (επιμ.), Κοινωνική πραγματικότητα, Κριτικός λόγος και ποινικό φαινόμενο, συμβολές στο  2ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, Αθήνα: ΕΕΜΕΚΕ

Γιαννούλης, Γ. (2017), Η επικινδυνότητα του δράστη και η εκτίμηση κινδύνων από δικαιοκρατικής σκοπιάς. Τόμος Ι, Εγκληματολογικά, σωφρονιστικά, ποινολογικά και μεθοδολογικά θεμέλια, Αθήνα: Π.Ν.Σάκκουλας.

Ζαγούρα, Π. (2018), επεξεργασία λήμματος «Πρότυπο Προνοιακό», σε Σπινέλλη, Κ,, Κουράκης, Ν. Κρανιδιώτη, Μ., (επιμ.), Λεξικό Εγκληματολογίας, Αθήνα: Τόπος, σσ. 964-969.

Ζαραφωνίτου, Χ., (2008), Η νέα τιμωρητικότητα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Καραγιαννίδης, Χ. (2011), Προς μία συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Νικολόπουλος, Γ. (2008),  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας αντεγκληματικής πολιτικής. Αθήνα:  Νομική Βιβλιοθήκη

Παπανικολάου, Γ. (2021), «Η Ελλάδα ως εγκληματολογική πρόκληση: ένα ερευνητικό σχεδίασμα», ΑΝΤΙΓΟΝΗ: το ερώτημα, Περιοδικό για την Κριτική Εγκληματολογία, το ποινικό πρόβλημα  και τον κοινωνικό έλεγχο, εκδόσεις Τόπος- ΕΕΜΕΚΕ, Ιούνιος 2021 Τόµος I Αρ. 1, σσ. 44-70.

Πιτσελά, Αγγελική (2011), Η εγκληματολογική  προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα.

Σταμούλη, Ε.  (2015), Πολιτικές ασφάλειας στην Ελλάδα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία και οι συνέπειες τους στην αντεγκληματική πολιτική, Διδακτορική Διατριβή διαθέσιμη στο: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/36625#page/24/mode/2up

Σταμούλη, Ε. (2016), «Οργανωμένο έγκλημα και οικονομική κρίση: τάσεις και μεταβολές», στο Μ. Γασπαρινάτου (Επιμ.), Έγκλημα και Ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σσ.1194-1230.

Συκιώτου, Α. (2016), «Παγκοσμιοποίηση και  Αντεγκληματική Πολιτική»,  σε Μ. Γασπαρινάτου (επιμ.) Έγκλημα και ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ν. Κουράκη, Αθήνα: Αντ, Ν. Σάκκουλας, σσ. 182-213

Τζαννετάκη, Τ. (2018), «Θεωρία σπασμένων παραθύρων και πολιτική μηδενικής ανοχής» σε Σπινέλλη, Κ., Κουράκης, Ν., Κρανιδώτη Μ., (επιμ.), (2018), Λεξικό Εγκληματολογίας, Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος, σσ. 639-645

Τζαννετάκη, Τ. (2018), «Πρότυπο Δικαιικό», σε Σπινέλλη, Κ., Κουράκης, Ν., Κρανιδώτη Μ., (επιμ.), (2018), Λεξικό Εγκληματολογίας, Αθήνα: Τόπος, σσ. 958-963

Tζαννετάκη, Τ. (2011), «Πρότυπα ποινικής καταστολής. Θέσεις και αντιθέσεις», σε Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου/ Α. Χαλκιά (επιμ.), Η εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σσ. 187-199.

Τζαννετάκη, Τ. (2006), Ο νεοσυντηρητισμός και η πολιτική της μηδενικής ανοχής, Μία κριτική θεώρηση των θέσεων του James Q. Wilson, Αθήνα- Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας.

Cavadino, M., Dignan, J. (2006) The penal systems. London, Th. Daks, New Delhi: Sage

Chambliss, W. (1978/1988), On the take. From petty crooks to presidents. Bloominghton: Indianna University Press

Cressey, D. (1969/2008), Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America. Transaction Publishers

Delmas Marty M. (2005), Πρότυπα και Tάσεις Αντεγκληματικής Πολιτικής (Μτφρ. Χρ. Ζαραφωνίτου), Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη

Hughes, G. (1998), Understanding crime prevention: social control, risk and late modernity. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.

Knepper, P. (2007), Criminology and social policy. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μάθημα: Αντεγκληματική Πολιτική και Παγκοσμιοποίηση
Κωδικός Μαθήματος 26
Διδάσκοντες: Νικόλαος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις nkoulour@sp.duth.gr και mgaspari@sp.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: Ζ, Θ (εαρινό)
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση δύο μικρών γραπτών εργασιών με μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις από κατάλογο θεμάτων (100% του τελικού βαθμού, από 50% καθεμιά ή 5 μονάδες).

 

Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Ο συνολικός κατάλογος των θεμάτων των εργασιών ανακοινώνεται ως εξεταστέα ύλη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος (πλατφόρμα open e-class: https://eclass.duth.gr/courses/KOM09111/). Από τον κατάλογο αυτόν κάθε φοιτητής / φοιτήτρια λαμβάνει επίσης από την ηλεκτρονική τάξη την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης που ανακοινώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, τρία ειδικότερα θέματα και έχει στη διάθεσή του / της δύο ώρες για να υποβάλει τις απαντήσεις του / της, έκτασης έως 1000 λέξεων συνολικά, σε δύο από αυτά ως «Εργασία», επίσης μέσω της πλατφόρμας open e-class, χρησιμοποιώντας ελεύθερα το σύγγραμμα που έχει παραλάβει ή τις σημειώσεις που είναι ελεύθερα διαθέσιμες από το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις πρέπει να δίδονται με επεξεργασία της εξεταστέας ύλης, όχι με αντιγραφή αποσπασμάτων της, είτε από το σύγγραμμα είτε από τις σημειώσεις.

Η εκπόνηση εργασιών και οι παρουσιάσεις φοιτητών και φοιτητριών που γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχυτικές του βαθμού κατά 3 το πολύ μονάδες. Για να προσμετρηθεί ο ενισχυτικός βαθμός οι εξεταζόμενοι/-ες φοιτητές/-ήτριες πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με πέντε στις γραπτές εξετάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teams, με σύνδεσμο που ανακοινώνεται πριν από τις εξετάσεις. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξετάζονται προφορικά οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αυτό το δικαίωμα, στα ίδια θέματα με αυτά των γραπτών εξετάσεων.

Εκπρόθεσμη υποβολή των απαντήσεων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα και ενημερωθεί ο διδάσκων πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.