ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 66 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2, 4, 6, 8
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 

Σε επίπεδο γνώσεων:

–       Να γνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος.

–       Να γνωρίζουν τις συνολικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

–       Να γνωρίζουν το ρόλο του/της εκπαιδευτικού και του/της μαθητή/τριας στο σχολείο.

–       Να γνωρίζουν την έννοια της προσωπικής θεωρίας για τη σχολική τάξη.

–       Να γνωρίζουν τη Μεθόδευση της διδασκαλίας σε μακρο/ μεσο/ μικροεπίπεδο (σχεδιασμός, διεξαγωγή και έλεγχος του αποτελέσματος).

–       Να γνωρίζουν την έννοια του Curriculum και τα δομικά στοιχεία του (στόχοι, περιεχόμενο, μεθόδευση, αξιολόγηση).

–       Να γνωρίζουν βασικές διαστάσεις ως προς τη διδακτέα ύλη και τα σχολικά εγχειρίδια.

–       Να γνωρίσουν τις μορφές διδασκαλίας και τα διδακτικά μοντέλα.

–       Να γνωρίζουν τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές.

–       Να γνωρίσουν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

–       Να γνωρίζουν τη μικροδιδασκαλία.

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων:

–       Να κατανοούν τον τρόπο εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος.

–       Να κατανοούν το ρόλο του/της εκπαιδευτικού και του/της μαθητή/τριας στο σχολείο.

–       Να κατανοούν τη Μεθόδευση της διδασκαλίας σε μακρο/ μεσο/ μικροεπίπεδο (σχεδιασμός, διεξαγωγή και έλεγχος του αποτελέσματος).

–       Να κατανοούν τη σημασία του Curriculum και τα δομικά στοιχεία του (στόχοι, περιεχόμενο, μεθόδευση, αξιολόγηση).

–       Να κατανοούν τις βασικές διαστάσεις ως προς τη διδακτέα ύλη και τα σχολικά εγχειρίδια.

–       Να κατανοούν τις μορφές διδασκαλίας και τα διδακτικά μοντέλα.

–       Να κατανοούν τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές.

–       Να κατανοούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

–       Να κατανοούν τη μικροδιδασκαλία.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

–          Να εκτελούν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος.

–          Να εφαρμόζουν τις μορφές διδασκαλίας και τα διδακτικά μοντέλα.

–          Να εφαρμόζουν τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές.

–          Να εφαρμόζουν την έννοια της προσωπικής θεωρίας για τη διδακτική.

–          Να σχεδιάζουν εργασίες σε θεματικές του μαθήματος.

–          Να παρουσιάζουν εργασίες σε θεματικές του μαθήματος.

–          Να προσεγγίζουν κριτικά τη διδακτική μεθοδολογία.

–          Να σχεδιάζουν και να παρουσιάζουν μικροδιδασκαλίες.

–          Να αξιολογούν μικροδιδασκαλίες.

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται σε 13 τρίωρα μαθήματα, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια:

–          Προσανατολισμοί της Διδακτικής στον 21ο αιώνα: από την επιστημονική κατανόηση στην πρακτική γνώση. Βασικές έννοιες της διδακτικής.

–          Η προσωπική θεωρία της διδασκαλίας. Πλαίσιο Στοχαστικο-κριτικής Ανάλυσης της Διδασκαλίας

–          Πρώτο επίπεδο Στοχαστικο-κριτικής Ανάλυσης της Διδασκαλίας. Τεχνοκρατική Ανάλυση των Δραστηριοτήτων της Διδασκαλίας

–          Δεύτερο επίπεδο Στοχαστικο-κριτικής Ανάλυσης της Διδασκαλίας. Ερμηνευτική Ανάλυση των Παραδοχών της Διδασκαλίας

–          Τρίτο επίπεδο Στοχαστικο-κριτικής Ανάλυσης της Διδασκαλίας. Αξιολογική Ανάλυση των Συνεπαγωγών της Διδασκαλίας

–          Μεθόδευση της διδασκαλίας σε μακρο/ μεσο/ μικροεπίπεδο (σχεδιασμός, διεξαγωγή και έλεγχος του αποτελέσματος)

–          Η έννοια του Curriculum και τα δομικά στοιχεία του (στόχοι, περιεχόμενο, μεθόδευση, αξιολόγηση). Διδακτέα ύλη και σχολικά βιβλία

–          Μορφές διδασκαλίας. Διδακτικά μοντέλα

–          Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές

–          Εποπτικά μέσα διδασκαλίας

–          Η μικροδιδασκαλία, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση

–          Παρουσίαση εργασιών μικροδιδασκαλίας

–          Αναστοχασμός στη διδακτική μεθοδολογία

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του classweb  για ανάρτηση διδακτικού υλικού, ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα  
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 11
Συμμετοχή στις διδακτικές ασκήσεις 40
Αυτοτελής μελέτη 30
Εκπόνηση –παρουσίαση μικροδιδασκαλίας 30
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η συμμετοχή στις εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές δραστηριότητες και η συνέπεια ανταπόκρισης.

2) Η εκπόνηση – παρουσίαση μικροδιδασκαλίας.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Δημητριάδου, Κ. (2016). Νέοι Προσανατολισμοί της Διδακτικής. Προσαρμογή της Διδασκαλίας στις Εκπαιδευτικές Προκλήσεις του 21ου Αιώνα. Αθήνα: Gutenberg.

Ματσαγγούρας, Η. (2011). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Ι. Θεωρία της Διδασκαλίας, ΙΙ. Στρατηγικές Διδασκαλίας, Ενιαίο, Αθήνα: Gutenberg.

Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης. Αθήνα: Κριτική.

Τσάφος, Β. (2014). Αναλυτικό πρόγραμμα. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί. Αναζητώντας νέες σταθερές σε έναν αβέβαιο κόσμο. Αθήνα: Μεταίχμιο

Σοφός, Αλ. (2015). Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Αθήνα: Γρηγόρης.

Ιωαννίδου – Κουτσελίνη, Μ. (2013). Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία. Αθήνα: Πεδίο.

Κασσωτάκης Μ. και Φλουρής Γ.(2005). Μάθηση και Διδασκαλία. Τόμοι Α΄ και Β΄. Αυτοέκδοση.

Ιωαννίδου – Κουτσελίνη, Μ. (2013). Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία. Αθήνα: Πεδίο.

Μακρίδου – Μπούσιου, Δ., Γιουβανάκης, Α., Σαμαρά, Χ. και Ταχματζίδου, Αικ. (2005). Θέματα Μάθησης και Διδακτικής. Β΄ Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Tomlinson C. A., (2003). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Λευκωσία.

Καλαϊτζοπούλου, Μ. (2001). Ο εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα.