ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 22

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 22 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δημόσια Οικονομική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09103/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των οικονομικών στόχων των δημοσίων φορέων και των μέσων που χρησιμοποιούν για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Αρχικά, γίνεται μία συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των οικονομικών σκοπών και στόχων του κράτους. Εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ο μηχανισμός της αγοράς δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους αυτούς και εξηγούνται οι λόγοι που επιβάλλουν την παρέμβαση των δημοσίων φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά, στη ρύθμιση των εξωτερικών οικονομιών και επιβαρύνσεων και στη σταθεροποίηση της οικονομίας. Επίσης, αναλύονται διάφορα θέματα σχετικά με το θεσμό των δημοσίων επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, περιγράφονται και αναλύονται τα μέσα που έχει στη διάθεσή του και εφαρμόζει το κράτος για την πραγματοποίηση των οικονομικών του στόχων και σκοπών. Εξετάζεται η διάρθρωση και η ταξινόμηση των δημοσίων δαπανών και η διαχρονική τους εξέλιξη. Έπειτα, μελετώνται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των φόρων και η ταξινόμησή τους σε κατηγορίες. Εξετάζεται ο δημόσιος δανεισμός και το δημόσιο χρέος.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να εντοπίζουν τις αποτυχίες του συστήματος της ελεύθερης αγοράς και να προσδιορίζουν τον ρόλο του κράτους.

(β) Να κατανοούν τους οικονομικούς σκοπούς και στόχους του κράτους.

(γ) Να αναλύουν τα μέσα δράσης του κράτους για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του.

(δ) Να ταξινομούν τις δημόσιες δαπάνες.

(ε) Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των φόρων και να τους ταξινομούν σε κατηγορίες.

(στ) Να παρουσιάζουν τις αιτίες και τις κατηγορίες του δημόσιου δανεισμού και να περιγράφουν το πρόβλημα δημοσίου χρέους της Ελλάδας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ø    Ιστορική αναδρομή στο ρόλο του κράτους

Ø Αδυναμίες και ατέλειες του συστήματος (τιμών) ελεύθερης αγοράς

Ø Οικονομικές λειτουργίες του κράτους

·         Κατανεμητική λειτουργία του κράτους

i)                    Δημόσια και ημιδημόσια αγαθά

ii)                   Εξωτερικές επιδράσεις (κατανάλωσης, παραγωγής, μικτές)

iii)                 Μονοπωλιακές παρεκκλίσεις

iv)                 Δημόσιες επιχειρήσεις*

·         Σταθεροποιητική λειτουργία του κράτους

i)                    Προβλήματα οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης

ii)                   Πολιτική σταθεροποίησης της οικονομίας και οικονομικής ανάπτυξης

·           Αναδιανεμητική λειτουργία του κράτους

i)                     Παράγοντες που οδηγούν σε εισοδηματικές ανισότητες

ii)                   Η πολιτική αναδιανομής

 

ΙΙ. ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ø Εισαγωγή

Ø Μέσα Δημοσιονομικής πολιτικής

·         Δημόσιες δαπάνες

–      Οικονομική ταξινόμηση

–      Λειτουργική ταξινόμηση

–      Διοικητική ταξινόμηση

–      Διαχρονική εξέλιξη των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα

·         Φόροι

–      Ταξινόμηση των φόρων

–      Κλιμακωτή προοδευτικότητα ΦΕΦΠ στην Ελλάδα

·         Ο Δημόσιος Δανεισμός και το Δημόσιο χρέος

–      Διακρίσεις δημόσιου δανεισμού και δημόσιου χρέους

–      Αιτίες δανεισμού δημόσιων φορέων

–      Η κρίση χρέους στην Ελλάδα

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση power point κατά την παράδοση του μαθήματος.

2. Ανάρτηση διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας, διαφανειών, ασκήσεων, σημειώσεων, περιγράμματος, τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων στο e-class.

3. Χρήση polls, brainstorming, mentimentor, breakout rooms ή δημιουργία ομάδων εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με τη χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτήτριες/ητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. 39
2. Φροντιστήρια: Κατά την διάρκειά τους παρουσιάζονται ασκήσεις και παραδείγματα για εμπέδωση της ύλης του μαθήματος και επιλύονται απορίες φοιτητριών/ητών. 10
3. Επίσκεψη σε φορείς που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος, π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος κοκ. ή πρόσκληση ομιλητών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανσιμούς που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος. 11
Μελέτη στο σπίτι 50
Επίλυση προβλημάτων 40
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, συμπλήρωσης, μικρής ανάπτυξης και ασκήσεις.

Εναλλακτικά, οι φοιτήτριες/ητές έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε δύο γραπτές προόδους που θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Μάρτιο/Απρίλιο και Μάιο/Ιούνιο. Οι πρόοδοι είναι προαιρετικές και αντικαθιστούν τη γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5) σε κάθε πρόοδο, ώστε να αποφύγουν την τελική εξέταση. Ο βαθμός του μαθήματος θα προέλθει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν στις δύο προόδους. Οι φοιτήτριες/ητές οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόοδο του Μαρτίου/Απριλίου μία εβδομάδα πριν από την πραγματοποίησή της. Ειδάλλως, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υποχρεωτική

 • Gruber, J. 2019. Δημόσια Οικονομική και Πολιτική. 2nd edition. Αthens: Εκδόσεις da Vinci.
 • Πεμπετζόγλου, Μ., 2022. Σημειώσεις στο μάθημα Δημόσια Οικονομική στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος «Δημόσια Οικονομική» του Δ΄ εξαμήνου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ.
 • Σημειώσεις διαλέξεων
 • Διαφάνειες μαθήματος

 

Προαιρετική

·         Stiglitz, J. and Rosengard, J. 2019. Oικονομική του Δημόσιου Τομέα, 2η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

 • Rosen, Η. & Gayer, Τ., 2011. Δημόσια Οικονομική. Α΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Γεωργακόπουλος, Θ., 2012. Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική. Δ΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
 • Hillman, A., 2013. Δημόσια Οικονομική και Δημόσια Πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Καράγιωργας, Δ. Π., 1981. Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.