ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο &  4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://eclass.duth.gr/courses/ALEX03199
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να μελετήσουν και να κατανοήσουν βασικές έννοιες και αρχές της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης στο σύγχρονο επιστημονικό και πολιτικό/κοινωνικό περικείμενο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να:

 • κατανοήσουν έννοιες/ορισμούς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • αναπτύξουν κριτικό λόγο πάνω στην εξέλιξη της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • μελετήσουν και να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες Διαπολιτισμικής επικοινωνίας, έρευνας και διδακτικής
 • μελετήσουν και να κατανοήσουν βασικές έννοιες κοινωνικών συγκρούσεων
 • μελετήσουν, να κατανοήσουν και να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες του κοινωνικού αποκλεισμού και της δομικής βίας
 • μελετήσουν και να κρίνουν τη θεωρητική προσέγγιση της μεταναστευτικής εμπειρίας
 • συνειδητοποιήσουν τα αίτια και τα αποτελέσματα/τις επιπτώσεις του σύγχρονου μεταναστευτικού φαινομένου.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Εργασία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.      Κριτική διαπραγμάτευση των εννοιών «πολιτισμός», «πολιτισμική ταυτότητα» και «διαπολιτισμικότητα»

2.      Οριοθέτηση του όρου πολυπολιτισμικότητα, θεωρητική προσέγγιση των A. Sen και M. Nussbaum (Capability Approach)

3.      Θεωρία των δυνατοτήτων και της εφαρμογής της σε μια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη βάση της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης

4.      Μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας (μοντέλο της αφομοίωσης, μοντέλο της ενσωμάτωσης, αντιρατσιστική εκπαίδευση)

5.      Αξιολόγηση των μοντέλων διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας με κριτήριο τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν για τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων παιδαγωγικής παρέμβασης

6.      Η έννοια της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών («πολιτισμικός οικουμενισμός και σχετικισμός»)

7.      Βασικές θεωρίες της Κοινωνικής Αναγνώρισης (Taylor, Habermas, Benhabib)

8.      Βασικές θεωρίες Κοινωνικής Αναγνώρισης (Honneth, Cummins)

9.      Οι στόχοι της Διαπολιτισμικής Μάθησης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο

10.  Εισαγωγή και αποσαφήνιση των βασικών εννοιών κοινωνικών συγκρούσεων

11.  Εισαγωγή και αποσαφήνιση βασικών εννοιών του κοινωνικού αποκλεισμού και της δομικής βίας

12.  Θεωρητική προσέγγιση της μεταναστευτικής εμπειρίας

13.  Επανάληψη

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Διαλέξεις, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 69
Σεμινάρια 21
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Πρακτικές ασκήσεις 30
Σύνολο Μαθήματος 150
 
1 ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες ΦΕ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Συμμετοχή σε ερευνητικού τύπου εργασίες

Απαλλακτική εργασία

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.      Auernheimer, G. (2014). Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Στο: Β. Μπάρος, Λ. Στεργίου & Κ. Χατζηδήμου (Επιμ.), Ζητήματα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης (σελ. 101-124). Αθήνα: Διάδραση.

2.      Γκότοβος, Αθ. (2002). Εκπαίδευση και Ετερότητα – Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Μεταίχμιο.

3.      Kempf, W. (2014). Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός και εμπειρική κοινωνική έρευνα. Στο Β. Μπάρος, Λ. Στεργίου & Κ. Χατζηδήμου (Επιμ.), Ζητήματα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης (σελ. 49-72). Αθήνα: Διάδραση.

4.      Μπάρος, Β., Στεργίου, Λ. (2009). Εναλλακτικές διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών: «Μια τάξη φυλετικά διαχωρισμένη» (Jane Elliot). Στο: Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση, Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας (Τόμος Ι, σελ. 111-125). Στο 12ο Διεθνές Συνέδριο 19-21 Ιουνίου 2009. Πάτρα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις.

5.      Μπάρος, Β., Μανάφη, Γ. (2008). Η εφαρμογή της θεωρίας των δυνατοτήτων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μια νέα προοπτική στη βάση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο: Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση, Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας (Τόμος Ι, σελ. 318-330). Στο 11ο Διεθνές Συνέδριο 11-13 Ιουλίου 2008. Πάτρα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις.

6.      Μπάρος, Β. (2014). Indignational Migration: Μετανάστευση λόγω αγανάκτησης στην εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Στο: Στο Β. Μπάρος, Λ. Στεργίου & Κ. Χατζηδήμου (Επιμ.), Ζητήματα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης (σελ. 35-48). Αθήνα: Διάδραση.