ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 43 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο & 7Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM05178/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να γνωρίζουν:

-την ιστορική διαδρομή μέσα από την οποία διαμορφώθηκαν τα μέσα και οι μέθοδοι της ποινικής καταστολής,

-τις ποικίλες θεωρητικές βάσεις και κατευθύνσεις που επηρεάζουν τη σωφρονιστική πολιτική στη χώρα μας και διεθνώς, με έμφαση στην ευρωπαϊκή ποινολογική πραγματικότητα,

-τους ιδρυματικούς και εξωιδρυματικούς σωφρονιστικούς θεσμούς,

-τις τάσεις και τις προβληματικές όψεις της ποινικής καταστολής καθώς και για την κριτική αμφισβήτηση του συγκεκριμένου πεδίου άσκησης του τυπικού κοινωνικού ελέγχου.

Βάσει των γνώσεων αυτών, θα μπορούν να συμμετάσχουν ως ερευνητές και επαγγελματίες, στην κατάστρωση και την αξιολόγηση προγραμμάτων σωφρονιστικής πολιτικής, στην εκπόνηση προγραμμάτων ιδρυματικής και εξωιδρυματικής μεταχείρισης κατηγορουμένων και καταδικασθέντων και στην εφαρμογή αντίστοιχων σωφρονιστικών θεσμών.

Το μάθημα εντάσσεται στο πεδίο των εγκληματολογικών επιστημών και της αντεγκληματικής πολιτικής. Πρόκειται για τα μαθήματα «Εγκληματολογία», «Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική», «Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος», «Αντεγκληματική Πολιτική και Παγκοσμιοποίηση», «Νέοι, Έγκλημα και Ποινική Καταστολή», «Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα», «Θυματολογία και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη» και «Ειδικά θέματα Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντεγκληματικής Πολιτικής», που εξετάζουν το εγκληματικό και το ποινικό φαινόμενο. Με τα μαθήματα αυτά οι φοιτητές και φοιτήτριες αποκτούν γνώσεις θεωρητικής και εφαρμοσμένης αντεγκληματικής πολιτικής, που περιλαμβάνει το φάσμα των μέτρων που θεσπίζονται και εφαρμόζονται με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες προετοιμάζονται για μια συστηματικότερη ενασχόληση με τις εγκληματολογικές επιστήμες σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελεί μια σύνθεση στοιχείων από την ιστορία, τη φιλοσοφία και την κοινωνιολογία της ποινικής καταστολής καθώς και από το δίκαιο της εκτέλεσης  των ποινών. Το αντικείμενό του αναλύεται στη διαμόρφωση των μέσων και των μεθόδων της ποινικής καταστολής, στους σκοπούς και τις λειτουργίες της ποινής υπό το πρίσμα παραδοσιακών, συμβατικών και αναθεωρητικών, κριτικών προσεγγίσεων, στο περιεχόμενο διαφορετικών ποινικών κυρώσεων, είτε πρόκειται για ποινές εγκλεισμού σε ιδρυματικούς χώρους (σωφρονιστήρια, αναμορφωτήρια, φυλακές) είτε πρόκειται για ποινικά μέτρα που εκτίονται σε καθεστώς περιορισμών στο κοινωνικό περιβάλλον (δοκιμασία, κοινωφελής εργασία, ηλεκτρονική επιτήρηση) είτε για συνδυασμούς αυτών.

Οι κανόνες διεθνών οργανισμών (Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Συμβουλίου της Ευρώπης) για την οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες εκτίονται ιδρυματικές και εξωιδρυματικές ποινικές κυρώσεις και για τη μεταχείριση και τα δικαιώματα των προσώπων που κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για την τέλεση αξιόποινων πράξεων εξετάζονται παράλληλα με τους αντίστοιχους κανόνες της ελληνικής έννομης τάξης και τα χαρακτηριστικά των σωφρονιστικών μεταρρυθμίσεων και της σωφρονιστικής πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών.

Έμφαση δίδεται σε εφαρμογές κοινωνικής πολιτικής (εκπαίδευση, εργασία, υγειονομική περίθαλψη, επικοινωνία με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη) που προβλέπονται από τη νομοθεσία και προσφέρονται κατά την έκτιση των ποινικών κυρώσεων στα πρόσωπα που τίθενται υπό ποινικό έλεγχο. Αναδεικνύεται, επίσης, ο έντονα πολιτικός χαρακτήρας της ποινικής καταστολής, ενός φαινομένου συνυφασμένου με την άσκηση της εξουσίας σε διάφορες μορφές κοινωνιακής οργάνωσης.

Η πραγμάτευση των θεμάτων αυτών συμπληρώνεται με φοιτητικές εργασίες που βασίζονται σε σχετικές εκθέσεις εθνικών αρχών, σωμάτων και φορέων (Συνηγόρου του Πολίτη, Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για το σωφρονιστικό σύστημα, ΕΠΑΝΟΔΟΥ, ΚΕ.Θ.Ε.Α., μη κυβερνητικών οργανώσεων) και διεθνών οργανισμών προληπτικού και δικαστικού ελέγχου και κέντρων έρευνας (όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, το Διεθνές Κέντρο Μελετών για τις Φυλακές).

Ειδικότερα, το μάθημα αναπτύσσεται σε πέντε επιμέρους θεματικές;

1.Το ποινικό φαινόμενο και η πολιτική φύση του. Τα προαπαιτούμενα και η ιδιαιτερότητα του ποινικού κολασμού. Στάδια εμφάνισης και διαμόρφωσης των ποινικών κυρώσεων. Από τις ιδιωτικές αντεκδικήσεις και τις συμβατικές εξαγορές στον ποινικό καταναγκασμό. Το κράτος ως φορέας της ποινικής εξουσίας. Η εξελικτική αντίληψη για το ποινικό φαινόμενο και η αναθεωρητική κριτική.

2.Τα αντικείμενα προσβολής των ποινικών κυρώσεων (ζωή, προσωπική ελευθερία, περιουσία, τιμή). Δικαιολογητική βάση και φιλοσοφικές θεμελιώσεις του ποινικού φαινομένου κατά την ιστορική διαδρομή του. Οι απόλυτες, οι σχετικές και οι ενωτικές θεωρίες. Το δυαδικό σύστημα των ποινικών κυρώσεων. Ποινές και μέτρα ασφαλείας.

3. H συμβολική και η πραγματική λειτουργία του ποινικού κολασμού στις σύγχρονες κοινωνίες της δύσης. «Μαζική φυλάκιση», συνωστισμός κρατουμένων, ποινική αυστηρότητα και κοινωνική οργάνωση της φυλακής. Η βελτιωτική και η καταργητική προοπτική ως προτάσεις άσκησης κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της ποινικής καταστολής.

4. Οι κρίσιμες καμπές των μεθόδων ποινικού κολασμού. Η παρακμή της θανατικής ποινής, η στροφή στις ποινές εγκλεισμού και η αναζήτηση εξωιδρυματικών, εναλλακτικών ή υποκατάστατων ποινικών κυρώσεων. Τα σωφρονιστικά συστήματα και η εξατομικευμένη μεταχείριση των εγκληματιών. Ωφελιμισμός (αναδόμηση της προσωπικότητας, κοινωνική επανένταξη) και ουδετερότητα (νομιμότητα και προστασία δικαιωμάτων).

5.Οι κανόνες έκτισης των ποινών στην Ελλάδα και διεθνώς με έμφαση στη δυτική Ευρώπη. Το έργο των διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης), οι κανόνες και οι υποδείξεις τους και οι παρατηρήσεις των εθνικών ανεξάρτητων και συμβουλευτικών αρχών για τις ιδρυματικές και εξωιδρυματικές ποινικές κυρώσεις.

Οι παραδόσεις εμπλουτίζονται με παρουσιάσεις από προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμονες, επαγγελματίες και πρόσωπα που έχουν βιώσει εμπειρίες έκτισης ποινών, με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε υπηρεσίες έκτισης ποινών, καθώς και με συζητήσεις επί του περιεχομένου ταινιών με σχετικά θέματα, όπως «Το πείραμα» (Das Experiment) του Oliver Hirschbiegel, «Το κουρδιστό πορτοκάλι» (A Clockwork Orange) του Stanley Kubrick, «Μαθήματα αμερικανικής ιστορίας» (American History X) του Tony Kaye και «Προφήτης» (Un prophete) του  Jacques Audiard.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση ηλεκτρονικά διαθέσιμων πηγών (υλικού τεκμηρίωσης, συνεντεύξεων κ.λπ.), ηλεκτρονικής τάξης  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/-ήτριες  και τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή των φοιτητών/-ριών.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 15
Εκπόνηση εργασίας  ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 35
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 50
Παρουσίαση  εργασίας  ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 9
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η εκπόνηση εργασίας ή η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προετοιμασία επιμέρους θεμάτων της διδακτέας ύλης, επεξεργασία και παρουσίαση τεκμηρίων, σχολιασμός θεμάτων επικαιρότητας με αξιοποίηση της ύλης του μαθήματος, επικοινωνία και συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και επαγγελματίες του πεδίου).

2) Η  γραπτή εξέταση.

 

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης  ακαδημαϊκών εργασιών, όπως η ακρίβεια και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η δομή και οργάνωση του περιεχομένου και η αξιοποίηση βιβλιογραφίας και άλλων πηγών για την ανάπτυξη του θέματος της εργασίας. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη η συμμετοχή, η πρωτοβουλία, η κατανόηση του κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.

Σχετικές πληροφορίες ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υποχρεωτική:

Κουράκης, Ν., 2009. Ποινική καταστολή μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Κουλούρης, Ν., 2009. Επιτήρηση και ποινική δικαιοσύνη. Οι εναλλακτικές κυρώσεις και η διασπορά της φυλακής.  Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Χάιδου, Α., 2018. Ποινολογία-Σωφρονιστική. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Πρόσθετη:

Ελληνική:

Aλεξιάδης, Σ., 2001. Σωφρονιστική. Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Aλεξιάδης, Σ. & Πανούσης, Γ., 2002. Σωφρονιστικοί κανόνες. Αθήνα – Κομοτηνή: A.N. Σάκκουλας

Αλοσκόφης, Ου., 2010. Ο άτυπος κώδικας συμπεριφοράς των κρατουμένων. Αθήνα-Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Αρχιμανδρίτου, Μ., 2012. Η φυλάκιση ως τρόπος κράτησης και ως μορφή έκτισης της ποινής. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Βιδάλη, Σ. & Ζαγούρα, Π., [επιμ.]. 2008. Συμβουλευτική και φυλακή. Αθήνα – Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Γαλανού, Μ., 2011. Σωφρονιστική μεταχείριση και δικαιώματα των τελούντων υπό κράτηση προσώπων. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Γιοβάνογλου, Σ., 2006. Θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων. Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Δημόπουλος, Χ., 2009. Σωφρονιστικό Δίκαιο. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Κουλούρης, Ν., 2009. Η κοινωνική (επαν)ένταξη της φυλακής. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Κουράκης, Ν., 2008. Θεωρία της ποινής. Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Σπινέλλη, K.Δ., Κουράκης N., 2001. Σωφρονιστική νομοθεσία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Πανούσης, Γ. [επιμ.], 2009. Φυλακές ανοικτών θυρών. Αθήνα-Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Πιτσελά, Α., 2006. Η κοινωνική αρωγή στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης. Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Πιτσελά, Α., 2003. Διεθνή κείμενα σωφρονιστικής πολιτικής. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Συνήγορος του Πολίτη [εισαγωγή, επιμέλεια: Καρύδης, Β. & Φυτράκης, Ε.], 2011. Ποινικός εγκλεισμός και δικαιώματα. Η οπτική του Συνηγόρου του Πολίτη. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Ξενόγλωσση:

Canton, R. & Dominey, J., 2018. Probation. Abingdon: Routledge

Cavadino, M. & Dignan, J., 2006. Penal Systems. A Comparative Approach.London: Sage

Cohen, S., 1985. Visions of Social Control.Cambridge: Polity Press

Coyle, A., 2012. Η διοίκηση των φυλακών. Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων [μτφ. Βαρβατάκος, Ν., επιστ. επιμ. Κουλούρης, Ν.]. Αθήνα-Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Daems, T., van Zyl Smit, D. & Snacken, S., 2013. European Penology?. Oxford: Hart Publishing

Foucault, M., 1989. Eπιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής [μτφ. K. Xατζηδήμου – I. Pάλλη]. Αθήνα: Ράππας

Garland, D., 2001. The Culture of Control.Oxford: Oxford University Press

Jewkes, Y., Crewe, B. & Bennett J. [eds], 2016. Handbook on Prisons.  Abingdon: Routledge

Jewkes, Y. & Johnston, H. [eds], 2006. Prison Readings, Devon: Willan

Matthews, R., 2009. Doing Time. An Introduction to the Sociology of Imprisonment. Houndmills: Palgrave Macmillan

McNeill, F. & Beyens, K. [eds], 2013. Offender Supervision in Europe. Houndmills: Palgrave Macmillan

Pratt, J. & Eriksson, A., 2012. Contrasts in Punishment. Abingdon: Routledge

Raynor, P. & Robinson, G., 2009. Rehabilitation, Crime and Justice. Houndmills: Palgrave Macmillan

Ruggiero, V. & Ryan, M. [eds], 2013. Punishment in Europe. A Critical Anatomy of Penal Systems.Houndmills: Palgrave Macmillan

Wacquant, L., 2001. Οι φυλακές της μιζέριας [μτφ. Διαμαντάκου K.], Αθήνα: Πατάκης

Welch, M., 2011. Corrections. A Critical Approach. London and New York: Routledge

White, R., Graham, H., 2010. Working with Offenders. Devon: Willan

Wooldredge, J.D. & Smith, P., 2018. The Oxford Handbook of Prisons and Imprisonment. Oxford: Oxford University Press

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Μαθήματος 43
Διδάσκοντες: Νικόλαος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nkoulour@sp.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: Ε΄, Ζ’
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση δύο μικρών γραπτών εργασιών με μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις από κατάλογο θεμάτων (100% του τελικού βαθμού, από 50% καθεμιά ή 5 μονάδες).

 

Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Ο συνολικός κατάλογος των θεμάτων των εργασιών ανακοινώνεται ως εξεταστέα ύλη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος (πλατφόρμα open e-class: https://eclass.duth.gr/courses/KOM05178/). Από τον κατάλογο αυτόν κάθε φοιτητής / φοιτήτρια λαμβάνει επίσης από την ηλεκτρονική τάξη την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης που ανακοινώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, τρία ειδικότερα θέματα και έχει στη διάθεσή του / της δύο ώρες για να υποβάλει τις απαντήσεις του / της, έκτασης έως 1000 λέξεων συνολικά, σε δύο από αυτά ως «Εργασία», επίσης μέσω της πλατφόρμας open e-class, χρησιμοποιώντας ελεύθερα το σύγγραμμα που έχει παραλάβει ή τις σημειώσεις που είναι ελεύθερα διαθέσιμες από το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις πρέπει να δίδονται με επεξεργασία της εξεταστέας ύλης, όχι με αντιγραφή αποσπασμάτων της, είτε από το σύγγραμμα είτε από τις σημειώσεις.

Η εκπόνηση εργασιών και οι παρουσιάσεις φοιτητών και φοιτητριών που γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχυτικές του βαθμού κατά 3 το πολύ μονάδες. Για να προσμετρηθεί ο ενισχυτικός βαθμός οι εξεταζόμενοι/-ες φοιτητές/-ήτριες πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με πέντε στις γραπτές εξετάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teams, με σύνδεσμο που ανακοινώνεται πριν από τις εξετάσεις. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξετάζονται προφορικά οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αυτό το δικαίωμα, στα ίδια θέματα με αυτά των γραπτών εξετάσεων.

Εκπρόθεσμη υποβολή των απαντήσεων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα και ενημερωθεί ο διδάσκων πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.