ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 79

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 79 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο& 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνής Κοινωνική Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση επαρκούς γνώσης και η εμβάθυνση στην κατανόησητου γνωστικού υποβάθρου της διεθνούς κοινωνικής πολιτικής.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν:

·         την έννοια της παγκοσμιοποίησης

·         τιςπροκλήσεις της παγκοσμιοποίησης στην Κοινωνική Πολιτική και στο Κοινωνικό Κράτος

·         τους αναπροσανατολισμούς της Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης

·         τους αναπροσανατολισμούς του Κοινωνικού Κράτους στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης

·         το περιεχομένου και τη σημασία της υπερεθνικής Κοινωνικής Πολιτικής

·         τις επιμέρους διαστάσεις της υπερεθνικής Κοινωνικής Πολιτικής και του ρόλου των διεθνών οργανισμών και των υπερεθνικών μορφωμάτων στην άσκησή της

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•    Προαγωγή της ελεύθερης, επαγωγικής και συνθετικής σκέψης

•    Αυτόνομη εργασία

•    Εργασία σε ομάδες

•    Σεβασμός στη διαφορετικότητα

•    Προαγωγή της αναστοχαστικής σκέψης

•    Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

•    Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

•    Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•    Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•    Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

1. Εισαγωγή: Το φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης

2.            Αναπροσανατολισμοί του Κοινωνικού Κράτους και της Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης

3.            Νέες διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής

4.            Υπερεθνική Κοινωνική Πολιτική (ΕΕ, ΔΝΤ, ΠΤ, ΠΟΥ)

5.            Η εργασία στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον

6.            Ο κοινωνικός φεντεραλισμός, η επικουρικότητα και η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού

7.            Βιώσιμη Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

8.            Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

9.            Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

10.          Το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης

11.          Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνική Πολιτική και Ελλάδα

12.          Το σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος

13.          Επανάληψη- Παρουσίαση Εργασιών

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prowerpoint.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία και σε βάσεις δεδομένων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους. 80

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά τη διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος.
Μελέτη στο σπίτι 40
Επίλυση προβλημάτων 30
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου) (80%) (εφόσον επιλεχθεί η εκπόνηση των προαιρετικής εργασίας και των ασκήσεων. Εναλλακτικά η εξέταση προσμετράται κατά 100%).

 

Εκπόνηση εργασίας συμπληρωματικής της κύριας εξέτασης (15%).Δύο ασκήσεις (5%).

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ασδεράκη, Φ., Στ. (2008). Ευρώπη και Παιδεία. Ο ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

Βαξεβανίδου, Μ. (2011). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αθήνα: Σταμούλης.

Basu, Α. (2006). «Παγκοσμιοποίηση του τοπικού / τοπικοποίηση του παγκόσμιου. Χατρογραφώντας τα διεθνικά κινήματα των γυναικών» Στο  Αθανασίου, Α. (Επιμέλεια- Εισαγωγή). Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική. (Μτφ Μαργαρίτα Μηλιώρη, Αιμίλιος Τσεκένης). Αθήνα:Νήσος.

Blofield, M., Murray, A. (2021). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. (γενική επιμέλεια Χρήστος Γκρός, Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Μιχαήλ Νεραντζίδης, Νικόλαος Συκιανάκης). (πρόλογος Δρ. Δημήτριος Κουφόπουλος). Λευκωσία: BrokenHill.

Γεώρμας, Κ. (2006). Παγκοσμιοποίηση και Φτώχεια. Τα ιδεολογικά πλαίσια και οι πολιτικές των διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση της φτώχειας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Γκίντενς, Α. (2002). Ο κόσμος των ραγδαίων αλλαγών. Πως επιδρά η παγκοσμιοποίηση στη ζωή μας. (προλογικά σημειώματα Γιώργος, Α. Παπανδρέου, Νίκος Χριστοδουλάκης)(μτφ. Κωνσταντίνος Γεώρμας). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Δασκαλάκης, Δ. (2014). Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. (Πρόλογος Βασίλης Φίλιας).  (δεύτερηέκδοση). Αθήνα: Παπαζήσης.

Δημουλάς, Κ., Κουζής, Γ. (επιμ.). (2018). Κρίση και Κοινωνική Πολιτική. Αδιέξοδα και λύσεις. Αθήνα: Τόπος.

Esping- Andersen, G., Gallie, d., Hemerigck, A., Myles, J. (2006). Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο Κοινωνικό Κράτος. (προλογικό σημείωμα Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, επιμ. μτφ. Χαράλαμπος Οικονόμου). Αθήνα: Διόνικος.

Giddens, A., Philip, W., Sutton, P., W. (2020). Κοινωνιολογία. (επιστημονική επιμέλεια Φωτεινή Κουγιουμτζάκη, Μαίρη Λεοντσίνη , Ηρακλής Μαυρίδης, Ασπασία Τσαούση). (θεώρηση Θανάσης Βασιλείου). (μτφ Θανάσης Βασιλείου, Γιάννης Γαλιάτσος, Βασιλειάνα Ζηκίδη, Γιώργος Μαραγκός Απόστολος Πρίτσας). Αθήνα: Gutenberg.

Gellner, E. (1996). HKοινωνία των Πολιτών και οι Αντίπαλοί της. Συνθήκες Ελευθερίας. (μτφ. Ηρακλεία Στροίκου. επιμ. Ηλίας Κουσκουβέλης, εισαγωγή Βασιλική Γεωργιάδου). Αθήνα: Παπαζήσης.

Hask, Leventhal, D. (2019). Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εργαλεία και θεωρίες για υπεύθυνη διοίκηση. (επιστ. Επιμ.ΚωνσταντίνοςΜανασάκης, Γεώργιος Θερίου). Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

Θάνος, Θ., Καμαριανός, Γ., Κυρίδης, Α., Φωτόπουλος, Ν. (επιμ.). (2017). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Εισαγωγή σε Βασικές Έννοιες και Θεματικές. (πρόλογος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς).  Αθήνα: Gutenberg.

Ishay, Μ., R. (2004). Η ιστορία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα έως την εποχή της παγκοσμιοποίησης. (Πρόλογος Ανδρέας Τάκης). Αθήνα: Σαββάλας.

Kotler, P., Lee, N. (2009). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Πως να προσφέρετε το καλύτερο δυνατό στην εταιρείας σας και στο σκοπό της επιλογής σας. Βέλτιστες πρακτικές από τη HewlettPackard, την Ben&Jerrys και άλλες μεγάλες εταιρείες. Αθήνα: EcomaniaPublishing.

Λαλιώτη, Β. (2018). Όψεις Συγκριτικής Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα:Τόπος.

Lewis, G., Gewirtz, S., Clarke, J. (επιμ.). (2007). Κοινωνική Πολιτική. Μια άλλη προσέγγιση. (μτφ. Άννα Χολογουέη. Επιστ. Επιμ. Όλγα Στασινοπούλου). Gutenberg: Aθήνα.

Καρκαλάκος, Σ. , Πολέμης Μ. (2015). Αειφόρος Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Ενέργεια. Αθήνα:   Τσόρτας.

Κουμαριανός, Β., Συμεωνίδης, Γ., Αγγελάκη, Μ. (2020). Κοινωνική Ασφάλιση. Μια εισαγωγή στο θεσμό.(πρόλογος Άγγελος Στεργίου).Αθήνα: Διόνικος.

Λύτρας, Α. (2019). Η δημοκρατία του κοινωνικού μέλλοντός μας. Αθήνα: Παρατηρητήριο.

Λύτρας, Α., Ν. (2000). Κοινωνία και Εργασία. Ο ρόλος των Κοινωνικών Τάξεων. (πρόλογος Βασίλης Φίλιας). Αθήνα: Παπαζήσης.

Milanovic, Β. (2019). Παγκόσμια Ανισότητα. Η οικονομική ανισότητα την εποχή της  παγκοσμιοποίησης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

Οικονόμου, Χ., Φερώνας, Α. (επιμ.). (2006). Οι εκτός των τειχών. Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες. Αθήνα: Διόνικος.

Παπαδιαμαντάκη, Γ. (2017). Το Πανεπιστήμιο & οι Πολιτικές για την Κοινωνία της Γνώσης.  Αθήνα: Gutenberg .

Πετμεζίδου, Μ., Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.). (2004). Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αθήνα: Εξάντας.

Πολύζος, Σ. (2022). Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόμου, Χ., Σκαμνάκης, Χ., Αγγελάκη, Μ. (επιμ.). (2018). Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος.

Σακελλαρόπουλος, Θ. (2011). Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής. (Β΄ έκδοση).  Αθήνα: Διόνικος

Σακελλαρόπουλος,Θ. (2001). Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Κριτική

Σακελλαρόπουλος, Θ. (1999). Η μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους. Τόμος Α΄. Αθήνα: Κριτική.

Σεραφετινίδου, Μ. (2006). Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg.

Σούλης, Σ. (2015). Εφαρμοσμένη Κοινωνική Πολιτική. (επιμ. Μάρκος Σαρρής). Αθήνα: Παπαζήσης.

Σταμάτης Κ. (2005). Η αβέβαιη «Κοινωνία της Γνώσης». Αθήνα: Σαββάλας.

Σωτηρέλης, Γ. Τσαϊτουρίδης, Χ. (επιμ.). (2007). Κοινωνικά Δικαιώματα και Κρίση του Κράτους Πρόνοιας. Αθήνα: Σαββάλας.

Σωτηρόπουλος, Δ.Α. (επιμ.). (2004) .Η άγνωστη Κοινωνία Πολιτών. (πρόλογος Δημήτρης Χριστόπουλος). Αθήνα: Τόπος.

Τριτζιλια, Κ. (2004). Οικονομική Κοινωνιολογία. Κράτος, Αγορά και Κοινωνία στον Σύγχρονο Καπιταλισμό. (Εισαγωγή- επιμέλεια Μιχάλης Ψαλιδόπουλος). Αθήνα Παπαζήσης.

Τσομπάνογλου, Γ. (2007). Κοινωνική Ανάπτυξη και Κοινοτική Συνοχή. Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Παπαζήσης.