ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 18 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εγκληματολογία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OKA120/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

-να κατανοούν τους πολυδιάστατους παράγοντες που συνδιαμορφώνουν το εγκληματικό φαινόμενο στο πλαίσιο των ιστορικών συνθηκών ανάπτυξής τους,

-να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις ώστε να μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές θέσεις και προτάσεις για το έγκλημα

-να αναπτύξουν ικανότητες συγκριτικής και κριτικής ανάλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με το εγκληματικό φαινόμενο.

Το μάθημα προσφέρει τις βασικές γνώσεις, αφετηρίες για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που εντάσσονται στο πεδίο των εγκληματολογικών επιστημών και της αντεγκληματικής πολιτικής. Πρόκειται για τα μαθήματα «Εγκληματολογία», «Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική», «Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος», «Αντεγκληματική Πολιτική και Παγκοσμιοποίηση», «Νέοι, Έγκλημα και Ποινική Καταστολή», «Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα», «Θυματολογία και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη» και «Ειδικά θέματα Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντεγκληματικής Πολιτικής», που εξετάζουν το εγκληματικό και το ποινικό φαινόμενο. Με τα μαθήματα αυτά οι φοιτητές και φοιτήτριες αποκτούν γνώσεις θεωρητικής και εφαρμοσμένης αντεγκληματικής πολιτικής, που περιλαμβάνει το φάσμα των μέτρων που θεσπίζονται και εφαρμόζονται με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες προετοιμάζονται για μια συστηματικότερη ενασχόληση με τις εγκληματολογικές επιστήμες σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Εγκληματολογία είναι η επιστήμη που εξετάζει την παραβίαση των κανόνων, τυπικών και άτυπων, τους λόγους (αίτια) και τους όρους παραβίασης των κανόνων αυτών και την αντίδραση της κοινωνίας. Είναι, δηλαδή, η επιστήμη που εξετάζει το έγκλημα ως ατομική ή συλλογική πράξη, ως ζήτημα διαπροσωπικών σχέσεων, ως κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, η Εγκληματολογία μέσα από την έρευνα και ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας σε μικρο-, μεσο- και μακρο-επίπεδο εξετάζει τα αίτια και τις συνθήκες παραβίασης του νόμου, τους όρους τυποποίησης μιας πράξης ως ποινικού αδικήματος (νομικού εγκλήματος), την κοινωνική και ποινική κατασκευή του εγκλήματος και τις συνέπειές τους. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και κριτική ανάλυση των θεωρητικών παραδειγμάτων και τάσεων της Εγκληματολογίας, όπως εξελίχθηκαν από την εμφάνιση του κλάδου έως σήμερα, σε συνδυασμό αφενός με την εξέταση των κοινωνικο-πολιτικών επιρροών που δέχθηκαν οι θεωρίες και αφετέρου, σε συνάρτηση με τις συνέπειες που είχαν οι θεωρητικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή μέτρων κατά του εγκλήματος. Το μάθημα αναπτύσσεται υπό την επιστημολογική οπτική της Κριτικής Εγκληματολογίας και εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα κεντρικά θεωρητικά ερωτήματα και στα βασικά κοινωνικά προβλήματα που οι διάφορες θεωρητικές Σχολές της Εγκληματολογίας επιδιώκουν να επιλύσουν και στις βασικές προτάσεις που διατυπώθηκαν διαχρονικά για την επίλυση ή διευθέτηση του εγκληματικού ζητήματος.

Ειδικότερα, εξετάζονται τα βασικά ζητήματα, τα προβλήματα που θέτουν και οι προτάσεις που προωθούν ως λύση στο εγκληματικό ζήτημα οι Θεωρητικές Σχολές της Εγκληματολογίας και τα επιμέρους θεωρητικά τους ρεύματα με βάση γενικότερα φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά «παραδείγματα» (Κλασικισμός, Θετικισμός, Κριτική Θεωρία).

Οι φοιτητές/-ήτριες έρχονται σε πρώτη επαφή με το νόημα και το περιεχόμενο βασικών εννοιών, κοινωνικών σχέσεων και φαινομένων που αποτυπώνουν την πραγματικότητα και την ποινική αντιμετώπιση του εγκλήματος, όπως νομικό και πραγματικό έγκλημα, εγκληματοποίηση, εγκληματικότητα, επικινδυνότητα, δραματοποίηση του κακού, εγκληματική υποκουλτούρα, υπόγειες αξίες, κώδικας του δρόμου, ανομία, νεανική παραβατικότητα, πολιτική οικονομία του εγκλήματος, τετράγωνο του εγκλήματος, χημεία του εγκλήματος, ποινικό σύστημα και ιδεολογία της κοινωνικής άμυνας, υποτελής τάξη (underclass), ηθικοί πανικοί, φόβος του εγκλήματος, κοινωνία της αγοράς, κοινωνική βλάβη, σχιζοφρένεια του εγκλήματος κ.λπ.

Προσεγγίζονται και αναλύονται κριτικά ολοκληρωμένες θεωρητικές προσλήψεις και ερευνητικά πορίσματα σε σχέση με το έγκλημα, που επηρέασαν καθοριστικά έως σήμερα και τις λαϊκές προσλήψεις για το έγκλημα και τον εγκληματία καθώς και το ποινικό δίκαιο και τις αντίστοιχες πολιτικές.

Ο ορθολογικός εγκληματίας και η ελεύθερη βούληση, ο εγκληματίας άνθρωπος και η προκαθορισμένη μοίρα του, το εγκληματικό περιβάλλον, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η κοινωνική κατασκευή του εγκλήματος, η πολιτική οικονομία του εγκλήματος και η κριτική του ποινικού δικαίου και των σχέσεων εξουσίας, η κατάρρευση των μεγάλων προσδοκιών για την εξάλειψη του εγκλήματος, οι νεοσυντηρητικές τάσεις και η ριζοσπαστική και κριτική προσέγγιση, οι ρεαλισμοί στην προσέγγιση του εγκλήματος αποτελούν τις κύριες ενότητες στις οποίες διαρθρώνεται το μάθημα:

Στην πρώτη ενότητα οι διδασκόμενοι εισάγονται στα βασικά ζητήματα, τις έννοιες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει – εξετάζει η Εγκληματολογία.

Στη δεύτερη εξετάζεται η θεωρητική παράδοση της Εγκληματολογίας κατά τη νεωτερικότητα. Διδάσκονται οι «μεγάλες θεωρίες» για το έγκλημα, αυτές δηλαδή που συνέδεαν το έγκλημα με γενικότερα ζητήματα, υποστήριζαν ότι είναι δυνατό να εντοπιστούν τα αίτια που το προκαλούν και επιπλέον διαπνέονταν από την πεποίθηση ότι είναι δυνατή η εξάλειψή του.

Στην τρίτη ενότητα εξετάζεται η ρεαλιστική και η διαχειριστική προσέγγιση για το έγκλημα ως μετεξελίξεις μεγάλων θεωρητικών παραδειγμάτων του παρελθόντος και επίσης τα νέα θεωρητικά ρεύματα στην Εγκληματολογία.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση ηλεκτρονικά διαθέσιμων πηγών , ηλεκτρονικής τάξης  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/-ήτριες  και τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή των φοιτητών/-ριών.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 15
Εκπόνηση εργασίας  ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 30
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 55
Παρουσίαση  εργασίας  ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 9
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η εκπόνηση εργασίας ή η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προετοιμασία επιμέρους θεμάτων της διδακτέας ύλης, επεξεργασία και παρουσίαση τεκμηρίων, σχολιασμός θεμάτων επικαιρότητας με αξιοποίηση της ύλης του μαθήματος, επικοινωνία και συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και επαγγελματίες του πεδίου).

2) Η  γραπτή εξέταση.

 

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης  ακαδημαϊκών εργασιών, όπως η ακρίβεια και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η δομή και οργάνωση του περιεχομένου και η αξιοποίηση βιβλιογραφίας και άλλων πηγών για την ανάπτυξη του θέματος της εργασίας. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη η συμμετοχή, η πρωτοβουλία, η κατανόηση του κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Βασική:

Βιδάλη, Σ., 2013. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Πρόσθετη:

Aλεξιάδης, Σ., 2011. Εγκληματολογία. Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Αρχιμανδρίτου, Μ. 2020. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα

Γασπαρινάτου, Μ. (2020), Επικινδυνότητα: Η διαδρομή μίας «επικίνδυνης» κατασκευής. Εγκληματολογική προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ

Γασπαρινάτου, Μ. (2020), Νεανική Παραβατικότητα & Αντεγκληματική Πολιτική, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Δασκαλάκης, Η., 1985. Η Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης, Αθήνα- Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Δημόπουλος, Χ., 2008. Εισηγήσεις Εγκληματολογίας. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Ζαραφωνίτου, Χ., 2004. Εμπειρική Εγκληματολογία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Λάζος, Γ., 2007. Κριτική Εγκληματολογία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Πανούσης, Γ., 2009. Φυσιογνωμική. Μια σύγχρονη εγκληματολογική προσέγγιση. Αθήνα – Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας

Σπινέλλη, Κ.Δ., 2014. Εγκληματολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Φαρσεδάκης, Ι., 1991. Η κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα και τα όριά της. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Χάιδου, Α., 2020. Θετικιστική Εγκληματολογία. Αιτιολογικές προσεγγίσεις του εγκληματικού φαινομένου. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Burke, H. R., 2009. An Introduction to Criminological Theory. Devon, Oregon: Willan Publishing

DeKeseredy, W., 2011. Contemporary Critical Criminology. London and New York: Routledge

Liebling, A., Maruna, S. & McAra, L. (eds), 2017. The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Press

Lea, J., 2002. Crime and Modernity: Continuities in Left Realist Criminology. London – Thousand Oaks – N. Delhi: Sage

Lilly, J.R., Cullen, F.T. & Ball, R.A., 2010. Criminological Theory. Context and Consequences, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage

Taylor, I., 1999, Crime in Context. A Critical Criminology of Market Societies. Cambridge – Oxford: Polity Press & Blackwell

Taylor, I., Walton, P. & Young, J. (eds), 1975 (2011). Critical Criminology. Routledge Revivals, New York: Routledge

Young, J., 2007. The Vertigo of Late Modernity. London: Sage

Young, J., 2011. The Criminological Imagination. Cambridge: Polity Press

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κωδικός Μαθήματος 18
Διδάσκοντες: Νικόλαος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις nkoulour@sp.duth.gr και mgaspari@sp.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: Γ΄
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση δύο μικρών γραπτών εργασιών με μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις από κατάλογο θεμάτων (100% του τελικού βαθμού, από 50% καθεμιά ή 5 μονάδες).

 

Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Ο συνολικός κατάλογος των θεμάτων των εργασιών ανακοινώνεται ως εξεταστέα ύλη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος (πλατφόρμα open e-class: https://eclass.duth.gr/courses/OKA120/). Από τον κατάλογο αυτόν κάθε φοιτητής / φοιτήτρια λαμβάνει επίσης από την ηλεκτρονική τάξη την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης που ανακοινώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, τρία ειδικότερα θέματα και έχει στη διάθεσή του / της δύο ώρες για να υποβάλει τις απαντήσεις του / της, έκτασης έως 1000 λέξεων συνολικά, σε δύο από αυτά ως «Εργασία», επίσης μέσω της πλατφόρμας open e-class, χρησιμοποιώντας ελεύθερα το σύγγραμμα που έχει παραλάβει ή τις σημειώσεις που είναι ελεύθερα διαθέσιμες από το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις πρέπει να δίδονται με επεξεργασία της εξεταστέας ύλης, όχι με αντιγραφή αποσπασμάτων της, είτε από το σύγγραμμα είτε από τις σημειώσεις.

Η εκπόνηση εργασιών και οι παρουσιάσεις φοιτητών και φοιτητριών που γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχυτικές του βαθμού κατά 3 το πολύ μονάδες. Για να προσμετρηθεί ο ενισχυτικός βαθμός οι εξεταζόμενοι/-ες φοιτητές/-ήτριες πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με πέντε στις γραπτές εξετάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teams, με σύνδεσμο που ανακοινώνεται πριν από τις εξετάσεις. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας εξετάζονται προφορικά οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αυτό το δικαίωμα, στα ίδια θέματα με αυτά των γραπτών εξετάσεων.

Εκπρόθεσμη υποβολή των απαντήσεων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα και ενημερωθεί ο διδάσκων πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.