ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 45

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 45 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο & 7Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM05200/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση διαφόρων σύγχρονων θεμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής.

Oι φοιτήτριες/φοιτητές επιλέγουν ένα θέμα της Δημόσιας Οικονομικής και εκπονούν μία γραπτή εργασία. Κατόπιν, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν μία ηλεκτρονική παρουσίαση με τη χρήση του λογισμικού παρουσιάσεων PowerPoint και, στη συνέχεια, την παρουσιάζουν με τη μορφή διάλεξης ενώπιον όλων των φοιτητριών/φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να αναζητούν και να μελετούν βιβλιογραφία πάνω σε ένα θέμα της Δημόσιας Οικονομικής, να εκπονούν μία γραπτή εργασία και να την παρουσιάζουν με τη μορφή διάλεξης με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας ενώπιον κοινού και να επιλύουν τυχόν απορίες.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία ή Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ø  Σκοπός του μαθήματος

Ø  Περίγραμμα μαθήματος και προγραμματισμός συναντήσεων

Ø  Τρόπος αξιολόγησης

Ø  Ανάλυση και Επιλογή θεμάτων εργασιών

Ø  Οδηγίες συγγραφής εργασιών

Ø  Οδηγίες σχεδιασμού και κατασκευής ηλεκτρονικής παρουσίασης

Ø  Παρουσίαση εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1.       Χρήση power point κατά την παράδοση του μαθήματος.

2.       Χρήση power point για τον σχεδιασμό και την παρουσίαση εργασιών

3.       Ανάρτηση διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας, διαφανειών, περιγράμματος, τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων κ.λπ. στο e-class.

4.       Δημιουργία ομάδων εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται παρουσίαση του τρόπου συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας καθώς και του τρόπου σχεδιασμού και κατασκευής μιας ηλεκτρονικής παρουσίασης

10

 

Συγγραφή μίας γραπτής εργασίας 90
Σχεδιασμός και κατασκευή μιας ηλεκτρονικής παρουσίασης 30
Πραγματοποίηση διάλεξης 20
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 • Συγγραφή εργασίας (60%) και
 • Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρονικής παρουσίασης και πραγματοποίηση διάλεξης (40%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Gruber, J. 2019. Δημόσια Οικονομική και Πολιτική. 2η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις da Vinci.
 • Stiglitz, J. and Rosengard, J. 2019. Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, 2η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Rosen, Η. & Gayer, Τ., 2011. Δημόσια Οικονομική. 1η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Γεωργακόπουλος, Θ., 2012. Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική. Δ΄  Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
 • Πεμπετζόγλου, Μ., 2022. Σημειώσεις στο μάθημα Δημόσια Οικονομική στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος «Δημόσια Οικονομική» του Δ΄ εξαμήνου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ.