ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 45

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 45 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o & 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM05200/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση διαφόρων σύγχρονων θεμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής.

Τα μάθημα αναπτύσσεται με δύο τρόπους:

Στο πρώτο μέρος, οι φοιτήτριες/φοιτητές επιλέγουν ένα κεφάλαιο από το βιβλίο της Δημόσιας Οικονομικής και το παρουσιάζουν με τη μορφή διάλεξης ενώπιον όλων των φοιτητριών/φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

Στο δεύτερο μέρος, οι φοιτήτριες/φοιτητές εκπονούν και παρουσιάζουν μία γραπτή εργασία σε ένα θέμα της Δημόσιας Οικονομικής με τη μορφή διάλεξης ενώπιον όλων των φοιτητριών/φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να επιλέγουν και να παρουσιάζουν ένα κεφάλαιο από σύγγραμμα Δημόσιας Οικονομικής ενώπιον κοινού με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και να επιλύουν τυχόν απορίες.

(β) Να αναζητούν και να μελετούν βιβλιογραφία ενός θέματος Δημόσιας Οικονομικής, να εκπονούν μία γραπτή εργασία και να την παρουσιάζουν με τη μορφή διάλεξης με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας ενώπιον κοινού και να επιλύουν τυχόν απορίες.

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία ή Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ø  Σκοπός του μαθήματος

Ø  Περίγραμμα μαθήματος και προγραμματισμός συναντήσεων

Ø  Τρόπος αξιολόγησης

Ø  Επιλογή και ανάλυση κεφαλαίων και θεμάτων εργασιών

Ø  Οδηγίες συγγραφής εργασιών

Ø  Παρουσίαση κεφαλαίων

Ø  Παρουσίαση εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1.       Χρήση power point κατά την παράδοση του μαθήματος.

2.       Χρήση power point κατά την παρουσίαση κεφαλαίων και εργασιών

3.       Ανάρτηση διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας, διαφανειών, ασκήσεων, σημειώσεων, περιγράμματος, τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων στο e-class.

4.      Χρήση polls, brainstorming, mentimentor, breakout rooms ή δημιουργία ομάδων εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται παρουσίαση του τρόπου συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας

10

 

Συγγραφή και παρουσίαση μίας γραπτής εργασίας 70
Μελέτη και παρουσίαση ενός κεφαλαίου 70
   
Σύνολο Μαθήματος 150
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 • Παρουσίαση ενός κεφαλαίου από σύγγραμμα Δημόσιας Οικονομικής (50%)
 • Συγγραφή και παρουσίαση μίας γραπτής εργασίας (50%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Stiglitz, J., and Rosengard, J., 2019. Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, 2η Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Gruber, J., 2019. Δημόσια Οικονομική και Πολιτική. 2η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις da Vinci.
 • Rosen, Η., and Gayer, Τ., 2011. Δημόσια Οικονομική. 1η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Γεωργακόπουλος, Θ., 2012. Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική. Δ΄  Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
 • Πεμπετζόγλου, Μ., 2022. Σημειώσεις στο μάθημα Δημόσια Οικονομική στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος «Δημόσια Οικονομική» του Δ΄ εξαμήνου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ.