ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  51 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o & 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα η Ευρώπη γνώρισε μια σειρά πνευματικών κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που οδήγησαν στην μετατροπή παλαιών θεσμών και εγκαθίδρυση νέων. Το μάθημα αυτό διερευνά τους παράγοντες που συνετέλεσαν στις αλλαγές αυτές και τους τρόπους με τους οποίους μετασχηματίστηκαν οι κοινωνικές και οικονομικές δομές στην Ευρώπη καθώς και τις κυρίαρχες ιδεολογίες και πεποιθήσεις. Το κίνημα της Μεταρρύθμισης, η εμπορική επανάσταση, η απολυταρχία και τα νέα πολιτεύματα του 17ου αιώνα, η ευρωπαϊκή επέκταση και κυριαρχία, οι νέες ιδέες και η Γαλλική επανάσταση είναι μερικά από τα θέματα που εξετάζονται ως κομβικά σημεία για την στροφή στον νεότερο κόσμο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: α) η κατανόηση σε βάθος του μετασχηματισμού της Ευρώπης σε μία ήπειρο με καπιταλιστική οικονομία και ισχυρά κρατικά μορφώματα β) η εξοικείωση με διαφορετικές ιστοριογραφικές παραδόσεις

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Βιβλιογραφική έρευνα

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

 1. Πνευματικές εξελίξεις και το τέλος του μεσαίωνα: Πανεπιστήμια Αναγέννηση Ουμανισμός.
 2. Ανακαλύψεις και θρησκευτικές Μεταρρυθμίσεις
 3. Εμπορική επανάσταση 16ος έως αρχές του 18ου μεταμόρφωση οικονομίας και κοινωνίας
 4. Δυναστείες και πολιτική στην Ευρώπη του 16ου αιώνα
 5. Ο τριαντακονταετής πόλεμος και το τέλος των θρησκευτικών πολέμων
 6. Απολυταρχία και «απολυταρχικά πολιτεύματα»
 7. Αγγλική επανάσταση ή Αγγλικός  εμφύλιος;
 8. Το Αγγλικό Κοινοβούλιο και άλλα νέα πολιτικά συστήματα στην Ευρώπη του 17ου και 18ου αιώνα
 9. Η μεγάλη Ευρωπαϊκή επέκταση στον κόσμο, οικονομική ανάπτυξη και νέοι κοινωνικοί μετασχηματισμοί
 10. Επιστημονική ηγεμονία και νέες ιδεολογίες: ο Διαφωτισμός
 11. Οικονομική κρίση και πολιτικές εξελίξεις στην Γαλλία: «το παλαιό καθεστώς»
 12. Η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση
 13. Ναπολεόντειοι πόλεμοι και «εξαγωγή» της επανάστασης, στροφή στον νεότερο κόσμο;
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος power point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.

4. Προβολή dοcumentaries για σχολιασμό

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συζητούν τις απορίες τους σχετικά με τις παραδόσεις. 60

 

 

Προαιρετικές εργασίες: Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναλάβουν εργασίες που σχετίζονται με ειδικά θέματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες από τον 16 έως το τέλος του 18ου αιώνα. Πριν την τελική παράδοση οι φοιτητές κάνουν μια εικοσάλεπτη παρουσίαση της εργασίας που έχουν αναλάβει.  40
Τελική Γραπτή Εξέταση  50
Σύνολο Μαθήματος  150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Τελική γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου (100% για όσους δεν έχουν κάνει εργασία ή παρουσίαση ενός επιλεγμένου θέματος και 70% για όσους έχουν αναλάβει εργασία η αξιολόγηση της οποίας αποτελεί το 30%).).

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλία:

  • Βιβλίο [4743]: ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ, 1450-1789, Merry E. Wiesner-Hanks Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15437]: Ιστορία της Ευρώπης 5ος έως 18ος αιώνας, Από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, τόμος 1, Berstein Serge,Milza Pierre Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14983]: Ευρωπαϊκή ιστορία, Ο Δυτικός Πολιτισμός Νεότεροι Χρόνοι, Burns Edward M. Λεπτομέρειες