ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 16 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνικός Σχεδιασμός
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09115/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι κατανόηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των συνθηκών μέσω των οποίων συγκροτείται ιστορικά και πολιτικά ο κοινωνικός σχεδιασμός ως θεωρία και πρακτική. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση να:

·          κατανοούν τις μεταβολές που επέρχονται στον κοινωνικό σχεδιασμό ως αποτέλεσμα των ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών μεταβολών από τα μισά του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα,

·          διακρίνουν τα είδη του κοινωνικού σχεδιασμού, να

·          κατανοούν την διακριτή ταυτότητα του συμμετοχικού κοινωνικού σχεδιασμού,

·          περιγράφουν τη διαδικασία του κοινωνικού σχεδιασμού

·          γνωρίζουν τα εργαλεία και τις τεχνικές του συμμετοχικού κοινωνικού σχεδιασμού μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων παραδειγμάτων.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα εξετάζει τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με τις ευρύτερες αλλαγές που συντελούνται στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα σε κοινωνικο-οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο και τις επιδράσεις τους στον κοινωνικό σχεδιασμό ως θεωρία και πράξη.

Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος θα περιγραφούν και θα αναλυθούν οι βασικές μεταβολές που συντελούνται στην περίοδο αναφοράς, δηλαδή στην ευρύτερη οικονομική οργάνωση και το ρόλο του κράτους, στην αγορά εργασίας, στην ανάδυση νέων κοινωνικών ζητημάτων και νέων υποκειμένων (κοινωνία των πολιτών, κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία). Σε αυτό το πλαίσιο, θα οριοθετηθεί νοηματικά ο κοινωνικός σχεδιασμός, θα θεμελιωθεί η αναγκαιότητά του ως πολιτική πρακτική  και θα διακριθούν τα επιμέρους είδη του κοινωνικού σχεδιασμού.

Στη δεύτερη ενότητα, θα δοθεί έμφαση στον κοινωνικό σχεδιασμό ως πρακτική, δηλαδή στις τεχνικές και στα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση του κοινωνικού σχεδιασμού με έμφαση στο συμμετοχικό σχεδιασμό. Η δεύτερη ενότητα θα ολοκληρωθεί μέσα από την παρουσίαση και διεξοδική συζήτηση πρακτικών εφαρμογών συμμετοχικού κοινωνικού σχεδιασμού με έμφαση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και την Ελλάδα.

Περίγραμμα μαθήματος:

·         Οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και οι επιδράσεις τους στο ρόλο του κράτους και της κοινωνικής πολιτικής.

·         Ανάδυση νέων κοινωνικών ζητημάτων, νέων υποκειμένων και πρακτικών κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης και πολιτικής δράσης (π.χ. τρίτος τομέας και κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία).

·         Κοινωνικός σχεδιασμός: εννοιολόγηση και θεμελίωση

·         Ιστορική εξέλιξη και είδη κοινωνικού σχεδιασμού

·         Συμμετοχικός  σχεδιασμός ως θεωρία και πρακτική

·         Κοινωνικός σχεδιασμός και κοινωνική πολιτική

·         Διαμόρφωση του ζητήματος στον κοινωνικό σχεδιασμό

·         Προετοιμασία και εφαρμογή κοινωνικού σχεδιασμού

·         Αξιολόγηση και ανάδραση

·         Παραδείγματα (συμμετοχικού) κοινωνικού σχεδιασμού στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του eclass  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt ως συνοδευτικό διδακτικό υλικό.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Διαδραστική διδασκαλία 40
Προετοιμασία για γραπτή εξέταση 48
Συμμετοχή στη γραπτή εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εξέταση, ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων η οποία αφορά στο 100% της αξιολόγησης.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Βασική

•             Δημουλάς, Κ. (2019), Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, Διόνικος, Αθήνα.

Πρόσθετη

•             Bromley, R. (2003), “Social Planning: Past, Present and Future”, Journal of International Development, 15, 819-830.

•             Callaghan, G., Wistow, G. (2008). “Can the community construct Knowledge to shape services in the local state? A case study”, Critical Social Policy, 28 (2), 165-286.

•             Dyckman, J. W. (1966), “Social Planning, Social Planners, and Planned Societies”, Journal of the American Institute of Planners, 32:2, 66-76.

•             European Social Network , Social planning at the local level, https://www.esn-eu.org/sites/default/files/publications/ESN_Social_planning_at_the_local_level.pdf

•             Sadan, E. (1997). Empowerment and Community Planning, translated from Hebrew by Translated from Hebrew by R. Flantz, http://www.mpow.org/elisheva_sadan_empowerment.pdf

Διαφάνειες του μαθήματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *