ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 10

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Υπoβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OKA188/

 

 

 

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

●    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

●    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

●    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του φάσματος της κοινωνικής πολιτικής σε όλο το εύρος. Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

•        Προσδιορίζουν εννοιολογικά τις κοινωνικές ανάγκες και τους κοινωνικούς κινδύνους.

•        Αναγνωρίζουν τη σημασία των κοινωνικών δικαιωμάτων.

•        Kατανοούν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάδυση του κράτους πρόνοιας.

•        Αντιλαμβάνονται τα πολλά και διαφορετικά πεδία πολιτικής που εντάσσονται στο φάσμα της κοινωνικής πολιτικής.

•        Εξοικειωθούν με το περιεχόμενο επιμέρους πεδίων κοινωνικής πολιτικής (π.χ. πολιτικές απασχόλησης. στεγαστική πολιτική, πολιτικές υγείας, πολιτικές για μετανάστες/πρόσφυγες)

•        Αναγνωρίζουν τη σημασία της έμφυλης διάστασης στην ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής.

•        Εξοικειωθούν με μη κρατικούς δρώντες στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής όπως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Ομαδική εργασία

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τον/ την φοιτητή/τρια στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής.

Στο πρώτο μέρος,  προσδιορίζονται βασικές έννοιες που εντάσσονται στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής (κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικοί κίνδυνοι και κοινωνικά δικαιώματα).

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται τα επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής, όπως η απασχόληση και οι εργασιακές σχέσεις, η στεγαστική πολιτική, οι πολιτικές υγείας, οι πολιτικές για τους μετανάστες/ριες και τους πρόσφυγες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σαφής η ευρύτητα του επιστημονικού πεδίου της κοινωνικής πολιτικής.

 

Στο τρίτο μέρος του μαθήματος, αναδεικνύεται η σημασία της έμφυλης διάστασης στην ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, αναδεικνύεται ο ρόλος, τα όρια και οι δυνατότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην κοινωνική πολιτική.

Περίγραμμα μαθήματος:

 

●        Προσδιορίζοντας την κοινωνική πολιτική-κοινωνικές ανάγκες

●        Προσδιορίζοντας την κοινωνική πολιτική-κοινωνικοί κίνδυνοι

●        Προσδιορίζοντας την κοινωνική πολιτική-κοινωνικά δικαιώματα

●        Θεωρίες για την ανάδυση του κράτους πρόνοιας.

●        Εργασιακές σχέσεις

●        Πολιτικές απασχόλησης

●        Πολιτικές υγείας

●        Στεγαστική πολιτική

●        Πολιτικές για τη μετανάστευση

●        Πολιτικές για τους πρόσφυγες

●        Η διάσταση του φύλου

●        Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην κοινωνική πολιτική.

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, οπτικο-ακουστικού υλικού και παρουσιάσεων ppt. To eclass χρησιμοποιείται για ανάρτηση διδακτικού υλικού και ανακοινώσεων καθώς και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα   Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις               30

Διαδραστική διδασκαλία    9

Προετοιμασία και επόνηση ομαδικών προφορικών παρουσιάσεων  31

Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 80

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)         150

 

 

 

               

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Εκπόνηση προφορικής παρουσίασης

Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

•      Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόμου, Χ., Σκαμνάκης, Χ., Αγγελάκη, Μ. (επ.) (2018), Κοινωνική Πολιτική, Διόνικος, Αθήνα.

•      Γκέιλ, Λ. (επ.), (2007). Κοινωνική Πολιτική, Μια Άλλη Προσέγγιση, Γκούτενμπεργκ, Αθήνα

•      Διαφάνειες του μαθήματος