ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 34 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο , 3ο

5ο & 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 

σε επίπεδο γνώσεων:

•         οριοθετούν τεκμηριωμένα το επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης τη σχέση της με επιμέρους επιστημονικούς κλάδους και τη διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει το πεδίο της,

•         περιγράφουν το αντικείμενο έρευνας της Παιδαγωγική Επιστήμη και των επιμέρους επιστημονικών κλάδων της,

•         εξηγούν και να επεξεργάζονται τις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης δίνοντας παραδείγματα για το περιεχόμενό τους,

•         γνωρίζουν βασικές μεθόδους έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο και να είναι σε θέση να προσκομίζουν παραδείγματα προσέγγισης για κάθε μέθοδο,

•         γνωρίζουν τους σημαντικούς σταθμούς της Παιδαγωγικής Επιστήμης και να περιγράφουν σημαντικούς εκπροσώπους της,

•         περιγράφουν τα σπουδαιότερα ερμηνευτικά μοντέλα αναφορικά με το φαινόμενο της Αγωγής και της Κοινωνικοποίησης των μαθητών.

 

σε επίπεδο ικανοτήτων:

•         αναλύουν εκπαιδευτικές καταστάσεις στη βάση θεωρητικών σχημάτων που αναφέρονται σε μεγέθη της εκπαιδευτικής διαδικασίας α) τον εκπαιδευτικό, β) την επικοινωνία και τη διαχείριση σχέσεων, γ) την οργανωτική δομή, δ) τη διδασκαλία.

•         να υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη βάση των θεωρητικών προσεγγίσεων,

•         να στοχάζονται και να ανασκευάζουν τον αρχικό σχεδιασμό στη βάση της εκπαιδευτικής παρατήρησης.

 

σε επίπεδο δεξιοτήτων:

•         να εφαρμόζουν πειραματικά βασικές μεθόδους έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο,

•         να δημιουργούν πειραματικά σενάρια διδασκαλία στη βάση θεωρητικών προσεγγίσεων,

•         να μετασχολιάζουν επιμέρους πεδία εκπαιδευτικών σεναρίων.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 

 • Αναζήτηση, συγκέντρωση, ανάλυση και σύνθεση παιδαγωγικών πηγών και στοιχείων
 • Παρουσίαση και υποστήριξη θέματος
 • Ατομική εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Δημιουργική παραγωγή ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, τεκμηριωμένης, υπεύθυνης και κριτικής σκέψης
 • Ικανότητα αναστοχασμού

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι τομείς και οι βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης, οι βασικές θεωρίες κοινωνικοποίησης, τα μοντέλα της αγωγής, οι παιδαγωγικοί θεσμοί, οι δομές και τα μοντέλα ανάλυσής τους, οι επιστημολογικές προσεγγίσεις και παραδείγματα της Επιστήμης, καθώς και οι βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις έρευνας της.

Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω μερικές θεματικές ενότητες:

 • Σχέση Θεωρίας και Πράξης και δυσχέρειες κοινωνικότητας Παιδαγωγικού Λόγου
 • Επιστημολογικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη και οριοθέτηση του αντικείμενου της Παιδαγωγικής Επιστήμης
 • Κύρια θεωρητικά Ρεύματα της Παιδαγωγικής (Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική Φιλοσοφία ρευμάτων και κινημάτων)
 • Βασικές κατηγορίες της Παιδαγωγικής Επιστήμης
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις της Αγωγής
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνικοποίησης
 • Πεδία παιδαγωγικών εφαρμογών (θεσμοί, λειτουργίες και οργανωτικά σχήματα εκπαιδευτικών δομών)
 • Θεωρητικές παραδόσεις και εργαλεία έρευνας για την κατανόηση του εκπαιδευτικού πεδίου
 • Ειδικά και σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα (Εκπαιδευτικοί, Επικοινωνία, Διδασκαλία, Μορφές Μάθησης)
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΝΑΙ

Για το συγκεκριμένο μάθημα αξιοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class, όπου τοποθετούνται ηλεκτρονικά κείμενα, ψηφιακές πηγές μελέτης και περιβάλλοντα εργασίας.

Μέσα από το ηλεκτρονικό περιβάλλον γίνεται η επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες, αναρτούνται ενημερώσεις και δίνονται αναθέσεις εργασιών.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιούνται παρουσιάσεις power point και ψηφιακές πηγές δεδομένων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη βιβλιογραφίας 38
Εκπόνηση δραστηριοτήτων 20
Συγγραφή σύντομης εργασίας 20
Συμβουλευτική 5
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 25
Τελική Γραπτή Εξέταση 3
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε 2 άξονες: α) στην ενεργή συμμετοχή τω φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διασφαλίζεται με τη ενασχόλησή τους σε συγκεκριμένο παραδοτέο έργο που θεωρείται ως προαπαιτούμενο για την κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος και β) σε παρουσίαση της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον πρώτο άξονα που διασφαλίζει το αναμενόμενο φόρτο εργασίας και μελέτης των φοιτητών κατά τις εβδομαδιαίες συνεδρίες προβλέπονται τα ακόλουθα:

• Εγγραφή και εργασία στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του μαθήματος στο e-class.

• Συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του μαθήματος.

• Ολοκλήρωση του παραδοτέου έργου σε ένα θέμα που απαρτίζεται από δύο μέρη:

 1. Παρουσίαση της θεματικής στην ολομέλεια με τη χρήση PowerPoint
 2. Εκπόνηση γραπτής εργασίας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρουσιάζεται από τη διδάσκουσα, για την άσκηση του επιστημονικού λόγου και την επεξεργασία της συγκεκριμένης παιδαγωγικής θεματικής.

Το παραδοτέο έργο κατατίθεται στη σελίδα του μαθήματος στο e-class.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Korn, F. (2012), Σοφός (Επιμ). Βασικές Γνώσης Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθηνα: ΙΩΝ

• Σημειώσεις της διδάσκουσας στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

– Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

• Γκότοβος, Αθ. (1999). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Αθήνα. Gutenberg.

• Hofstetter, R., Schneuwly, B. (2005) (Επιμ.), Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο

• Ματσαγγούρας, Η. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής. Αθήνα. Gutenberg.

• Mialaret, G. (1999). Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής. Αθήνα. Τυποθήτω.