ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/438189/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα θα αποκτήσουν μια πρώτη θεωρητική επαφή με τις βασικές αρχές που διέπουν την πληροφορική και το Διαδίκτυο, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τους,και τις βασικές «στιγμές» της εξέλιξης της τεχνολογίας μέχρι σήμερα. Επίσης, θα εξοικειωθούν με τις θεωρητικές έννοιες της συλλογής, της οργάνωσης και της ανάλυσης δεδομένων. Επιπλέον, θα γνωρίζουν τις σημαντικότερες σύγχρονες προκλήσεις της πληροφορικής, όπως η ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη, η κοινωνική πληροφορική, η προστασία προσωπικών δεδομένων, το παραπλανητικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, και θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που έχουν στη σύγχρονη κοινωνία. Στόχος του μαθήματος είναι να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να είναι ενεργοί χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν για τη διευκόλυνση της κατανόησης κοινωνικών φαινομένων. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σχετικά με τον αντίκτυπο των τελευταίων εξελίξεων της πληροφορικής στην κοινωνική πραγματικότητα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Συλλογή δεδομένων, ανάλυση και οπτικοποίηση με χρήση εργαλείων λογισμικού.

·         Εκπόνηση ατομικής ή ομαδικής εργασίαςκατ’ επιλογή

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και εφαρμογές της πληροφορικής και του Διαδικτύου. Ξεκινά με μια σύντομη ιστορική αναδρομή ορισμένων κρίσιμων στιγμών στην ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας. Στη συνέχεια, εστιάζει στις βασικές θεωρητικές έννοιες της συλλογής, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων. Τέλος, εξετάζει τον αντίκτυπο των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο της  πληροφορικής σε όλους τους τομείς της ζωής σε ατομικό, κοινωνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το μάθημα δεν προϋποθέτει -αν και διευκολύνεται από- γνώσεις Η/Υ.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 1. Ιστορία της πληροφορικής- κυβερνητικής, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα / τεχνητή νοημοσύνη / κοινωνία και πολιτική της ανάπτυξης της πληροφορικής
 2. Κοινωνία της πληροφορίας/ χαρακτηριστικά τεχνικά και κοινωνικά/ σημασία των υπηρεσιών και της πληροφορίας/ τηλεπικοινωνιακά δίκτυα/ το διαδίκτυο/ βασικές εφαρμογές
 3. Βασικές αρχές συλλογής, ανάλυσης, επεξεργασίας και οπτικοποίησης δεδομένων. Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων.
 4. Ένταξη του ατόμου στην ΚτΠ / οικονομική ένταξη / πολιτική ένταξη /μεταφορά γνώσης / ανάδειξη μειονοτήτων / εξασφάλιση της ισότητας
 5. Η τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο/ψηφιακό χάσμα/άλλα παγκόσμια ζητήματα/εφαρμογή της τεχνολογίας στη ζωή , την κοινωνία, τα έθνη
 6. Βελτίωση της ζωής μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών στην ιατρική, στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, την καριέρα, στο σπίτι, στην εφαρμογή του νόμου, στην καθημερινότητα
 7. Χρήση του διαδικτύου: Εκμετάλλευση των  πόρων του Web/Το διαδίκτυο και πώς λειτουργεί /επικοινωνία και συνεργασία στο web /ψυχαγωγία στο web/προσπέλαση και περιήγηση στο web/ αποτελεσματική αναζήτηση/ιστολόγια/
 8. Κοινωνικά δίκτυα και ο ρόλος στην εξέλιξη των σχέσεων και των συμπεριφορών/επικοινωνία και ηλεκτρονική αλληλογραφία/podcast και webcast/αποτελεσματική χρήση μηχανών αναζήτησης/αποτίμηση διαδικτυακών τοποθεσιών
 9. Θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την ηθική, όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο, ελευθερία του λόγου, κατάχρηση υπολογιστών/ανάλυση της έννοιας της ηθικής συμπεριφοράς/ζητήματα ηθική και τεχνολογία
 10. Έγκλημα στο διαδίκτυο και κλοπή ταυτότητας/ ιοί υπολογιστών και σκουλήκια, είδη, τρόποι μόλυνσης, αίτια ύπαρξης,συμπτώματα/αποτροπή μολύνσεων και προστασία από ιούς/χάκερς και οι τρόποι δράσης τους/ επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας
 11. Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ και στην Ελλάδα / παρουσίαση των μηχανισμών των δύο οδηγιών (γενική/στις τηλεπικοινωνίες) και των αντίστοιχων ελληνικών νόμων.
 12. Προστασία του ατόμου ως καταναλωτή κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές/ παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου για τις συμβάσεις από απόσταση, τους καταχρηστικούς ΓΟΣ, την ευθύνη παραγωγού και παρόχου υπηρεσιών κτλ
 13. Ηλεκτρονικό έγκλημα / κυριότερες μορφές / θέματα δικαιοδοσίας και καταστολής
 14. Βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση της ΚτΠ/ Οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή – και ελληνικό σχέδιο νόμου / Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο – και ελληνικό σχέδιο νόμου /Οδηγίες για την προστασία του Copyright στα προγράμματα Η/Υ και για τις βάσεις δεδομένων
 15. Πολιτικές της ΕΕ για την προώθηση της ΚτΠ/ Πράσινη – Λευκή βίβλος / Προγράμματα υποστήριξης – ενίσχυσης πρωτοβουλιών ηλ. εμπ., e-Europe/ ISPO/ Πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων και την αποφυγή παράνομου περιεχομένου
 16. Διασφάλιση του συστήματος: προστασία των ψηφιακών δεδομένων και του συστήματος. διαχείριση διαδικτυακών ενοχλήσεων/κακόβουλολογισμικό/λογισμικά προστασίας/τείχος προστασίας και περιορισμός πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους/κοινωνική μηχανική/ αντίγραφα ασφαλείας ψηφιακών δεδομένων /προστασία των φυσικών πόρων του υπολογιστή.
 17. Βασικά προβλήματα της ΚτΠ για το άτομο και τεχνικές λύσεις / Χρήση προσωπικών δεδομένων / Παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο /Παραπλανητικό περιεχόμενο / Ασφάλεια των συναλλαγών / Ζητήματα απόδειξης /Κρυπτογραφία/ Έμπιστες τρίτες οντότητες /Ολοκληρωμένες πλατφόρμες συναλλαγών
 18. GDPR
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
·         Επίδειξη εργαλείων διαχείρισης και οπτικοποίησης δεδομένων

·         Παρουσιάσεις με χρήση PowerPoint

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 12
Εκπόνηση εργασίας 40
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 50
Παρουσίαση  εργασίας 7
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η εκπόνηση προαιρετικής εργασίας

2) Η τελική γραπτή εξέταση.

 

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών:

Συλλογή, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων λογισμικού. Αξιολογείται η πρωτοτυπία των μέσων προβολής, η διαδραστικότητακαι η πληρότητα της ανάλυσης των θεμάτων. Στην παρουσίαση  είναι απαραίτητη η χρήση ΤΠΕ.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy, (2018). Εισαγωγή στην Πληροφορική-Θεωρία και πράξη 2η έκδοση, Αθήνα: Κριτική