ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM05113/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα αυτό θα αποκτήσουν μια πρώτη θεωρητική επαφή τόσο με τις βασικές αρχές που διέπουν την πληροφορική και την κυβερνητική, όσο και με τις βασικές «στιγμές» της εξέλιξης της τεχνολογίας μέχρι σήμερα. Επίσης, εκτός από τις εφαρμογές τις οποίες ήδη γνωρίζουν (κοινωνική δικτύωση κτλ), θα εξοικειωθούν με άλλες εφαρμογές της τεχνολογίας, πιο «επαγγελματικές». Θα αποκτήσουν συναίσθηση των κινδύνων και των προβλημάτων που γεννώνται, και θα έρθουν σε επαφή με τους βασικούς κανόνες οριζόντιας-γενικής φύσης που διέπουν τη λειτουργία του διαδικτύου. Στόχος του μαθήματος είναι να μετατρέψει τους συμμετέχοντες  από απλούς «παθητικούς» χρήστες της τεχνολογίας σε κοινωνούς της κοινωνίας της Πληροφορίας κατανοώντας και συζητώντας τη θετική και αρνητική επίδραση της στον άνθρωπο την κοινωνία και τον κόσμο.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

Εκπόνηση ατομικής ή ομαδικής εργασίας κατ’επιλογήν

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα εστιάζει, στην εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες και εφαρμογές της κοινωνίας της πληροφορίας, να εντοπίσει τα βασικά προβλήματα που συνδέονται με τη νέα αυτή επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Συνεπώς, ξεκινάει από μια σύντομη ιστορική αναδρομή σε κάποιες κριτικές στιγμές της ανάπτυξης και εξέλιξης της τεχνολογίας. Κατόπιν εξετάζεται η επιρροή της  τεχνολογίας  στην καριέρα την  ανάπτυξη και εξέλιξη σε όλους τους τομείς της ζωής σε ατομικό, κοινωνικό και Παγκόσμιο επίπεδο. Συζητούνται τα πλεονεκτήματα  των τεχνολογικών εφαρμογών και τα εμπόδια στην ανάπτυξή τους καθώς και οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται, μέσω του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το μάθημα δεν προϋποθέτει – αν και διευκολύνεται από – την γνώση χειρισμού Η/Υ.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 1. Ιστορία της πληροφορικής- κυβερνητικής, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα / τεχνητή νοημοσύνη / κοινωνία και πολιτική της ανάπτυξης της πληροφορικής
 2. Κοινωνία της πληροφορίας/ χαρακτηριστικά τεχνικά και κοινωνικά/ σημασία των υπηρεσιών και της πληροφορίας/ τηλεπικοινωνιακά δίκτυα/ το διαδίκτυο/ βασικές εφαρμογές
 3. Ηλεκτρονικό εμπόριο / Ορισμός / εμπλεκόμενοι φορείς / Τεχνική υποδομή / οφέλη και περιορισμοί /Εμπορικές συναλλαγές στο διαδίκτυο
 4. Ένταξη του ατόμου στην ΚτΠ / οικονομική ένταξη / πολιτική ένταξη /μεταφορά γνώσης / ανάδειξη μειονοτήτων / εξασφάλιση της ισότητας
 5. Η τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο/ψηφιακό χάσμα/άλλα παγκόσμια ζητήματα/εφαρμογή της τεχνολογίας στη ζωή , την κοινωνία, τα έθνη
 6. Βελτίωση της ζωής μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών στην ιατρική, στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, την καριέρα, στο σπίτι, στην εφαρμογή του νόμου, στην καθημερινότητα
 7. Χρήση του διαδικτύου: Εκμετάλλευση των  πόρων του Web/Το διαδίκτυο και πώς λειτουργεί /επικοινωνία και συνεργασία στο web /ψυχαγωγία στο web/προσπέλαση και περιήγηση στο web/ αποτελεσματική αναζήτηση/ιστολόγια/
 8. Κοινωνικά δίκτυα και ο ρόλος στην εξέλιξη των σχέσεων και των συμπεριφορών/επικοινωνία και ηλεκτρονική αλληλογραφία/podcast και webcast/αποτελεσματική χρήση μηχανών αναζήτησης/αποτίμηση διαδικτυακών τοποθεσιών
 9. Θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την ηθική, όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο, ελευθερία του λόγου, κατάχρηση υπολογιστών/ανάλυση της έννοιας της ηθικής συμπεριφοράς/ζητήματα ηθική και τεχνολογία
 10. Έγκλημα στο διαδίκτυο και κλοπή ταυτότητας/ ιοί υπολογιστών και σκουλήκια, είδη, τρόποι μόλυνσης, αίτια ύπαρξης, συμπτώματα/αποτροπή μολύνσεων και προστασία από ιούς/χάκερς και οι τρόποι δράσης τους/ επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας
 11. Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ και στην Ελλάδα / παρουσίαση των μηχανισμών των δύο οδηγιών (γενική/στις τηλεπικοινωνίες) και των αντίστοιχων ελληνικών νόμων.
 12. Προστασία του ατόμου ως καταναλωτή κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές/ παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου για τις συμβάσεις από απόσταση, τους καταχρηστικούς ΓΟΣ, την ευθύνη παραγωγού και παρόχου υπηρεσιών κτλ
 13. Ηλεκτρονικό έγκλημα / κυριότερες μορφές / θέματα δικαιοδοσίας και καταστολής
 14. Βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση της ΚτΠ/ Οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή – και ελληνικό σχέδιο νόμου / Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο – και ελληνικό σχέδιο νόμου /Οδηγίες για την προστασία του Copyright στα προγράμματα Η/Υ και για τις βάσεις δεδομένων
 15. Πολιτικές της ΕΕ για την προώθηση της ΚτΠ/ Πράσινη – Λευκή βίβλος / Προγράμματα υποστήριξης – ενίσχυσης πρωτοβουλιών ηλ. εμπ., e-Europe/ ISPO/ Πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων και την αποφυγή παράνομου περιεχομένου
 16. Διασφάλιση του συστήματος: προστασία των ψηφιακών δεδομένων και του συστήματος. διαχείριση διαδικτυακών ενοχλήσεων/κακόβουλο λογισμικό/λογισμικά προστασίας/τείχος προστασίας και περιορισμός πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους/κοινωνική μηχανική/ αντίγραφα ασφαλείας ψηφιακών δεδομένων /προστασία των φυσικών πόρων του υπολογιστή.
 17. Βασικά προβλήματα της ΚτΠ για το άτομο και τεχνικές λύσεις / Χρήση προσωπικών δεδομένων / Παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο /Παραπλανητικό περιεχόμενο / Ασφάλεια των συναλλαγών / Ζητήματα απόδειξης /Κρυπτογραφία/ Έμπιστες τρίτες οντότητες /Ολοκληρωμένες πλατφόρμες συναλλαγών
 18. GDPR
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του eclass  για ανάρτηση διδακτικού υλικού και ανακοινώσεων για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται προβολή διαφανειών powerpoint.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 12
Εκπόνηση εργασίας 40
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 50
Παρουσίαση  εργασίας 7
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η εκπόνηση εργασίας

2) Η εξέταση δύο προόδων

3) Η τελική γραπτή εξέταση.

 

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών:

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με τη χρήση των απαραίτητων διαδικτυακών εργαλείων. Αξιολογείται η πρωτοτυπία των μέσων προβολής, η διαδραστικότητα και η πληρότητα της ανάλυσης των θεμάτων. Στην παρουσίαση  είναι απαραίτητη η χρήση ΤΠΕ.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy, (2018). Εισαγωγή στην Πληροφορική-Θεωρία και πράξη 2η έκδοση, Αθήνα: Κριτική

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *