ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 27 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης, η κατανόηση και η κατανόηση των βασικών εννοιών του αντικειμένου της Ελληνικής Κοινωνίας και Πολιτικής

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

α) Να γνωρίσουν τις βασικές εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία και πολιτική

(β) Να κατανοούν ότι οι αλλαγές στο πεδίο της κοινωνίας προκαλούν αλλαγές και στο πεδίο της πολιτικής

(γ) Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών πολιτικών κομμάτων .

(δ) Να κατανοούν τις αλλαγές του κομματικού συστήματος κατά την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αυτόνομη εργασία,  εργασία σε διεθνές περιβάλλον,  εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,  άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,  προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σύνταξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών προτάσεων

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

Ι.          Εισαγωγή στην προβληματική του μαθήματος, καθορισμός μεθοδολογίας και επεξεργασία  βασικών εννοιών

ΙΙ.          Κοινωνία και Πολιτική τον 19ο αιώνα

ΙΙΙ.        1909-1940: Βενιζέλισμός, Εθνικός Διχασμός, Δικτατορία Μεταξά

ΙV.        Η Δεκαετία του 1940: Κατοχή και Εμφύλιος

V.         1950 -1967: Η “καχεκτική” Δημοκρατία

VI.        Η Δικτατορία

VΙI.       1974 – 1981: Μεταπολίτευση, κοινωνικός και πολιτικός ριζοσπαστισμός

VIII.      Δεκαετία 1980: Αλλαγή και πολυσυλλεκτική στρατηγική

IX.        1990- 2004: Εκσυγχρονισμός, εξευρωπαϊσμός, πολιτική καρτελοποίηση

Χ.         2004 – 2012: Επανίδρυση του κράτους και συμμετοχική δημοκρατία

ΧI.        2012: Ο διπλός εκλογικό σεισμός και η κρίση της εκπροσώπησης

ΧIΙ.       Προς μια νέα μεταπολίτευση? Κοινωνία και πολιτική στην εποχή της κρίσης

ΧΙIΙ.      Μεθοδολογικά και άλλα συμπεράσματα

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prower point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία και φάκελος κλασικών κειμένων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Στις διαλέξεις πραγματοποιείται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, κυρίως με τη μέθοδο των ερωτήσεων απαντήσεων, αλλά και μέσω ομάδων με παραδείγματα ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές/τριες και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και η κατανόηση της ύλης. 75

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά την των διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Τα Σεμινάρια εστιάζουν στη διεπιστημονικότητα, καθώς η ελληνική κοινωνία και πολιτική εμπλουτίζεται με στοιχεία από την Ιστορία την πολιτική επιστήμη, τη θεωρία για το κράτος και την πολιτική οικονομία προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια δυνατότητα σύγκρισης των διαφορετικών τάσεων και εξελίξεων στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας αλλά και του πολιτικού και κομματικού συστήματος από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα
Μελέτη στο σπίτι/στη βιβλιοθήκη 60
Εκπόνηση μελέτης (project). Η συγγραφή μη απαλλακτικών (ατομικών) εργασιών αλλά και βιβλιοπαρουσιάσεων (λογοτεχνικών) βιβλίων σχετικά με την ύλη του μαθήματος ,  που λειτουργούν συμπληρωματικά του μαθήματος, οδηγεί στην εκμάθηση, στην κατανόηση και στην απόδοση του επιστημονικού λόγου του μαθήματος, ενισχύει την ακαδημαϊκή συγκρότηση του φοιτητή/τριας και αυριανού/ής επιστήμονα, και προσφέρει τη δυνατότητα συνθετικής ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας-οργάνωσης της δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας ή της βιβλιοπαρουσίασης. 15
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική εξέταση) (100%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ασημακόπουλος Β., & Τάσσης Χ., 2018, ΠΑΣΟΚ 1974 – 2018: Πολιτική οργάνωση, ιδεολογικές μετατοπίσεις, κυβερνητικές πολιτικές, Αθήνα: Gutenberg.

Meynaud, J., & Μερλόπουλος, Π., & Νοταράς, Γ., 2002, Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα 1946- 1965, τ. Α΄, Αθήνα: Σαββάλας.

Αθανασάτου, Γ., Ρήγος, Α., Σεφεριάδης, Σ., (επιμ)., 1999, Η Δικτατορία 1967-1974: Πολιτικές Πρακτικές – Ιδεολογικός Λόγος – Αντίσταση, Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Καστανιώτης.

Αλεξάκης, Ε., 2001, Η ελληνική Δεξιά: Δομή και ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας 1974-1993, Αθήνα – Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας.

Ασημακόπουλος, Β., 2017, Πρώτη φορά Αριστερά: Αντιθέσεις, αντιφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1974 – 1990 και οι βάσεις του πολιτικού μεταμορφισμού του, Αθήνα: A. P. Publications.

Βερέμης, Θ., 2000, Ο στρατός στην ελληνική πολιτική, Αθήνα: Κούριερ Εκδοτική.

Βερναδάκης, Χ., & Μαυρής, Γ., 1991, Κόμματα και κοινωνικές συμμαχίες στην προδιδακτορική Ελλάδα, Αθήνα: Εξάντας.

Βερναρδάκης, Χ., 2011, Πολιτικά κόμματα, εκλογές και κομματικό σύστημα: Οι μετασχηματισμοί της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.

Βούλγαρης, Γ., 2001,  Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης 1974-1990: Σταθερή δημοκρατία, σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία, Αθήνα: Θεμέλιο.

Βούλγαρης, Γ., & Νικολακόπουλος, Η., 2014, 2012: Ο διπλός εκλογικός σεισμός, Αθήνα, Θεμέλιο.

Δέδε, Κ., 2016, Ο σύντομος πολιτικός βίος της ΕΠΕΚ: Η ανάδυση του Κέντρου στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ελευθερίου, Κ., 2011, «Κομματική στρατηγική, οργανωτική αλλαγή και εκλογική κινητοποίηση: το ΚΚΕ στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 37, Ιούνιος.

Ελευθερίου, Κ., & Τάσσης, Χ., 2013, ΠΑΣΟΚ: Η άνοδος και η πτώση (;) ενός ηγεμονικού κόμματος, Αθήνα: Σαββάλας.

Ελευθερίου, Κ., & Τάσσης, Χ., 2011, «Εσωκομματική πολιτική και στρατηγική του κράτους: Το ‘συμμετοχικό’ εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ (2004-2009)», Επιστήμη και Κοινωνία, τ. 27, Καλοκαίρι.

Ζενεβουά, Μ., 1972, Η Ελλάς του Καραμανλή ή η δημοκρατία δυσχερής;, Αθήνα: Σιδέρης.

Hering G., 2008, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821 – 1936, τ. Α΄& Β΄, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.

Featherstone K., (επιμ.), 2007, Πολιτική στην Ελλάδα: Η πρόκληση του εκσυγχρονισμού, Αθήνα: Οκτώ.

Κωνσταντινίδης, Γ., Μαραντζίδης, Ν., Παππάς, Τ., (επιμ), 2009, Κόμματα και πολιτική στην Ελλάδα: Οι σύγχρονες εξελίξεις, Αθήνα: Κριτική

Λαμπρινού, Κ., 2017,  ΕΔΑ 1956 – 1967: Πολιτική και ιδεολογία, Αθήνα: Πόλις

Λυμπεράτος, Μ., Από το ΕΑΜ στην ΕΔΑ: Η ραγδαία ανασυγκρότηση της Ελληνικής Αριστεράς και οι μετεμφυλιακές πολιτικές αναγκαιότητες, Αθήνα: Στοχαστής.

Λυριντζής, Χ., & Νικολακόπουλος Η., (επιμ.)., 1990, Εκλογές και κόμματα στη δεκαετία του 1980:Εξελίξεις και προοπτικές του πολιτικού συστήματος, Αθήνα: Θεμέλιο.

Λυριντζής, Χ., Νικολακόπουλος Η., Σωτηρόπουλος, Δ., (επιμ.)., 1996, Κοινωνία και πολιτική: Όψεις της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας 1974 – 1994, Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Θεμέλιο.

Λυριντζής, Χ., 1991, Το τέλος των “τζακιών”: Κοινωνία και πολιτική στην Αχαΐα του 19ου αιώνα, Αθήνα: Θεμέλιο.

Meynaud, J., 2002, Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα: Βασιλική εκτροπή και στρατιωτική δικτατορία, Αθήνα: Σαββάλας.

Μπαλαμπανίδης, Γ., (επιμ.), 2019, ΣΥΡΙΖΑ: Ένα κόμμα εν κινήσει: Από τη διαμαρτυρία στη Διακυβέρνηση, Αθήνα: Θεμέλιο.

Νικολακόπουλος, Η., 2001, Η καχεκτική δημοκρατία: Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα: Πατάκης.

Νικολακόπουλος, Η., 1988, Κόμματα και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1964, (Β’ έκδ.) Αθήνα: ΕΚΚΕ.

Ξηρός, Θ., 2008, Κηδεμονευόμενος και προκρούστειος κοινοβουλευτισμός, Αθήνα: Σαββάλας.

Παπαθανασίου, Ι., 2001, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 1951-1967. Το αρχείο της, Αθήνα: Θεμέλιο.

Παπάς, Τ., 2008, Το χαρισματικό κόμμα: ΠΑΣΟΚ, Παπανδρέου, Εξουσία, Αθήνα: Πατάκης.

Ρήγος, Α., Σεφεριάδης, Σ., Χατζηβασιλείου, Ε., (επιμ.), 2007, Η “σύντομη” δεκαετία του ’60: Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Καστανιώτης.

Spourdalakis, Μ., & Tassis, C., 2006, “Party Change in Greece and the Vanguard Role of PASOK”, South European Society & Politics, vol. 11 Nο. 3–4, Σεπτέμβριος–Δεκέμβριος.

Σπουρδαλάκης, Μ., (επιμ.), 1998, ΠΑΣΟΚ: Κόμμα – Κράτος – Κοινωνία, Αθήνα: Πατάκης.

Σπουρδαλάκης, Μ., 1988, ΠΑΣΟΚ: Δομή, εσωκομματικές κρίσεις και συγκέντρωση εξουσίας, Αθήνα: Εξάντας.

Τάσσης, Χ., 2010, «Ημιτελείς μετασχηματισμοί και δισεπίλυτες αντιφάσεις του προδικτατορικού πολιτικού συστήματος: Σκέψεις για τη συγκρότηση και την ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτική Επιστήμης, τ. 36, Δεκέμβριος.

Χαραλάμπης, Δ., 1985, Στρατός και πολιτική εξουσία: Η δομή της εξουσίας στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα: Εξάντας.