ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 70

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 70 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο& 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνία Πολιτών: Οικονομία, Κράτος και Ευημερία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση επαρκούς γνώσης και η εμβάθυνση στην κατανόησητου γνωστικού υποβάθρου της κοινωνίας των πολιτών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν:

·          τη σημασία της Κοινωνίας των Πολιτών στη σύγχρονη κοινωνία.

·         το ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών στη (ανα) διαμόρφωση των πολιτικών θεσμών

·         το ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών στη (ανα) διαμόρφωση των οικονομικών θεσμών.

·         τη σημασία της Κοινωνίας των Πολιτών στον Ευρωπαϊκό χώρο

·          τα θεωρητικάρεύματα σχετικά με την Κοινωνία των Πολιτών

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•     Προαγωγή της ελεύθερης, επαγωγικής και συνθετικής σκέψης

•     Αυτόνομη εργασία

•     Εργασία σε ομάδες

•     Σεβασμός στη διαφορετικότητα

•     Προαγωγή της αναστοχαστικής σκέψης

•     Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

•     Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

•     Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•     Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•     Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

1.             Κοινωνία Πολιτών: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.             Κοινωνία και Κοινωνία των Πολιτών

3.             Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών

4.             Ο πλουραλιστικός χαρακτήρας της Κοινωνίας των Πολιτών

5.             Το κοινωνικό υποκείμενο ως άνθρωπος και πολίτης

6.             Η σχέση της οικογένειας και της Κοινωνίας των Πολιτών

7.             Κοινωνικές πράξεις, Κοινωνική Συμπεριφορά και Κοινωνία των Πολιτών

8.             Εξουσία και νομιμότητα

9.             Τυπικές και άτυπες ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών

10.          Δημοκρατία και Κοινωνία των Πολιτών με έμφαση στον Ευρωπαϊκό χώρο

11.          Κοινωνία των Πολιτών, Κράτος και  Οικονομία με έμφαση στον Ευρωπαϊκό χώρο

12.          Κοινωνία, Ευημερία και Κοινωνία των Πολιτών: Προς μια κοινωνία της Βιώσιμης Ανάπτυξης

13.          Επανάληψη- Παρουσίαση Εργασιών

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prowerpoint.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία και σε βάσεις δεδομένων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους. 80

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά τη διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος.
Μελέτη στο σπίτι 40
Επίλυση προβλημάτων 30
   
Σύνολο Μαθήματος 150
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου) (80%)(εφόσον επιλεχθεί η εκπόνηση της προαιρετικής εργασίας. Εναλλακτικά η γραπτή εξέταση προσμετράται κατά 100%)

 

Εκπόνηση εργασίας συμπληρωματικής της κύριας εξέτασης (20%).

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Alexander, J.,C., Thomson, K., Edles, L.,D. (2016). Σύγχρονη Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Κουλτούρα και Κοινωνία σε Μετάβαση. (επιστημονική επιμέλεια Νίκος Δεμερτζής). (θεώρηση Θανάσης Βασιλείου) (μτφ Κώστας Περεζούς, Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου). Αθήνα: Gutenberg.

Αντωνοπούλου, Μ.,Ν. (2008). Οι κλασσικοί της Κοινωνιολογίας. Κοινωνική Θεωρία και Νεότερη Κοινωνία. Αθήνα: Σαββάλας.

 

Craib, I. (2012). Κλασική Κοινωνική Θεωρία. Μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ, Βέμπερ, Ντυρκέμ και Ζίμμελ. (μτφ. Μάρκος Καρασαρίνης, Παντελής Λέκας. επιμ. Παντελής Λέκας). Αθήνα : Παπαζήσης

Δασκαλάκης, Δ. (2014). Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. (πρόλογος Βασίλης Φίλιας). (δεύτερη έκδοση). Αθήνα: Παπαζήσης.

Gellner, E. (1996). HKοινωνία των Πολιτών και οι Αντίπαλοί της. Συνθήκες Ελευθερίας. (μτφ. Ηρακλεία Στροίκου. επιμ. Ηλίας Κουσκουβέλης, εισαγωγή Βασιλική Γεωργιάδου). Αθήνα: Παπαζήσης.

Giddens, A., Philip, W., Sutton, P., W. (2020). Κοινωνιολογία. (επιστημονική επιμέλεια Φωτεινή Κουγιουμτζάκη, Μαίρη Λεοντσίνη, Ηρακλής Μαυρίδης, Ασπασία Τσαούση). (Θεώρηση Θανάσης Βασιλείου). (μτφ Θανάσης Βασιλείου, Γιάννης Γαλιάτσος, Βασιλειάνα Ζηκίδη, Γιώργος Μαραγκός Απόστολος Πρίτσας). Αθήνα: Gutenberg.

Ιορδάνογλου, Χ. (2013). Κράτος και Ομάδες Συμφερόντων. Μια κριτική της παραδεδεγμένης σοφίας Αθήνα: Πόλις.

Καΐλής, Α., Κ. (2020). Εξωτερική πολιτική της ΕΕ και η Ενσωμάτωση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Νομικές και Πολιτικές Διαστάσεις. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Καρκαλάκος, Σ. , Πολέμης Μ. (2015). Αειφόρος Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Ενέργεια. Αθήνα: Τσόρτας.

Κονίορδος, Σ. (2010) Κοινωνικό Κεφάλαιο . Εμπιστοσύνη & Κοινωνία των Πολιτών. (επιστ.επιμ. Σωκράτης Μ. Κονίορδος). Αθήνα: Παπαζήσης.

Κονιόρδος, Σ. (2006). Κείμενα Οικονομικής Κοινωνιολογίας. (επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή). (πρόλογος ΡίκαρντΣουέντμπεργκ). (Μτφ. Μανώλης Αλεξάκης, Θανάσης Γκιούρας, Δέσποινα Λάμπρου) Αθήνα: Gutenberg.

Lagroye, J. (2008). Πολιτική Κοινωνιολογία. (επιμ. Μαριάννα Ψύλλα, μτφ. Ευάγγελος Μαρκανιώτης). Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδάνος.

Λαμπίρη- Δημάκη, Ι. (εισαγωγή- επιμέλεια).(2000). Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα Σήμερα. Η ολοκλήρωση της τριλογίας. 1959-2000. (Τόμος Γ). Αθήνα: Παπαζήσης.

Λύτρας, Α. (2019).  Η Δημοκρατία του Κοινωνικού μέλλοντός  μας. Αθήνα: Παρατηρητήριο.

Λύτρας, Α., Ν. (2004). Δοκιμές στην ταξική ανάλυση. Προσεγγίσεις στην κλασική θεωρία των   κοινωνικών τάξεων. Αθήνα: Παπαζήσης. (σύγγραμμα για περαιτέρω προαιρετική μελέτη).

Λύτρας, Α. (2000). Κοινωνία και Εργασία. Ο ρόλος των κοινωνικών τάξεων. (προλ. Βασίλης Φίλιας). Αθήνα: Παπαζήσης.

Μακρυδυμήτρης, Α. (2006). Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών. (2η έκδοση).Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις.

Νέστορος, Ι., Πεσματζόγλου, Β., Σαματάς, Μ. (επιμ). (2000). Σύγχρονα Ρεύματα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Κοινωνιολογία, Οικονομία, Ψυχολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδανός.

Parsons, T. (2015). H δομή της κοινωνικής δράσης. Μια μελέτη κοινωνικής θεωρίας με ειδική αναφορά σε μια ομάδα πρόσφατων ευρωπαίων συγγραφέων. (επιστ. επιμ. Βασίλης Μαγκλάρας. Μτφ. Βασίλης Μαγκλάρας. Ζηνοβία Λιαλιούτη, Φωτεινή Δραγατσούλη. Πρόλογος Κανάκης Λελεδάκης. Επίμετρο Περικλής Βαλιάνος). Αθήνα: Παπαζήσης.

Πάρσονς, Τ. (2008). Καπιταλισμός και Αξίες. Τα πρώιμα κείμενα. (μτφ. – επιμ. – εισαγωγή. Βασίλης Μάγκλάρας. σχολιασμός Κοσμάς Ψυχοπαίδης, Περικλής Βαλλιάνος, Νίκος Μουζέλης). Αθήνα: Νήσος.

Πολύζος, Σ. (2022) Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

Ritzer, G. (2018). Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. (4η έκδοση). (επιστημονική επιμέλεια Νίκος Βαφέας, Ευρυπίδης Παπαδημητρίου). (μτφ Παναγιώτα Πολυματίδου). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόμου, Χ., Σκαμνάκης, Χ., Αγγελάκη, Μ. (επιμ.). (2018). Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος.

Σεραφετινίδου, Μ. (2006). Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg.

Σωτηρόπουλος, Δ.Α. (2017). Η Ελληνική Κοινωνία Πολιτών και η οικονομική κρίση. Αθήνα: Ποταμός.

Τσομπάνογλου, Γ., Ο. (2004). Κράτος, Κοινωνία Πολιτών και Εργαξία. Προσεγγίσεις στην αρχή της κυβερνητικότητας. Αθήνα: Gutenberg.

Τριτζιλια, Κ. (2004). Οικονομική Κοινωνιολογία. Κράτος, Αγορά και Κοινωνία στον Σύγχρονο Καπιταλισμό. (εισαγωγή- επιμέλεια Μιχάλης Ψαλιδόπουλος). Αθήνα Παπαζήσης.

Τσομπάνογλου, Γ. (2007). Κοινωνική Ανάπτυξη και Κοινοτική Συνοχή. Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Παπαζήσης.

Φοτέφ, Γ. (1996). Κοινωνία των Πολιτών. (μτφ. Γιώργος Σιακαντάρης). Αθήνα: Φιλίστωρ.

Weber, M. (2000). Κοινωνιολογία της Οικονομίας. (εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Θανάσης   Γκιούρας)Αθήνα: Κένταυρος.

Wilk, R.R., Cligget, L. (2010). Οικονομία και Πολιτισμός. Αρχές Οικονομικής Ανθρωπολογίας. (μτφ. επιμ. Βασιλική Μουντάφη).