ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 25 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική Δημογραφία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM03168/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές εισάγονται στις κύριες έννοιες και αρχές της δημογραφίας και στις βασικές τεχνικές μελέτης των δημογραφικών φαινομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση της δημογραφίας με τα βιολογικά, ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών του ανθρώπου.

Ως κύριος μαθησιακός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών του με τις μεθόδους της ποσοτικής έρευνας όπως αυτή εξειδικεύεται στο γνωστικό αντικείμενο της Δημογραφίας και η ανάπτυξη της ικανότητάς τους για την συγκριτική μελέτη πληθυσμών. Η διασύνδεση της δημογραφίας με τα ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά εισάγει τους φοιτητές στην ιδέα της ολιστικής προσέγγισης του ανθρώπου και ευνοεί την ανάπτυξη μιας πολυεπίπεδης και διεπιστημονικής σκέψης με σκοπό  την πληρέστερη κατανόηση των μηχανισμών εξέλιξης των πληθυσμών του είδους μας στη διάρκεια του χρόνου.

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι σε θέση :

-να εμβαθύνουν στις βασικές αρχές της Δημογραφίας.

-να κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς ανάπτυξης των πληθυσμών του ανθρώπου και να είναι ικανοί να προβαίνουν αυτόνομα σε δημογραφικές αναλύσεις.

-να εξοικειωθούν με τις πηγές των δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών δεδομένων και να καθίστανται ικανοί τόσο στην αναζήτηση τους, όσο και στην αξιολόγηση και χρήση τους.

-να καθίστανται ικανοί να περιγράφουν και να ερμηνεύουν το δημογραφικό προφίλ ενός πληθυσμού.

– να καθίστανται ικανοί να ερμηνεύσουν τις δημογραφικές ομοιότητες/διαφορές μεταξύ των πληθυσμών του ανθρώπου.

-να μπορούν να αναγνωρίσουν, να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν το ρόλο της διαφορετικότητας στην ανάπτυξη των δημογραφικών χαρακτηριστικών.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

Αυτόνομη εργασία.

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Γνώση/κατανόηση – Εισαγωγή στη Δημογραφική Ανάλυση. Το διάγραμμα Lexis και οι μετρήσεις των δημογραφικών φαινομένων.

2.       Το δημογραφικό, κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό προφίλ των πληθυσμών του ανθρώπου. Ανάθεση projects στους φοιτητές. Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει δύο χώρες του πλανήτη και σταδιακά αναλύει τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.

3.       Υλοποίηση/εφαρμογή – Παρουσίαση τμήματος project από τους φοιτητές. Θέμα: η ιστορία, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός (culture) των χωρών του κάθε project. Αξιοποίηση των δεδομένων για την επακόλουθη δημογραφική ανάλυση.

4.       Γνώση/κατανόηση – Πίνακες επιβίωσης. Διαγενεακή και συγχρονική ανάλυση. Πίνακες επιβίωσης κατά αιτία θανάτου. Βρεφική θνησιμότητα.

5.       Γνώση/κατανόηση – Προσδιοριστικοί παράγοντες της θνησιμότητας

6.       Υλοποίηση/εφαρμογή: Παρουσίαση τμήματος project: συγκριτική ανάλυση της θνησιμότητας και των αιτιών θανάτου μεταξύ των επιλεγμένων χωρών.

7.       Γνώση/κατανόηση – Η διαγενεακή και συγχρονική ανάλυση της γονιμότητας.

8.       Γνώση/κατανόηση – Προσδιοριστικοί παράγοντες της γονιμότητας.

9.       Υλοποίηση/εφαρμογή – Παρουσίαση τμήματος project: συγκριτική ανάλυση και προσδιοριστικοί παράγοντες της γονιμότητας στις επιλεγμένες χώρες.

10.   Γνώση/κατανόηση – Η ηλικιακή δομή. Μετρήσεις και παρεμβολές δημογραφικών φαινομένων

11.   Υλοποίηση/εφαρμογή – Παρουσίαση τμήματος project: συγκριτική ανάλυση των πληθυσμιακών δομών, των πληθυσμιακών μεγεθών και των ρυθμών αύξησης στις επιλεγόμενες χώρες.

12.   Γνώση/κατανόηση – Μετανάστευση. Προσδιοριστικοί παράγοντες και μεταναστευτική πολιτική. Δημογραφικές προβολές

13.   Υλοποίηση/εφαρμογή – Παρουσίαση τμήματος project: συγκριτική ανάλυση των μεταναστευτικών κινήσεων στις επιλεγόμενες χώρες.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, διεθνών δημοσιεύσεων, του classweb  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt, τόσο από το διδάσκοντα όσο και από τους φοιτητές.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία
Εκπόνηση  μελέτης 50
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 40
Παρουσίαση  μελέτης 21
Τελική Γραπτή Εξέταση
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου.

Η τελική εξέταση γίνεται με την παρουσίαση της τελικής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου παρουσία όλων των φοιτητών. Για τη βαθμολόγησή της λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη των υπόλοιπων φοιτητών,  οι οποίοι καλούνται να την διατυπώσουν και να την αναπτύξουν.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενο σύγγραμμα από τον ΕΥΔΟΞΟ:

Βιβλίο [7748]: Οι δημογραφικές εξελίξεις κατά τη μεταπολεμική περίοδο στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και στην Ελλάδα, ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68390670, Έκδοση: 1/2002, Συγγραφείς: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ISBN: 960-8026-11-2, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εισαγωγή στην κοινωνική δημογραφία Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32345 Έκδοση: 1η έκδ./2010 Συγγραφείς: Καλογεράκη Στεφανία ISBN: 978-960-01-1318-1 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.

Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32101. Έκδοση: 1η έκδ./2004. Συγγραφείς: Μπάγκαβος Χρήστος, Μωυσίδης Αντώνης (επιμ.). ISBN: 978-960-01-1012-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.

Εισαγωγή στην πληθυσμιακή γεωγραφία. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22749 Έκδοση: 1η έκδ./2009. Συγγραφείς: Βερροπούλου Γεωργία, Μπάγκαβος Χρήστος, Τραγάκη Αλεξάνδρα,Τσίμπος Κλέων Χ.,Ψημμένος Ιορδάνης ISBN: 978-960-351-782-5 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ