Κοινωνική Πολιτική της ΕΕ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 58

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 58 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο-8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική Πολιτική της  ΕΕ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09108/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η πλοήγηση στους στόχους, τα μέσα και τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την κοινωνική προστασία σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Έμφαση δίνεται στα σύγχρονα δεδομένα της κοινωνικής προστασίας με αναφορές στα τρέχοντα δημογραφικά δεδομένα, στις αλλαγές στη δομή και στη μορφή της οικογένειας, καθώς και στις νέες πραγματικότητες στο χώρο της εργασίας. Τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν νέα δεδομένα για την ευημερία των κοινωνιών και των ανθρώπων, ενώ παράλληλα πιέζουν για αλλαγές ειδικά στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Η απορρύθμιση, η ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίηση της κοινωνικής πολιτικής συνθέτουν το πλέγμα των επιπτώσεων του ευρύτερου περιβάλλοντος στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλειας.

Ταυτόχρονα, η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ορίζει ένα πλαίσιο προβληματισμού αναφορικά με την κοινή αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έμφαση δίνεται στη μελέτη της ημιτελούς αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ που συνέβαλε καταλυτικά στις μακροοικονομικές ανισορροπίες εντός της ζώνης του ευρώ και στην ένταση της κρίσης χρέους με δυσμενείς επιπτώσεις στις εθνικές οικονομίες, αλλά και στα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Τέλος, το αντικείμενο του μαθήματος ολοκληρώνεται με τη μελέτη των μέτρων οικονομικής πολιτικής που υιοθετηθήκαν από το 2009 και μετά, των θεσμικών απολήξεων που είχαν αυτά τα μέτρα στο θεσμικό σύστημα της Ευρωζώνης και της ΕΕ, καθώς και των συνεπειών της εφαρμογής τους στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·         Να κατανοούν κριτικά την έννοια, το ρόλο και το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής, της κοινωνικής πολιτικής καθώς και την αποστολή των κύριων υπερεθνικών θεσμών της ΕΕ στο εν λόγω πεδίο.

·         Να γνωρίζουν  και να ερμηνεύουν τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού των εθνικών συστημάτων κοινωνικής πολιτικής.

·         Να κατανοούν τα αίτια και να αποτιμούν τις επιπτώσεις της κρίσης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας των χωρών μελών της ΕΕ

·         Να συγκρίνουν κ να αποτιμούν τα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

·         Να συγκροτούν επιστημονικά τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία για το σύγχρονο ρόλο της κοινωνικής πολιτικής σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο καθώς και τις βασικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σχεδιαστές της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Λήψη αποφάσεων

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

 1. Η έννοια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής
 2. Το κοινωνικό περιεχόμενο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και η παραδοσιακή “Κοινοτική μέθοδος”
 3. Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού ως εργαλείο αμοιβαίας μάθησης και μεταφοράς καλών πρακτικών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Ευρωπαϊκή Κοινωνική πολιτική και μηχανισμοί υποστήριξης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
 5. Οι Επιτροπές Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 6. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Δικαιώματα
 7. Η Πολιτική Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 8. Οι εργασιακές σχέσεις στην ΕΕ: Κοινωνικός Διάλογος και Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
 9. Κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια και η Στρατηγική της Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ
 10. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εκπαίδευση
 11. Η Στρατηγική Ευρώπη 2020
 12. Τοπική Κοινωνική Πολιτική, Αποκέντρωση και ΕΕ
 13. Ο εξευρωπαϊσμός της κοινωνικής πολιτικής
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prower point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 45
Διαδραστική διδασκαλία 15
Εκπόνηση  μελέτης
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 45
Παρουσίαση  μελέτης
Τελική Γραπτή Εξέταση 45
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική κατά την εξεταστική του Ιουνίου/Ιουλίου (100%)

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Βιβλίο [932]: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος

2.Βιβλίο [22914286]: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, Δημήτρης Βενιέρης