ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 24

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 24 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική Αλλαγή και Κοινωνικά Προβλήματα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης, η κατανόηση και η κατανόηση των βασικών εννοιών του αντικειμένου της Ελληνικής Κοινωνίας και Πολιτικής

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

(α) Να μπορούν να κατανοήσουν τους μεγάλους κοινωνικούς μετασχηματισμούς σε σχέση με την πολιτική και την οικονομία.

(β) Να κατανοούν την επίδραση των μεγάλων μεταναστευτικών ροών στα αιτήματα και στις αλλαγές  στην οικονομία, στην πολιτική και στις σχέσεις εκπροσώπησης και στις χώρες υποδοχής αλλά και στις χώρες εκροής.

(γ) Να αναλύουν τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αυτόνομη εργασία,  εργασία σε διεθνές περιβάλλον,  εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,  άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,  προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σύνταξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών προτάσεων

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

 

Ι.             Εισαγωγή – Έννοιες – Προσεγγίσεις

ΙΙ.            Κοινωνίες και οικονομικά συστήματα.

ΙΙΙ.           Από τη Φεουδαρχία στον καπιταλισμό: Κράτος, οικονομία και οργάνωση εργασίας

IV.          Νόμος για τους Φτωχούς και οργάνωση της εργασίας στον πρώιμο καπιταλισμό

V.            Ιμπεριαλισμός και μετανάστευση στις ΗΠΑ. Διαστάσεις στην κοινωνία των ΗΠΑ και στην Ελληνική κοινωνία

VI.          Η εποχή των πολέμων και της ύφεσης. Φορντισμός, ανεργία και αυταρχικός κορπορατισμός

VII.         Η μεταπολεμική κοινωνία: Η “χρυσή εποχή” του Καπιταλισμού (1945 – 1974) και η κοινωνική συναίνεση

VIII.        Όψεις της Ελληνική Κοινωνίας: α) Το προσφυγικό κύμα της δεκαετίας του 1920 β) Η μετεμφυλιακή Ελλάδα 1949-1974.  Εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση

ΙΧ.           Μάης 1968 νέα κοινωνικά κινήματα, νέα κοινωνικά αιτήματα.

Χ.            Παγκοσμιοποίηση χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός και κοινωνική πολιτική: Μεταρρυθμίσεις στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση.

ΧΙ.           Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, κοινωνικές επιπτώσεις διεύρυνσης.

ΧΙΙ           Μετά-δημοκρατία και προσφυγικές ροές: Κοινωνική πολιτική ή δίκτυ ασφαλείας?

ΧΙIΙ.        Μεθοδολογικά και άλλα συμπεράσματα

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prower point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία και φάκελος κλασικών κειμένων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Στις διαλέξεις πραγματοποιείται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, κυρίως με τη μέθοδο των ερωτήσεων απαντήσεων, αλλά και μέσω ομάδων με παραδείγματα ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές/τριες και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και η κατανόηση της ύλης. 75

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά την των διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Τα Σεμινάρια εστιάζουν στη διεπιστημονικότητα, καθώς η ανάλυση της κοινωνικής αλλαγής και των κοινωνικών προβλημάτων  συσχετίζεται με στοιχεία από την Ιστορία την πολιτική επιστήμη, τη θεωρία για το κράτος, τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και την πολιτική οικονομία προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια δυνατότητα σύγκρισης των διαφορετικών τάσεων και εξελίξεων στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας, των μετασχηματισμών, αλλά και των προβλημάτων που έπονται από συγκεκριμένες αλλαγές στην οικονομία, στην κοινωνία και στην πολιτική.
Μελέτη στο σπίτι/στη βιβλιοθήκη 60
Εκπόνηση μελέτης (project). Η συγγραφή μη απαλλακτικών (ατομικών) εργασιών αλλά και βιβλιοπαρουσιάσεων (λογοτεχνικών) βιβλίων σχετικά με την ύλη του μαθήματος ,  που λειτουργούν συμπληρωματικά του μαθήματος, οδηγεί στην εκμάθηση, στην κατανόηση και στην απόδοση του επιστημονικού λόγου του μαθήματος, ενισχύει την ακαδημαϊκή συγκρότηση του φοιτητή/τριας και αυριανού/ής επιστήμονα, και προσφέρει τη δυνατότητα συνθετικής ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας-οργάνωσης της δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας ή της βιβλιοπαρουσίασης. 15
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική εξέταση) (100%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σακελλαρόπουλος, Θ.,2011, Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: Παπασωτηρίου.

Hall, S., & Gieben, B., 2003, Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας, Αθήνα: Σαββάλας

Alvater, E., 2006, Παγκοσμιοποίηση, Ιδιωτικοποιήσεις και Δημόσια Αγαθά, Αθήνα: The Monthly Review Imprint

Ανιόλι, Γ., 1972, Ο μετασχηματισμός της Δημοκρατίας, Αθήνα: Επίκουρος.

Anderson, P., 2003, Το απολυταρχικό κράτος, Αθήνα: Βιβλιόπολις

Ashton, T., 2007, Η βιομηχανική επανάσταση, Αθήνα: Τόπος

Crouch, C., 2006, Μεταδημοκρατία, Αθήνα: Εκκρεμές.

Esping Andersen, E., 2014, Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας, Αθήνα: Τόπος

Hall, S., & Held, D., & Gieben, B., 2003, Η νεωτερικότητα σήμερα, Αθήνα: Σαββάλας.

Gough, I., 2008, Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Αθήνα: Σαββάλας.

Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 1994, Η Ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), τ. Α΄ & Β΄, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.

Kirchheimer O., 1991, «Ο μετασχηματισμός των κομματικών συστημάτων στη δυτική Ευρώπη», Λεβιάθαν, Νο. 11

Κωστής, Κ., 1999,  Ο μύθος του Ξένου ή η Pechiney στην Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Mazower, M., 2002, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του μεσοπολέμου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας.

Moore, B., 1984, Κοινωνικές ρίζες της δικτατορίας και της δημοκρατίας, Αθήνα: Κάλβος

Ντεμπόρ, Γ., 1986,  Η κοινωνία του θεάματος, Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος

Πολάνυι, Κ., 2013, Ο μεγάλος μετασχηματισμός, Θεσσαλονίκη: Νησίδες.

Τουργέλη, Γ., 2020 Οι Μπρούκληδες: Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και μετασχηματισμοί στις κοινότητες καταγωγής 1890 – 1940, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/catalog/view/43/41/708-1

Χαραλάμπης, Δ., 1985, Στρατός και πολιτική εξουσία, Αθήνα: Εξάντας.

Χίλσον Μ., 2013,  Το σκανδιναβικό μοντέλο: Αποτελεσματικότητα και αλληλεγγύη, συναίνεση και θεσμικός πειραματισμός, Κρήτη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.