ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 14

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 14 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική Στατιστική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09105/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι:

·         να γνωρίσουν οι φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη συνόψιση, ταξινόμηση, περιγραφή και παρουσίαση συνόλων δεδομένων. Το κατάλληλο εργαλείο αποτελούν οι μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής και επαγωγικής στατιστικής. Αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στις βασικές έννοιες της Στατιστικής, όπως αυτές εφαρμόζονται στις Κοινωνικές επιστήμες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·          1. κατανοούν τις βασικές έννοιες της στατιστικής επιστήμης, 2. δημιουργούν και να επεξηγούν πίνακες συχνοτικών κατανομών, 3. υπολογίζουν τα μέτρα θέσης και διασποράς και να αιτιολογούν τις ιδιότητές τους, 4. μετατρέπουν αρχικά δεδομένα σε τυπικές τιμές z, Τ και σ, 5. κατανοούν τις ιδιότητες της κανονικής και της δειγματικής κατανομής, 6. δημιουργούν στατιστικές υποθέσεις και να κατανοούν τη χρησιμότητα της μεροληπτικής και αμερόληπτης εκτίμησης, 7. υπολογίζουν απλές γραμμικές και απαραμετρικές συσχετίσεις και να αιτιολογούν τα αποτελέσματά τους, 8. συγκρίνουν συχνότητες εφαρμόζοντας την κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης.

·         Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των διαφόρων στατιστικών μεθόδων στην επιστημονική έρευνα, να κατανοήσουν τη λογική που διέπει την εφαρμογή των ποικίλων στατιστικών εργαλείων, να επιλέγουν την κατάλληλη στατιστική τεχνική και να πραγματοποιούν τους απαραίτητους υπολογισμούς και να γνωρίζουν να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της προσπάθειας τους.

·         Να αφομοιώνουν έννοιες που αναλύθηκαν στις διαλέξεις,  μέσω της μελέτης των διδακτικών συγγραμμάτων, της βιβλιογραφίας  .

·         Να επιλύουν (έχοντας αναπτύξει συνθετική ικανότητα και κριτικό πνεύμα) πρακτικά κοινωνικά προβλήματα μέσω ερευνών.

·         Να συγγράφουν εργασίες που σχετίζονται με τα επίμαχα ζητήματα του γνωστικού αντικειμένου της Κοινωνικής Στατιστικής.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  3. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
  4. Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

1.        Εισαγωγή στη στατιστική-επιστημονική μέθοδος και στατιστική-πληθυσμός και δείγμα

2.        Οι κοινωνικές μεταβλητές και η μέτρησή τους. Είδη μεταβλητών (ποσοτικές, ποιοτικές).

3.        Επίπεδα μέτρησης (Μονάδα μέτρησης, δείκτες, κοινωνικοί δείκτες. Κλίμακες μέτρησης)

4.        Παρουσίαση δεδομένων. – Ποιοτικά δεδομένα

5.        Παρουσίαση δεδομένων. – Ποσοτικά δεδομένα

6.        Δείκτες κεντρικής τάσης.

7.        Ασκήσεις -Δείκτες κεντρικής τάσης

8.        Μέτρα διασποράς, ασυμμετρία και κύρτωση

9.        Ασκήσεις – Μέτρα διασποράς

10.     Μετασχηματισμοί μεταβλητών και z-τιμές

11.     Κανονική και δειγματική κατανομή.

12.     Έλεγχος υποθέσεων

13.     Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος Pοwer point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.

4. Ηλεκτρονική διδασκαλία μέσω teams

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις:

2. Διαδραστική διδασκαλία

39

 

14

13

3

3. Σεμινάρια

4. Τεστ προετοιμασίας

Μελέτη στο σπίτι 48
Επίλυση προβλημάτων 30
Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Τελική εξέταση (γραπτή κατά την εξεταστική του εξαμήνου) (100%)

Με ασκήσεις τύπου

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

1. Βιβλίο [94644750]:Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες με τη χρήση του SPSS και του R /Ρούσσος Π. –Τσαούσης Γ.  / Gutenberg -Δάρδανος & Δάρδανος

2. Βιβλίο [12867694]: Εισαγωγή στη Στατιστική Γρηγόρης Xλουβεράκης /ΠΕΔΙΟ

 

 

 

Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση.