ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 3
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο και 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες της επιστήμης της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, όπως θεσμός, έκδηλες και άδηλες λειτουργίες του θεσμού της εκπαίδευσης κ.α. (ΜΑ3, ΜΑ11).
 • Να προσεγγίζουν με αναλυτικό και ταυτόχρονα κριτικό τρόπο κοινωνικές αξίες που χαρακτηρίζουν σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως για παράδειγμα την αρχή της ισότητας στην εκπαίδευση (ΜΑ1, ΜΑ3, ΜΑ11).
 • Να γνωρίζουν α) τις κυριότερες σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις (λειτουργική, μαρξιστική, ερμηνευτική προσέγγιση και τις σημαντικότερες συνδυαστικές προσεγγίσεις), και β) τις σημαντικότερες έρευνες (ΜΑ1, ΜΑ3, ΜΑ11).
 • Να αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά μιας διδακτικής παρέμβασης που μπορεί να διευκολύνει την προσέγγιση βασικών εννοιών της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης  από μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας (ΜΑ2, ΜΑ7, ΜΑ12).
 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες σχεδιασμού, επιλογής μεθοδολογικών εργαλείων και πραγματοποίησης έρευνας με μακροκοινωνιολογική ή μικροκοινωνιολογική προσέγγιση (ΜΑ6).
 • Να έχουν ολοκληρώσει ατομική εργασία στην οποία να έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (ΜΑ9).
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης από τους μαθητές (ΜΑ3, ΜΑ13).
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τις κοινωνικές ομάδες των συναδέλφων, των οικογενειών των μαθητών, και των εκπροσώπων εκπαιδευτικών, κοινοτικών και κρατικών φορέων (ΜΑ14).
 • Να κατανοούν κοινωνικές ανάγκες (και ειδικότερα εκπαιδευτικές ανάγκες) και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επιτόπια έρευνα και  ποσοτική ή ποιοτική ανάλυση των δεδομένων (ΜΑ13).
 • Να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να υλοποιούν διαδικασίες αξιολόγησης των μαθησιακών επιτευγμάτων των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό περιβάλλον (οικονομικό, πολιτισμικό, δίκτυο κοινωνικών συναναστροφών) από το οποίο προέρχονται (ΜΑ10).
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

§   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

§   Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

§   Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα διαφορετικότητας

§   Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

§   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

§   Λήψη αποφάσεων

§   Αυτόνομη εργασία

§   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των τεχνολογιών

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

2. Κοινωνία και εκπαίδευση

3. Λειτουργίες της εκπαίδευσης

4. Θεσμοί εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης

5. Θεωρία και έρευνα. Η λειτουργική (φονξιοναλιστική) προσέγγιση

6. Θεωρία και έρευνα. Η μαρξιστική προσέγγιση

7. Θεωρία και έρευνα. Η ερμηνευτική προσέγγιση

8. Καθοδήγηση των φοιτητών/φοιτητριών σε ζητήματα επιλογής θέματος ατομικής εργασίας, επισκόπησης βιβλιογραφίας και μεθοδολογίας

9. Βιωματικό εργαστήριο «Σχολική τάξη, η ομάδα μου»

10. Βιωματικό εργαστήριο «Δραστηριότητες σχολείου και έρευνα»

11. Ανακεφαλαίωση

12. Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών

13. Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Βιωματικά εργαστήρια

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές και στο παραγόμενο από τους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις

 

39
Αυτοτελής μελέτη 50
Βιβλιογραφική επισκόπηση για την ατομική εργασία 30
Συγγραφή και power-point της ατομικής εργασίας 20
Παρουσίαση  ατομικής εργασίας 11
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Προφορική τελική εξέταση (60%)

Περιλαμβάνει:

–     Ερωτήσεις ανάπτυξης

–     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις λειτουργίες της εκπαίδευσης

–     Συγκριτική αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων

ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (40%)

Κριτήρια αξιολόγησης: ουσιαστική αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και δεοντολογικά  αποδεκτές μεθοδολογικές επιλογές  για την πραγματοποίηση της εργασίας, για την  τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται τόσο στην εργασία όσο και στην προφορική εξέταση, σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται, πρωτοτυπία και ευρηματικότητα στην επιλογή της οπτικής γωνίας ανάγνωσης, συνθετική και αναλυτική προσέγγιση στα υπό διαπραγμάτευση θέματα, άσκηση κριτικής  στις τοποθετήσεις που υιοθετούνται.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 • Blackledge, David, και Barry Hunt. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. 2η έκδ. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004.
 • Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, και άλλοι. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και θεματικές. Αθήνα: Gutenberg, 2017.

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Νόβα-Καλτσούνη, Χριστίνα. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg, 2010.
 • Bourdieu, Pierre, και Jean-Claude Passeron, Jean-Claude. αναπαραγωγή: Στοιχεία για μια θεωρία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014.
 • Ξωχέλλης, Παναγιώτης επιμ. Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 2015.