ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 83

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 83 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο & 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία της Οικογένειας και Οικογενειακή Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/438183/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητριών και των φοιτητών στη σύγχρονη προβληματική της κοινωνιολογίας της οικογένειας και της οικογενειακής πολιτικής.

Το μάθημα εστιάζει στις κοινωνικές μεταβολές της οικογένειας, στους έμφυλους ρόλους μέσα στην οικογένεια, στην ευρύτερη συζήτηση για την κρίση της οικογένειας, στην ανάδυση νέων μορφών και τύπων οικογένειας και στις νέες μορφές προστασίας που προσφέρει η σύγχρονη οικογενειακή πολιτική.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση:

·         Να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται συστηματικά την έννοια του θεσμού της οικογένειας.

·         Να εντοπίζουν τις συνέπειες ευρύτερων μεταβολών στη δομή της αγοράς εργασίας στη δομή και λειτουργία της οικογένειας και την κατανομή ρόλων στο εσωτερικό της.

·         Να εξοικειωθούν με διαφορετικές και κριτικές φεμινιστικές προσεγγίσεις ως προς τον ρόλο της οικογένειας και την ανάδυση νέων τύπων οικογένειας.

·         Να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες της εισαγωγής νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στη δομή και λειτουργία της οικογένειας.

·         Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της οικογενειακής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρύτερου συστήματος κοινωνικής προστασίας.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Λήψη αποφάσεων

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

·         Η ανάδυση της κοινωνιολογίας της οικογένειας ως αυτόνομου επιστημονικού πεδίου.

·         Η οικογένεια ως θεσμός οργάνωσης της ιδιωτικής ζωής.

·         Δομή και λειτουργία οικογένειας και κατανομή ρόλων

·         Ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές και οι επιδράσεις τους στον θεσμό της οικογένειας (οργάνωση και προστασία της αγοράς εργασίας).

·         Ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές και οι επιδράσεις τους στον θεσμό της οικογένειας (εισαγωγή νέων τεχνολογικών επικοινωνίας).

·         Εναλλακτικές και κριτικές προσεγγίσεις του θεσμού της οικογένειας .

·         Διαφορετικές εκφάνσεις της κρίσης της οικογένειας στον σύγχρονο κόσμο.

·         Ανάδυση νέων μορφών και τύπων οικογένειας.

·         Ιστορική εξέλιξη της οικογενειακής πολιτικής στην Ευρώπη.

·         Ιστορική εξέλιξη της οικογενειακής πολιτικής στην Ελλάδα.

·         Συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και εργασιακής ζωής.

·         Μέτρα προστασίας μητρότητας και ανήλικων τέκνων στην Ελλάδα.

·         Οικογενειακό δίκαιο και διαζύγιο, ρύθμιση ζητημάτων συνεπιμέλειας.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του eclass  για ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες. Επίσης  στη διδασκαλία χρησιμοποιείται  ppt ως συνοδευτικό διδακτικό υλικό.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Διαδραστική διδασκαλία 40
Αυτοτελής προετοιμασία εργασία για προφορική παρουσίαση 30
Παρουσίαση προφορικής εργασίας και ανατροφοδότηση 20
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
 
 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Ενδιάμεση προφορική παρουσίαση εργασίας και υλοποίηση γραπτής εργασίας ή τελική γραπτή εξέταση (εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου) (100%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Jean Hugues Dechaux, 2008. Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Κωδικός Βιβλίου: 74702, ISBN: 9789606840128, Πολύτροπον Α.Ε. Δημιουργικού Σχεδιασμού και Εκδόσεων

Πρόσθετα

Andre, M., 2000. Κοινωνιολογία του γάμου και της οικογένειας. 5η ανατ. Μτφρ. και επιμ. Λ.Μ. Μουσούρου. Αθήνα: Gutenberg.

Γούλιαρου, Α., 2010. Η αρχή της ισότητας των δύο φύλων στο οικογενειακό δίκαιο του 1983: Θετικές και αρνητικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή των γυναικών, στο Μ. Χαρίτου Φατούρου, Λ. Αρσέλ Τάτα & Ν. Αδαμάκη (επιμ.), Καταργώντας τα εμπόδια: Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 269-314.

Κογκίδου, Δ., 1995. Μονογονεϊκές οικογένειες: πραγματικότητα, προοπτικές, κοινωνική πολιτική. Αθήνα: Λιβάνης.

Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (επιμ.), 2002. Οικογένεια και κράτος πρόνοιας στη νέα χιλιετία. Αθήνα: Gutenberg/ΕΚΚΕ.

Ματσαγγάνης, Μ., & Πετρόγλου, Α. 2001, Το σύστημα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες, Αθήνα: ΚΕΘΙ.text at: http://www.kethi.gr/attachments/171_GYNAIKES_SYSTIMA_KOINONIKIS_PROSTASIAS.pdf

Μουρίκη, Α., 2005. Η ισότητα των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης, στο Μ. Καραμεσίνη & Γ. Κουζής (επιμ.), Πολιτική Απασχόλησης: Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: Gutenberg, σσ. 241-263.

Μουσούρου, Λ. 2005. Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική. Αθήνα: Gutenberg.

Μουσούρου, Μ.Λ. & Στρατηγάκη, Μ. επιμ., 2004. Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις. Αθήνα: Gutenberg/ΚΕΚΜΟΚΟΠ.

Μουσούρου, Μ.Λ., 2002. Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας.5η ανατ. Αθήνα: Gutenberg.

Συμεωνίδου, X. & Μαγδαληνός, Μ., 2007. Πολιτικές για την οικογένεια στις χώρες της ΕΕ. Αθήνα: Σάκκουλας.