ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 33

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 33 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο και 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

●    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

●    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

●    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η κατανόηση βασικών εννοιών και αναλυτικών κατηγοριών της επιστήμης της Κοινωνιολογίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

(α) Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και θεματικές της κοινωνιολογικής θεωρίας.

(β)  Να γνωρίζουν τα βασικά αναλυτικά – ερμηνευτικά σχήματα των κλασικών της Κοινωνιολογίας

(γ) Να γνωρίζουν τα κεντρικά σημεία των βασικών  σχολών της κοινωνιολογικής σκέψης, αναφορικά τόσο με τα ζητήματα των κοινωνικών σχέσεων, των δομών και δράσεων, όσο και με τα ζητήματα των μηχανισμών κοινωνικοποίησης του ατόμου, της λειτουργίας των ρόλων, της οικογένειας και των ομάδων-οργανώσεων.

(δ) Να γνωρίζουν τις έννοιες της δύναμης-ισχύος, της εξουσίας, του κράτους, των κοινωνικών τάξεων και συνολικά των βασικών αναλυτικών κατηγοριών της επιστήμης της Κοινωνιολογίας

(ε) Να γνωρίζουν τα κεντρικά αναλυτικά σχήματα των κοινωνικών μετασχηματισμών της νεωτερικής περιόδου, μέσα από την συνθετική προσέγγιση κοινωνικής θεωρίας και ιστορίας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία,  ομαδική εργασία,  εργασία σε διεθνές περιβάλλον,  εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,  επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,  άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,  προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σύνταξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών προτάσεων

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

 

1.        Εισαγωγή στους όρους ανάδυσης και εξέλιξης της επιστήμης της Κοινωνιολογίας- Η έννοια της κοινωνίας- Προδρομικές μορφές της επιστήμης της Κοινωνιολογίας

2.        Κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Αύγουστος Κόντ

3.        Κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Κάρλ Μάρξ

4.        Κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Βιλφρέντο Παρέτο

5.        Κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Εμίλ Ντιρκέμ

6.        Κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Γκέοργκ Ζίμελ

7.        Κλασικοί της κοινωνιολογίας: Μαξ Βέμπερ

8.        Η κοινωνιολογική σχολή του λειτουργισμού- Εμφάνιση, εξέλιξη, σύγχρονη διαμόρφωσή της. Βασικές έννοιες και ερωτήματα που θέτει

9.        Η κοινωνιολογική σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης (κονστρουκτιβισμός)- Εμφάνιση, εξέλιξη, σύγχρονη διαμόρφωσή της- Η έννοια της κοινωνικής κατασκευής

10.     Η κοινωνιολογική σχολή της σύγκρουσης- Μαρξισμός: Βασικές τάσεις και θεωρητικά ρεύματα

11.     Βασικές όψεις της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνικής δομής (19ος και 20ος αιώνας)

12.     Παρουσίαση εργασιών

13.     Παρουσίαση εργασιών

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prower point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία και φάκελος κλασικών κειμένων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές/τριες και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και η λειτουργία της «κοινωνιολογικής φαντασίας». 60

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά την διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Τα Σεμινάρια εστιάζουν στη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα, προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια πολυπρισματική οπτική, συγκριτική δυνατότητα και συνθετική σκέψη, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάλυση πολύπλοκων  ιστορικο-κοινωνικών οντοτήτων και φαινομένων που εξελίσσονται δυναμικά  Διαμορφώνεται ειδικότερα η σύνδεση με κοινωνιολογικές θεματικές που υπάρχουν στο πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πλήρωση της διδακτικής επάρκειας των φοιτητών.
 
Μελέτη στο σπίτι/στη βιβλιοθήκη 45
Εκπόνηση μελέτης (project). Η συγγραφή εργασίας/εργασιών, όχι απαλλακτικών, αλλά προσθετικών/συμπληρωματικών του κυρίως μαθήματος, οδηγεί στην εκμάθηση του επιστημονικού γραπτού λόγου, υποβοηθά την ακαδημαϊκή συγκρότηση του φοιτητή/τριας και αυριανού/ής επιστήμονα, του/της δίνει τη δυνατότητα συνθετικής ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων, ενισχύει  την επιχειρηματολογία, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας-οργάνωσης της δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας-μελέτης, αλλά και τη μεταδοτικότητα, την κατάκτηση της παιδαγωγικής ικανότητας. 45
   
Σύνολο Μαθήματος 150
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

 

Είτε ατομική εργασία (30%) + Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβροουαρίου) (70%)

 

Είτε τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβροουαρίου) (100%)

 

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1)       Αντωνοπούλου Μ. , Οι κλασσικοί της κοινωνιολογίας-Κοινωνική Θεωρία και Νεότερη Κοινωνία, εκδόσεις Σαββάλας, 2011

2)       Αριστοτέλης, Πολιτικά I-III, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος Ι., χ.χ.έ.

3)       Αριστοτέλης, Πολιτικά IV-VIII, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος Ι., χ.χ.έ.

4)       Λύτρας Α., Αναλύσεις περί κοινωνικής δομής, εκδόσεις Παπαζήση, 2007

5)       Μωϋσίδης Α.- Παπαδοπούλου Δ. – Πετράκη Γ., Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα, εκδόσεις Gutenberg, 2013

6)       Μωϋσίδης Α.- Σακελλαρόπουλος Σ. (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο και 20ο αιώνα. Εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία, εκδόσεις Τόπος, 2010

7)       Πουλαντζάς Ν., Κείμενα. Μαρξισμός-Δίκαιο-Κράτος, εκδόσεις Νήσος, 2009

8)       Πουλαντζάς Ν., Οι κοινωνικές τάξεις στον σύγχρονο καπιταλισμό, εκδόσεις Θεμέλιο, 2001

9)       Συλλογικό, Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, εκδόσεις Gutenberg, 2003.

10)    Τάτσης Ν., Κοινωνιολογία, τ. Α΄ και Β΄, εκδόσεις Οδυσσέας, 2004

11)    Τσαούσης Δ., Η κοινωνία μας-Οργάνωση, Λειτουργία, Δυναμική, εκδόσεις Gutenberg, 2005

12)    Giddens A., Sutton P.W. Κοινωνιολογία, εκδόσεις Gutenberg, 2020.

13)    Giddens A., Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, εκδόσεις Οδυσσέας, 1993

14)    Lachmann R., Τι είναι η ιστορική κοινωνιολογία ; εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2018

15)    Ritzer G. Stepnisky J., Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία, εκδόσεις Gutenberg, 2020.

16)    Ritzer G. Stepnisky J., Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, εκδόσεις, Κριτική, 2012.

17)    Weber M., Οικονομία και κοινωνία, τ. 4- Κοινωνιολογία του Δικαίου, εκδόσεις Σαββάλας, 2011