ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 33 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο και 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η κατανόηση βασικών εννοιών και αναλυτικών κατηγοριών της επιστήμης της Κοινωνιολογίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

(α) Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και θεματικές της κοινωνιολογικής θεωρίας.

(β)  Να γνωρίζουν τα βασικά αναλυτικά – ερμηνευτικά σχήματα των κλασικών της Κοινωνιολογίας

(γ) Να γνωρίζουν τα κεντρικά σημεία των βασικών  σχολών της κοινωνιολογικής σκέψης, αναφορικά τόσο με τα ζητήματα των κοινωνικών σχέσεων, των δομών και δράσεων, όσο και με τα ζητήματα των μηχανισμών κοινωνικοποίησης του ατόμου, της λειτουργίας των ρόλων, της οικογένειας και των ομάδων-οργανώσεων.

(δ) Να γνωρίζουν τις έννοιες της δύναμης-ισχύος, της εξουσίας, του κράτους, των κοινωνικών τάξεων και συνολικά των βασικών αναλυτικών κατηγοριών της επιστήμης της Κοινωνιολογίας

(ε) Να γνωρίζουν τα κεντρικά αναλυτικά σχήματα των κοινωνικών μετασχηματισμών της νεωτερικής περιόδου, μέσα από την συνθετική προσέγγιση κοινωνικής θεωρίας και ιστορίας.

στ) Να γνωρίζουν τις βασικές θεματικές ενότητες των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών που διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το περιεχόμενο του μαθήματος όπως προκύπτει από το περίγραμμα της ύλης, είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει, με προοπτική εμβάθυνσης, τόσο τους κλασικούς της κοινωνιολογικής σκέψης, όσο και τη σχέση ατόμου-κοινωνίας, καθώς επίσης και την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνικής δομής, θεματικές στις οποίες στηρίζεται το πρόγραμμα των μαθημάτων ανθρωπιστικής-κοινωνιολογικής κατεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία,  ομαδική εργασία,  εργασία σε διεθνές περιβάλλον,  εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,  επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,  άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,  προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σύνταξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών προτάσεων
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

1. Εισαγωγή στους όρους ανάδυσης και εξέλιξης της επιστήμης της κοινωνιολογίας- Θεωρητικό και ιστορικό πλαίσιο- Προδρομικές μορφές της επιστήμης της Κοινωνιολογίας.

2. Κλασικοί της Κοινωνιολογίας : Αύγουστος Κοντ

3. Κλασικοί της Κοινωνιολογίας : Καρλ Μαρξ

4. Κλασικοί της Κοινωνιολογίας : Εμίλ Ντιρκέμ

5. Κλασικοί της Κοινωνιολογίας : Μαξ Βέμπερ

6. Η κοινωνιολογική σχολή του λειτουργισμού- Εμφάνιση, εξέλιξη, σύγχρονη διαμόρφωσή της. Βασικές έννοιες και ερωτήματα που θέτει.

7. Η κοινωνιολογική σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης (κονστρουκτιβισμός)- Εμφάνιση, εξέλιξη, σύγχρονη διαμόρφωσή της- Η έννοια της κοινωνικής κατασκευής

8. Κοινωνιολογική σχολή της σύγκρουσης-Μαρξισμός : Βασικές τάσεις και θεωρητικά ρεύματα

9.  Συγκριτική παρουσίαση αναλυτικών σχημάτων και επιστημονικών παραδειγμάτων (Βεμπεριανων-Μαρξιστικών) των κοινωνικών μετασχηματισμών από την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης και μετά, επικεντρώνοντας στα θέματα του κράτους/εξουσίας και της κοινωνικής στρωμάτωσης.

10. Η σχέση κοινωνίας-ατόμου. Ζητήματα κοινωνικής συνοχής, δομών, δράσεων, σταθερότητας και μεταβολής, μηχανισμών κοινωνικοίησης του ατόμου, λειτουργία ρόλων της οικογένειας, των ομάδων και των οργανώσεων.

11. Η θεωρητική συζήτηση των κοινωνιολογικών-επιστημονικών παραδειγμάτων για την ελληνική περίπτωση

12. Βασικές όψεις της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνικής δομής.

13. Σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prower point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία και φάκελος κλασικών κειμένων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές/τριες και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και η λειτουργία της «κοινωνιολογικής φαντασίας». 75

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά την διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Τα Σεμινάρια εστιάζουν στη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα, προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια πολυπρισματική οπτική, συγκριτική δυνατότητα και συνθετική σκέψη, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάλυση πολύπλοκων  ιστορικο-κοινωνικών οντοτήτων και φαινομένων που εξελίσσονται δυναμικά  Διαμορφώνεται ειδικότερα η σύνδεση με κοινωνιολογικές θεματικές που υπάρχουν στο πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πλήρωση της διδακτικής επάρκειας των φοιτητών.
Μελέτη στο σπίτι/στη βιβλιοθήκη 60
Εκπόνηση μελέτης (project). Η συγγραφή εργασίας/εργασιών, όχι απαλλακτικών, αλλά προσθετικών/συμπληρωματικών του κυρίως μαθήματος, οδηγεί στην εκμάθηση του επιστημονικού γραπτού λόγου, υποβοηθά την ακαδημαϊκή συγκρότηση του φοιτητή/τριας και αυριανού/ής επιστήμονα, του/της δίνει τη δυνατότητα συνθετικής ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων, ενισχύει  την επιχειρηματολογία, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας-οργάνωσης της δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας-μελέτης, αλλά και τη μεταδοτικότητα, την κατάκτηση της παιδαγωγικής ικανότητας. 15
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου) (100%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1) Αντωνοπούλου Μ. , Οι κλασσικοί της κοινωνιολογίας-Κοινωνική    Θεωρία και Νεότερη Κοινωνία, εκδόσεις Σαββάλας, 2011

2) Σεραφετινίδου Μ., Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, εκδόσεις Gutenberg, 2002

3) Giddens A., Κοινωνιολογία, Gutenberg, 2009

4) Αντωνοπούλου Μ., Κοινωνική πράξη και υλισμός. Σπουδή στην κοινωνιολογία της γνώσης, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2000

5) Αριστοτέλης, Πολιτικά IIII, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος Ι., χ.χ.έ.

6) Αριστοτέλης, Πολιτικά IVVIII, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος Ι., χ.χ.έ.

7)   Aron R.-Foucault M., Διάλογος για την Κοινωνιολογία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, εκδόσεις Ευρασία, 2013

8) Ασημακόπουλος Β., Πρώτη φορά Αριστερά, εκδ. A.P. Pubications, 2017

9)  Βούλγαρης Γ., Ελλάδα μια χώρα παραδόξως νεωτερική, εκδόσεις Πόλις, 2019

10)   Δασκαλάκης Δ., Εισαγωγή στη σύγχρονη κοινωνιολογία, εκδόσεις Παπαζήση, 2014

11)   Giddens A., Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, εκδόσεις Οδυσσέας, 1993

12)   Κήπας Μ., Κοινωνονιολογία της ανάπτυξης και της υπανάπτυξης, εκδόσεις Ηρόδοτος, 2016

13)   Lachmann R., Τι είναι η ιστορική κοινωνιολογία ; εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2018

14)   Λαμπίρη – Δημάκη Ι., Για την Κοινωνιολογία, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000

15)   Λύτρας Α., Αναλύσεις περί κοινωνικής δομής, εκδόσεις Παπαζήση, 2007

16)   Λύτρας Α., Προλεγόμενα στη θεωρία της ελληνικής κοινωνικής δομής, εκδόσεις Νέα Σύνορα-Α.Α.Λιβάνη, 1993

17)   Μεταξάς Α.-Ι., Πολιτική Κοινωνιολογία, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2016

18)   Μηλιός Γ., Βενετία : Μια συνάντηση που στέριωσε απρόβλεπτα. Πραγματεία για τον καπιταλισμό και τη διαδικασία γένεσής του, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2020

19)   Μίχελς Ρ., Κοινωνιολογία των πολιτικών κομμάτων στη σύγχρονη δημοκρατία, εκδόσεις Γνώση, 1997

20)   Μορέν Ε., Κοινωνιολογία, εκδόσεις Εικοστού Πρώτου, 1998

21)   Μουζέλης Ν. Γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνίας, εκδόσεις Θεμέλιο, 2010

22)   Μουχτούρη Α., Κοινωνιολογία του λαϊκού πολιτισμού, εκδόσεις Παπαζήση, 2015

23)   Μωϋσίδης Α.- Παπαδοπούλου Δ. – Πετράκη Γ., Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα, εκδόσεις Gutenberg, 2013

24)   Μωϋσίδης Α.- Σακελλαρόπουλος Σ. (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο και 20ο αιώνα. Εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία, εκδόσεις Τόπος, 2010

25)   Ozkirimli U., Θεωρίες του εθνικισμού, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2010

26)   Πουλαντζάς Ν., Κείμενα. Μαρξισμός-Δίκαιο-Κράτος, εκδόσεις Νήσος, 2009

27)   Πουλαντζάς Ν., Οι κοινωνικές τάξεις στον σύγχρονο καπιταλισμό, εκδόσεις Θεμέλιο, 2001

28)   Ράιχ Β., Άκου, Ανθρωπάκο !, εκδόσεις Μίνωας, 2014

29)   Σαββάκης Μ., Μικροκοινωνιολογία και ποιοτική έρευνα, εκδόσεις Κριτική, 2013

30)   Σακελλαρόπουλος Σ., Η Ελλάδα στη μεταπολίτευση, εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, 2001

31)   Σάσεν Σ., Κοινωνιολογία της παγκοσμιοποίησης, εκδόσεις Μεταίχμιο 2011

32)   Σεραφετινίδου Μ., Το φαινόμενο της γραφειοκρατίας, τ. 1 και 2, εκδόσεις Gutenberg, 2012

33)   Συλλογικό (Πρόλογος  Theda  Skocpol),  Ιστορική Κοινωνιολογία,  εκδόσεις Κατάρτι, 2011.

34)   Τάτσης Ν., Κοινωνιολογία, τ. Α΄ και Β΄, εκδόσεις Οδυσσέας, 2004

35)   Τσαούσης Δ., Η κοινωνία μας-Οργάνωση, Λειτουργία, Δυναμική, εκδόσεις Gutenberg, 2005

36)   Τσουκαλάς Κ., Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, εκδ. Θεμέλιο,  2005

37)   Φίλιας Β., Κοινωνιολογία του πολιτισμού, τ. 1 και 2, εκδόσεις Παπαζήση, 2000

38)   Φίλιας Β., Δοκίμια Κοινωνιολογίας, εκδόσεις Μπουκουμάνη, 1976

39)   Weber M., Οικονομία και κοινωνία, τ. 4- Κοινωνιολογία του Δικαίου, εκδόσεις Σαββάλας, 2011

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.