ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 54 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο & 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κράτος και Κρατικές Πολιτικές
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης, η κατανόηση και η κατανόηση των βασικών εννοιών του αντικειμένου του Κράτους και των Κρατικών Πολιτικών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

(α) Να κατανοούν και να αναλύουν την έννοια της εμφάνισης του σύγχρονου κράτους ως προϊόν της νεωτερικότητας

(β) Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες για το κράτος

(γ) Να κατανοούν το ρόλο των κυβερνήσεων, των κομμάτων, των ελίτ αλλά και της δημόσιας διοίκησης στο σύγχρονο κράτος.

(δ) Να κατανοούν το πως οι μετασχηματισμοί του καπιταλισμού διαφοροποιούν το ρόλο του σύγχρονου κράτους.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία,  εργασία σε διεθνές περιβάλλον,  εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,  άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,  προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σύνταξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών προτάσεων
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

 Ι.          Εισαγωγή: Καθορισμός μεθοδολογίας και επεξήγηση βασικών ενοιών

ΙΙ.          Η γέννηση του σύγχρονου κράτους

ΙΙΙ.        Οικονομικές ελίτ και κυρίαρχη τάξη

ΙV.        Κρατικό σύστημα και κρατική ελίτ

V.         Ο σκοπός και ο ρόλος των κυβερνήσεων

VI.        Τα όργανα του κράτους

VIΙ.       Από το κράτος νυχτοφύλακα στο κοινωνικό κράτος

VIII.       Πατερναλιστικός καπιταλισμός

IX.        Πολυεθνικές επιχειρήσεις και καπιταλιστικό κράτος

X.          Καπιταλιστικό κράτος ή κράτος στον καπιταλισμό; Η συζήτηση Πουλαντζά – Μίλιμπαντ

ΧΙ.        Νεοφιλελευθερισμός και ρυθμιστικό κράτος

XΙΙ.       Η διαδικασία νομιμοποίησης των κρατικών πολιτικών

ΧΙΙΙ.      Μεθοδολογικά και άλλα συμπεράσματα

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prower point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία και φάκελος κλασικών κειμένων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Στις διαλέξεις πραγματοποιείται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, κυρίως με τη μέθοδο των ερωτήσεων απαντήσεων, αλλά και μέσω ομάδων με παραδείγματα ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές/τριες και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και η κατανόηση της ύλης. 75

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά την των διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Τα Σεμινάρια εστιάζουν στη διεπιστημονικότητα, καθώς η ανάλυση του κράτους και των κρατικών πολιτικών  προβλημάτων  συσχετίζεται με στοιχεία από την Ιστορία την πολιτική επιστήμη, την πολιτική θεωρία προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τη δυνατότητα κατανόησης του ρόλου του κράτους αλλά και των μετασχηματισμό των κρατικών πολιτικών κατά τη διάρκεια της νεωτερικότητας.
Μελέτη στο σπίτι/στη βιβλιοθήκη 60
Εκπόνηση μελέτης (project). Η συγγραφή μη απαλλακτικών (ατομικών) εργασιών αλλά και βιβλιοπαρουσιάσεων (λογοτεχνικών) βιβλίων σχετικά με την ύλη του μαθήματος ,  που λειτουργούν συμπληρωματικά του μαθήματος, οδηγεί στην εκμάθηση, στην κατανόηση και στην απόδοση του επιστημονικού λόγου του μαθήματος, ενισχύει την ακαδημαϊκή συγκρότηση του φοιτητή/τριας και αυριανού/ής επιστήμονα, και προσφέρει τη δυνατότητα συνθετικής ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας-οργάνωσης της δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας ή της βιβλιοπαρουσίασης. 15
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική εξέταση) (100%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Carnoy, M., 1990, Κράτος και πολιτική θεωρία, Αθήνα: Οδυσσέας.

Hay, C., Lister, M., Marsh, D., 2011, Το κράτος, Αθήνα: Σαββάλας

Anderson, P., 2003, Το απολυταρχικό κράτος, Αθήνα: Βιβλιόπολις

Balibar, E., 2014, Κράτος μάζες και πολιτική, Αθήνα: Εκτός Γραμμής.

Γράβαρης, Δ., 1997, Κρίση κοινωνικού κράτους και Νεωτερικότητα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.

Ένγκελς, Φ., 1984,  Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους, Αθήνα: Θεμέλιο.

Galbraith J. K., 1969, Το νέον βιομηχανικόν κράτος, Αθήνα: Παπαζήση.

Gough, I., 2008, Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Αθήνα: Σαββάλας

Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2005, Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους: Hobbes, Lock, Rousseau, Kant, Hegel, Αθήνα: Σαββάλας.

Καλτσώνης, Δ., 2016, Τι είναι το κράτος;,  Αθήνα: Μοτίβο Εκδοτική

Καρίγιο, Σ., 1978,  Ευρωκομμουνισμός και κράτος, Αθήνα: Θεμέλιο.

Λένιν, Ι.Β., 2012, Κράτος και επανάσταση, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.

Μανιτάκης, Α., 2007, Τι είναι κράτος, Αθήνα: Σαββάλας

Martinussen, J., 2007, Κοινωνία, Κράτος, Αγορά: Θεωρίες της Ανάπτυξης, Αθήνα: Σαββάλας.

Μίλιμπαντ, Ρ., [1969] 2016, Το κράτος στην καπιταλιστική κοινωνία, Αθήνα: Κουκίδα.

Muller P., & Surel Y., 2002, Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους, Αθήνα: Δαρδανός

Moore, B., 1984, Κοινωνικές ρίζες της δικτατορίας και της δημοκρατίας, Αθήνα: Κάλβος

Παπανδρέου, Α., 1974, Πατερναλιστικός Καπιταλισμός, Αθήνα: Καρανάση

Πουλαντζάς, Ν., 2001, Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισμός, Αθήνα: Θεμέλιο.

Schumpeter, A.J., Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία: Αθήνα: Παπαζήση.

Strange, S., 2004, Η υποχώρηση του κράτους, Αθήνα: Παπαζήση.