ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 39 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο & 4Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/438152/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει:

Να αναλύουν και να αξιολογούν το πολυδιάστατο φαινόμενο της μετανάστευσης.

Να προσδιορίζουν εννοιολογικά και να διακρίνουν τις μεταναστευτικές κινήσεις στον γεωγραφικό χώρο.

Να αναλύουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τα εμπειρικά δεδομένα που σχετίζονται με τις προσδιοριστικές συνιστώσες της οικονομικής μετανάστευσης, τους βασικούς ιστορικούς της σταθμούς στο ευρωπαϊκό επίπεδο και τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειές της στις χώρες προέλευσης, στις χώρες υποδοχής και στους ίδιους τους μετανάστες.

Να περιγράφουν και να αξιολογούν τις πολιτικές μετανάστευσης της Ελλάδας και της ΕΕ, τις στοχεύσεις που αυτές υπηρετούν, τη μεταξύ τους διασύνδεση και συνύφανση, καθώς και τη σύνδεσή τους με το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου ασκούνται.

Να προσεγγίζουν τα αξιακά και ηθικά ζητήματα που εγείρει το μεταναστευτικό φαινόμενο και τα οποία θα συμβάλλουν σε μια πιο σφαιρική πρόσληψη και ανεκτική αντιμετώπιση του μετανάστη ως διαφορετικού άλλου.

Να προτείνουν τρόπους αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με το μεταναστευτικό φαινόμενο.

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ανάπτυξη ηθικής σκέψης και ηθικών συναισθημάτων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Μετανάστευση: έννοιες και διακρίσεις.

2.       Οικονομικές θεωρίες της μετανάστευσης.

3.       Σύντομη μεταναστευτική ιστορία της Ευρώπης.

4.       Συνέπειες της μετανάστευσης.

5.       Μετανάστευση στην Ελλάδα.

6.       Μετανάστες και ελληνική ύπαιθρος.

7.       Μετανάστες και επιχειρηματικότητα.

8.       Μετανάστευση Yψηλής Eιδίκευσης (MYE) (Brain Drain).

9.       Παλιννόστηση.

10.   Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

11.   Ηθικά ζητήματα της μετανάστευσης.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας του Covid-19.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιοποιούνται διεθνείς βάσεις στατιστικών δεδομένων, η ψηφιακή πλατφόρμα Microsoft-teams για τη διεξαγωγή της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η πλατφόρμα e-class του τμήματος για την ανάρτηση διδακτικού υλικού και ανακοινώσεων, για την επικοινωνία με τους φοιτητές και γενικά για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Κατά τη διδασκαλία αξιοποιούνται, επίσης, λογισμικά παρουσίασης (π.χ. ppt), διαδραστικά εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ., c-map tools), ιστότοποι προβολής εικόνας, ήχου κ.ά..
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 75
Διαδραστική διδασκαλία 20
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 53
Τελική Γραπτή Εξέταση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 150
   
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:

1) Η συμμετοχή σε σύντομες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

2) Η γραπτή εξέταση.

Η κατανόηση και κυρίως η εφαρμογή, η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση του διδακτικού αντικειμένου πραγματοποιείται μέσα από την εκπόνηση σύντομων δραστηριοτήτων εντός του μαθήματος. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χαρακτήρα διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές και τον διδάσκοντα ως προς τον βαθμό αφομοίωσης και κριτικής επεξεργασίας του διδακτικού υλικού. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη γραπτή εξέταση, η οποία έχει χαρακτήρα τελικής αξιολόγησης για τη διακρίβωση της επίτευξης των διδακτικών στόχων. Μια ευρεία γκάμα ερωτήσεων κλειστού (π.χ. Πολλαπλής Επιλογής) και ανοιχτού τύπου (π.χ., Σύντομης Απάντησης) πλαισιώνουν την αξιολόγηση αυτή.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Artuç, E., Docquier, F., Çaglar, Ö., και Parsons, Ch. (2015). A global assessment of human capital mobility: the role of non-OECD destinations, World Development, 65, 6-26.

Baas, M. (2019). The education-migration industry: International students, migration policy and the question of skills. International Migration, 57(3), 223-234.

Bade, K.J. (2003). Migration in European history. Οξφόρδη: Blackwell Publishing.

Banerjee, A.V., Cole, Sh., Duflo, E., και Linden, L. (2007). Remedying education: evidence from two randomized experiments in India. The Quarterly Journal of Economics, 122(3), 1235-1264.

Barro, R., και Sala-I-Martin, X. (1995). Economic growth. Νέα Υόρκη: McGraw-Hill.

Beine, M., Docquier, F., και Özden, Ç. (2011). Diasporas. Journal of Development Economics, 95(1), 30-41.

Bertram, C. (2018). Do States Have the Right to Exclude Immigrants?, Cambridge: Polity Press.

Bhagwati, J., και Hamada, K. (1974). The brain drain, international integration of markets for professionals and unemployment. Journal of Development Economics, 1(1), 19-42.

Borjas, G.J. (1987). Self-selection and the earnings of immigrants. The American Economic Review, 77(4), 531-553.

Borjas, G.J. (1994). The economics of immigration. Journal of Economic Literature, XXXII, 1667-1717.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Στο J. Richardson (επιμ.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, (241-258). Νέα Υόρκη: Greenwood.

Castles, S., de Haas, Η., και Miller, M.J. (2014). The age of migration: International population movements in the modern world. Λονδίνο: MacMillan Pres ltd.

Clemens, M. (2013). What Do We Know about Skilled Migration and Development? Migration Policy Institute Policy Brief No 3. Ουάσιγκτον: Migration Policy Institute.

Czaika, M., και Parsons, C. (2017). The gravity of high skilled migration policies. Demography, 54(2), 603-630.

De Haas, H. (2018). European migrations dynamics, drivers, and the role of policies. Λουξεμβούργο: Publications Office of the European Union.

Docquier, F., και Rapoport, H. (2012). Globalization, brain drain, and development. Journal of Economic Literature, 50(3), 681-730.

Dustmann, C., και Kirchkamp O. (2002). The optimal migration duration and activity choice after re-migration. Journal of Development Economics, 67, 351-372.

European Commission (EC). (2010). Europe: 2020: European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Βρυξέλλες: COM (2010) 2020.

European Commission (EC). (2015). A European agenda on migration. Βρυξέλλες: COM (2015) 240.

European Commission (EC). (2018). Study on the movement of skilled labour. Λουξεμβούργο: Publications Office of the European Union.

Florida, R.L. (2005). The flight of the creative class: The new global competition for talent. Νέα Υόρκη: HarperCollins.

Gibson, J., και McKenzie, D. (2011). The microeconomic determinants of emigration and return migration of the best and brightest: Evidence from the Pacific. Journal of Development Economics, 95(1), 18-29.

Grimm, A. (2019). Studying to stay: Understanding graduate visa policy content and context in the United States and Australia. International Migration, 57(5), 236-251.

Harris, J.R., και Todaro, M.P. (1970). Migration, unemployment and development: A two-sector analysis. The American Economic Review, 60(1), 126-142.

Hosein, A. (2019). The ethics of migration: An Introduction. London and New York: Routledge.

ILO, OECD, World Bank. (2015). The contribution of labour mobility to economic growth. Καππαδοκία: OECD, ILO, World Bank Publishing.

IOM. (2019). Reintegration handbook: Practical guidance on the design, implementation and monitoring of reintegration assistance. Γενεύη: IOM.

IOM. (2020). World migration report 2020. Γενεύη: IOM.Kahanec, M., και Zimmermann, K.F. (επιμ). (2016). Labor migration, EU enlargement, and the great recession. DOI: 10.1007/978-3-662-45320-9.

Katz, E., και Stark, O. (1986). Labor migration and risk aversion in less developed countries. Journal of Labor Economics, 4(1), 134-149.

Kerr, S.P., Kerr, W., Çaglar, Ö., και Parsons, Ch. (2017). High-skilled migration and agglomeration. Research Discussion Paper 7. Ελσίνκι: Bank of Finland.

Labrianidis, L., και Sykas, Th. (2017). Why High School Students Aspire to Emigrate: Evidence from Greece. Journal of International Migration and Integration, 18, 107-130.

Lucas, R. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.

Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouchi, A., Pellegrino, A., και Taylor, J.E. (2005). Worlds in Motion: Understanding international migration at the end of the millennium. Νέα Υόρκη: Oxford University Press.

OECD. (2020). International migration outlook 2020. OECD Publishing.

Piore, M.J. (1979). Birds of Passage: Migrant labor in industrial societies. Νέα Υόρκη: Cambridge University Press.

Saxenian, A. (2002). Transnational communities and the evolution of global production networks. Industry and Innovation, 9(3), 183-202.

Stark, O., και Bloom, D. (1985). The new economics of migration. The American Economic Review, 75(2), 173-178.

Todaro, M.P (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. The American Economic Review, 59(1), 138-148.

Wallerstein, I. (1974). The Modern World-system: Mercantilism and the Consolidation of the European World-economy. Λονδίνο: Academic Press.

Λαμπριανίδης Λ., και Συκάς Θ. (2021). Το φαινόμενο της Μετανάστευσης Υψηλής Ειδίκευσης:  η διαρροή εγκεφάλων (brain drain) στην περίπτωση της Ελλάδας. Αθήνα: ΕΑΠ.

Λαμπριανίδης, Λ. (2011). Επενδύοντας στη φυγή: Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Κριτική.

Λιανού, Θ.Π. (2003). Σύγχρονη μετανάστευση στην Ελλάδα: οικονομική διερεύνηση. Αθήνα: ΚΕΠΕ.

Λιανού, Θ.Π., και Καβουνίδη, Τζ. (2012). Μεταναστευτικά ρεύματα στην Ελλάδα κατά τον 20ό αι. Αθήνα: ΚΕΠΕ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *