ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 39

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 39 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο και 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

●    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

●    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

●    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει:

Να αναλύουν και να αξιολογούν το πολυδιάστατο φαινόμενο της μετανάστευσης.

Να προσδιορίζουν εννοιολογικά και να διακρίνουν τις μεταναστευτικές κινήσεις στον γεωγραφικό χώρο.

Να αναλύουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τα εμπειρικά δεδομένα που σχετίζονται με τις προσδιοριστικές συνιστώσες της οικονομικής μετανάστευσης, τους βασικούς ιστορικούς της σταθμούς στο ευρωπαϊκό επίπεδο και τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειές της στις χώρες προέλευσης, στις χώρες υποδοχής και στους ίδιους τους μετανάστες.

Να περιγράφουν και να αξιολογούν τις πολιτικές μετανάστευσης της Ελλάδας και της ΕΕ, τις στοχεύσεις που αυτές υπηρετούν, τη μεταξύ τους διασύνδεση και συνύφανση, καθώς και τη σύνδεσή τους με το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου ασκούνται.

Να προσεγγίζουν τα αξιακά και ηθικά ζητήματα που εγείρει το μεταναστευτικό φαινόμενο και τα οποία θα συμβάλλουν σε μια πιο σφαιρική πρόσληψη και ανεκτική αντιμετώπιση του μετανάστη ως διαφορετικού άλλου.

Να προτείνουν τρόπους αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με το μεταναστευτικό φαινόμενο.

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Ανάπτυξη ηθικής σκέψης και ηθικών συναισθημάτων, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

 

1.       Μετανάστες και πρόσφυγες: έννοιες και δημογραφικά στοιχεία

2.       Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μετανάστευση

3.       Η πρώιμη μετανάστευση: από τους προϊστορικούς χρόνους ως τον Κολόμβο

4.       Η μετανάστευση από την εποχή των εξερευνήσεων έως τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο

5.       Η Ελλάδα χώρα προέλευσης μεταναστών (20ος αιώνας)

6.       Παλιννόστηση

7.       Κοινωνικός αποκλεισμός

8.       Η Ελλάδα χώρα υποδοχής μεταναστών (20ος αιώνας)

9.        “Διαρροή εγκεφάλων”. Η μετανάστευση υψηλής ειδίκευσης από την Ελλάδα μετά το 2008.

10.    Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα τον 20ο και τον 21ο αιώνα

11.    Παρουσίαση εργασιών

12.    Παρουσίαση εργασιών

13.    Παρουσίαση εργασιών

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιοποιούνται διεθνείς βάσεις στατιστικών δεδομένων,, η πλατφόρμα e-class του τμήματος για την ανάρτηση διδακτικού υλικού και ανακοινώσεων, για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Κατά τη διδασκαλία αξιοποιούνται, επίσης, λογισμικά παρουσίασης (π.χ. ppt).
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές/τριες και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και η λειτουργία της «κοινωνιολογικής φαντασίας». 60

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά την διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Τα Σεμινάρια εστιάζουν στη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα, προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια πολυπρισματική οπτική, συγκριτική δυνατότητα και συνθετική σκέψη, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάλυση πολύπλοκων  ιστορικο-κοινωνικών οντοτήτων και φαινομένων που εξελίσσονται δυναμικά  Διαμορφώνεται ειδικότερα η σύνδεση με κοινωνιολογικές θεματικές που υπάρχουν στο πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πλήρωση της διδακτικής επάρκειας των φοιτητών.
Μελέτη στο σπίτι/στη βιβλιοθήκη 45
Εκπόνηση μελέτης (project). Η συγγραφή εργασίας/εργασιών, όχι απαλλακτικών, αλλά προσθετικών/συμπληρωματικών του κυρίως μαθήματος, οδηγεί στην εκμάθηση του επιστημονικού γραπτού λόγου, υποβοηθά την ακαδημαϊκή συγκρότηση του φοιτητή/τριας και αυριανού/ής επιστήμονα, του/της δίνει τη δυνατότητα συνθετικής ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων, ενισχύει  την επιχειρηματολογία, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας-οργάνωσης της δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας-μελέτης, αλλά και τη μεταδοτικότητα, την κατάκτηση της παιδαγωγικής ικανότητας. 45
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

 

Είτε ατομική εργασία (30%) + Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική κατά την εξεταστική του Ιουνίου) (70%)

 

Είτε τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική κατά την εξεταστική του Ιουνίου) (100%)

 

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Labrianidis, L., και Sykas, T. (2017). Why High School Students Aspire to Emigrate: Evidence from Greece. Journal of International Migration and Integration, 18, 107-130.

Βεργέτη, Μ. (2016). Παλιννόστηση και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Δαμανάκης, Μ. Κωνσταντινίδης, Σ. Τάμης, Α. (Επιμ.). (2014). Νέα Μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Κέντρου Ερευνών & Μελετών (Κ.Ε.Μ.Ε.).

Λαμπριανίδης Λ., και Συκάς Θ. (2021). Το φαινόμενο της Μετανάστευσης Υψηλής Ειδίκευσης:  η διαρροή εγκεφάλων (brain drain) στην περίπτωση της Ελλάδας. Αθήνα: ΕΑΠ.

Λαμπριανίδης, Λ. (2011). Επενδύοντας στη φυγή: Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Κριτική.

Ροντιέ, Κ. (2016). Μετανάστες και πρόσφυγες. Απαντήσεις σε αναποφάσιστους, ανήσυχους και επιφυλακτικούς. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.

Τριανταφυλλίδου, Α. Μαρούκης, Θ. (Επιμ). (2010). Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.