ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο και 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μη  Κυβερνητικές Οργανώσεις
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η κατανόηση της έννοιας και του πολιτικού φαινόμενου των Μη Κυβερνητικών Οργάνωσεων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

(α) Να κατανοούν την  έννοια, σημασία και λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), ως πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης και ειδικότερα των επιμέρους θεματικών κατευθύνσεων της  Πολιτικής Κοινωνιολογίας και των Διεθνών Σχέσεων.

(β) Να γνωρίζουν βασικές όψεις της ιστορικής ανάδυσης των Μ.Κ.Ο. σε συγκριτική προοπτική με  άλλα πολιτικά φαινόμενα και κατηγορίες, όπως κόμματα, ομάδες πίεσης, κοινωνικά κινήματα.

(γ) Να κατανοούν τη συνθήκη και τους όρους μετάβασης της άσκησης-θέσμικης πολιτικής από το παραδοσιακό κρατοκεντρικό πεδίο της νεωτερικότητας στο σύγχρονο πεδίο της πολυκεντρικότητας όπως αυτό ορίζεται από την πολυμερή δυναμική σχέση  κράτος-διακυβερνητικοί θεσμοί-μη κυβερνητικές οργανώσεις.

(δ) Να γνωρίζουν βασικούς τρόπους και πεδία παρέμβασης των Μ.Κ.Ο., την πολυεπίπεδη σχέση που αναπτύσσεται με άλλους θεσμικούς φορείς όπως το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και υπερεθνικούς-διακυβερνητικούς θεσμούς και οργανισμούς, στις σύγχρονες δυναμικές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, καθώς επίσης και τις δυνατότητες έμπρακτης παρέμβασης σε εθνικά πεδία άσκησης πολιτικής, όπως ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε διεθνή ζητήματα όπως το μεταναστευτικό-προσφυγικό, η οικολογία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι έμφυλες σχέσεις  κ.α.

στ)  Το περιεχόμενο του μαθήματος όπως προκύπτει από το περίγραμμα της ύλης, είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει, με προοπτική εμβάθυνσης,  θεματικές στις οποίες στηρίζεται το πρόγραμμα των μαθημάτων ανθρωπιστικής-κοινωνιολογικής κατεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδίως στις κλασικές θεματικές της πολιτικής κοινωνιολογίας (κόμματα-ομάδες πίεσης-κοινωνικά κινήματα), αλλά και στα σύγχρονα πεδία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία,  ομαδική εργασία,  εργασία σε διεθνές περιβάλλον,  εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,  επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολυπολιτισμικότητας, περιβάλλοντος,  άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,  προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σύνταξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών προτάσεων.
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

Ι. Ορισμός, έννοια, θεσμική αναγνώριση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.). Επιστημονικοί-θεματικοί τόποι του πολιτικού φαινομένου των Μ.Κ.Ο., ως πεδίου της Πολιτικής Επιστήμης και ειδικότερα της Πολιτικής Κοινωνιολογίας και των Διεθνών Σχέσεων.

 

ΙΙ.  Οι ΜΚΟ ως θεματικό της Πολιτικής Κοινωνιολογίας, σε συγκριτική προοπτική με τα υπόλοιπα βασικά πολιτικά φαινόμενα και θεσμίσεις, όπως κόμματα, ομάδες πίεσης, κοινωνικά κινήματα.

 

ΙΙΙ. Η σχέση ΜΚΟ και Νέων Κοινωνικών Κινημάτων. Η περίπτωση του κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης.

 

ΙV.  M.K.O. και Κοινωνία Πολιτών. Παρουσίαση της έννοιας της Κοινωνίας Πολιτών, όπως ιστορικά έχει διαμορφωθεί, καθώς και του σχετικού επιστημονικού διαλόγου στο ζήτημα. ΜΚΟ ως ενεργό τμήμα της σύγχρονης  Κοινωνίας Πολιτών στη συνάρθρωσή της με την Πολιτική Κοινωνία.

 

V. Από το κρατοκεντρικό πεδίο άσκησης πολιτικής στο πολυκεντρικό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η σχέση κράτους-διακυβερνητικών θσμών-ΜΚΟ

 

VΙ. Τυπολογία των ΜΚΟ- Η διάκριση μεταξύ επιχειρησιακών και υποστηρικτών ΜΚΟ

 

VΙΙ. ΜΚΟ ως τμήμα των διεθνικών κοινωνικών κινημάτων και ως τμήμα των θεσμών της πολυεπίπεδης διαδικασίας παγκόσμιας διακυβέρνησης.

 

VΙΙΙ. Κριτικές στο ρόλο και λειτουργία των ΜΚΟ : Αποτελεσματικότητα, δημοκρατική νομιμοποίηση, διαφάνεια-λογοδοσία, πηγές χρηματοδότησης.

 

ΙΧ.  Η παρουσία των Μ.Κ.Ο. στον τρίτο τομέα της οικονομίας και ειδικότερα στις κοινωνικές υπηρεσίες και οι αναπτυσσόμενες σχέσεις, ανταγωνιστικές και συμπληρωματικές με το κοινωνικό κράτος και τις αντίστοιχες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Χ. Η ενεργοποίηση των ΜΚΟ στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα στο πεδίο του μεταναστευτικού-προσφυγικού.   Διαφορετικά παραδείγματα δράσης  ΜΚΟ.

 

ΧΙ. Οι ΜΚΟ και το οικολογικό ζήτημα. Κυρίαρχες και εναλλακτικές προσεγγίσεις. Η περίπτωση της Greenpeace και του ευρύτερου πράσινου κινήματος

 

ΧΙΙ. Η διεθνής εμπειρία από τη δράση των ΜΚΟ στις διεθνοπολιτικές σχέσεις.  Παρουσία και  ρόλος των ΜΚΟ σε εθνικούς κοινωνικούς σχηματισμούς της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Νότιας Αμερικής.

ΧΙΙΙ. Επανάληψη

 

 

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prower point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία και φάκελος κλασικών κειμένων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές/τριες και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. 75

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά την διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Τα Σεμινάρια εστιάζουν στη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα, προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια πολυπρισματική οπτική, συγκριτική δυνατότητα και συνθετική σκέψη, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάλυση πολύπλοκων  ιστορικο-κοινωνικών οντοτήτων και πολιτικών φαινομένων που εξελίσσονται δυναμικά  Διαμορφώνεται ειδικότερα η σύνδεση με  θεματικές πολιτικής επιστήμης, πολιτικής κοινωνιολογίας και διεθνών σχέσεων που υπάρχουν στο πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πλήρωση της διδακτικής επάρκειας των φοιτητών.
 
Μελέτη στο σπίτι/στη βιβλιοθήκη 60
Εκπόνηση μελέτης (project). Η συγγραφή εργασίας/εργασιών, όχι απαλλακτικών, αλλά προσθετικών/συμπληρωματικών του κυρίως μαθήματος, οδηγεί στην εκμάθηση του επιστημονικού γραπτού λόγου, υποβοηθά την ακαδημαϊκή συγκρότηση του φοιτητή/τριας και αυριανού/ής επιστήμονα, του/της δίνει τη δυνατότητα συνθετικής ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων, ενισχύει  την επιχειρηματολογία, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας-οργάνωσης της δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας-μελέτης, αλλά και τη μεταδοτικότητα, την κατάκτηση της παιδαγωγικής ικανότητας. 15
   
Σύνολο Μαθήματος 150
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική κατά την εξεταστική του Ιουνίου (100%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1)                 Φραγκονικολόπουλος Χ., Ο παγκόσμιος ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκδόσεις Σιδέρης Ι., 2007

2)         Αφουξενίδης Α.- Συρακούλης Κ., Η δυναμική και τα όρια της κοινωνίας πολιτών, εκδόσεις Προπομπός, 2008

3)         Αράπογλου Β., Καβουλάκος Κ.Ι., Κανδύλης Γ., Μαλουτάς Θ., Η νέα κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας : Μετανάστευση, ποικιλότητα και σύγκρουση, περ. Σύγχρονα Θέματα, τχ. 107/2009

4)         Βούλγαρης Γ., Κράτος και κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα, περ. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 28/2006

5)         Γεωρμάς Κ., Η γεωπολιτική του κορωνοϊού, περ. Άρδην, τχ, 118/2020

6)         Ηλιόπουλος Η., Ουμανιταρισμός ή νομιμοποίηση του ιμπεριαλισμού, περ. Άρδην, τχ 19-20/1999

7)         Featherstone K.- Παπαδημητρίου Δ., Τα όρια του εξευρωπαϊσμού. Δημόσια πολιτική και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, εκδόσεις Οκτώ, 2010

8)         Καραμπελιάς Γ. (επιμ), ΜΚΟ και παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα, Εναλλακτικές εκδόσεις, 2014

9)         Κλαστρ Π., Η κοινωνία ενάντια στο κράτος, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1992

10)     Λίβας Σ., Όψεις της Τουρκίας. Κρατική ιδεολογία και κοινωνία των πολιτών, εκδόσεις Παπαζήση, 2017

11)     Μπεκ Ο., Τι είναι η παγκοσμιοποίηση ; εκδόσεις Κατσανιώτης, 1999

12)     Ναξάκης Χ.-Χλέτσος Μ., Μετανάστες και μετανάστευση. Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές, εκδόσεις Πατάκης, 2001

13)     Νέγκρι Α.-Χαρτ Μ., Αυτοκρατορία, εκδόσεις Scripta, 2003

14)     Ντεμπρέ Ρ., Εγκώμιο των συνόρων, εκδόσεις Εστία, 2015

15)     Παπαμιχαήλ Γ. (επιμ), Μη κυβερνητικές οργανώσεις και κυρίαρχη πολιτική, εκδόσεις Monthly Review Imprint, 2005

16)     Πασέ Ρ., Οικολογία και περιβάλλον, εκδόσεις Επίκεντρο, 2007

17)     Ρακκάς Γ., Η βιομηχανία της αλληλεγγύης, Εναλλακτικές εκδόσεις, 2020

18)     Ρακκάς Γ., Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα, συγκρούσεις : Από τον Άγιο Παντελεήμονα στην προσφυγική κρίση, Εναλλακτικής εκδόσεις, 2017

19)     Σάσεν Σ., Κοινωνιολογία της παγκοσμιοποίησης, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2012

20)     Σκλιάς Π.- Χουλιάρας Α., Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία, εκδόσεις Παπαζήση, 2002

21)     Στάιου Ε., Το πλαίσιο και τα μοντέλα επικοινωνίας των αυτο-οργανωμένων πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης- Μια συμβολή στη συζήτηση περί κοινωνικού κράτους, εκδόσεις Παπαζήση, 2019

22)     Συλλογικό, Ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός, εκδόσεις Γόρδιος, 1997

23)     Σωτηρόπουλος Δ., Η ελληνική κοινωνία πολιτών και η οικονομική κρίση, εκδόσεις Ποταμός, 2017

24)     Ταρίκ Α., Η σύγκρουση των φονταμενταλισμών : Σταυροφορίες, Τζιχάντ και Νεωτερικότητα, εκδόσεις Άγρα, 2003

25)     Wallerstein I., Αντισυστημικά κινήματα, χθες και σήμερα, εκδόσεις Κουκκίδα, 2016