ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 42 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο & 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική Κοινωνιολογία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης, η κατανόηση και η κατανόηση των βασικών εννοιών του αντικειμένου της Οικονομικής Κοινωνιολογίας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

(α) Να κατανοούν και να αναλύουν της οικονομίας, με την κοινωνία και το κράτος

(β) Να αναλύουν (έχοντας αναπτύξει συνθετική ικανότητα και κριτικό πνεύμα) τις βασικές εξελίξεις και τους μετασχηματισμούς της δημοκρατίας.

(γ) Να κατανοούν τη σχέση μεταξύ καπιταλισμού και δημοκρατίας και σοσιαλισμού και δημοκρατίας.

(δ) Να αναλύουν το ρόλο του κράτους στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία,  εργασία σε διεθνές περιβάλλον,  εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,  άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,  προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σύνταξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών προτάσεων
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

Ι.          Εισαγωγή – Έννοιες – Προσεγγίσεις

ΙΙ.        Καπιταλισμός και κοινωνία: Η γένεση του Καπιταλισμού.

ΙΙΙ.       Οι κοινωνικές συνέπειες του Καπιταλισμού

IV.       Η θεωρία της «Δημιουργικής Καταστροφής»

V.        Ο ρόλος των διανοούμενων

VI.       Ο Συγκεντρωτικός σοσιαλισμός

VII.      Σοσιαλδημοκρατία και κοινωνικό κράτος

VIII.     Ευρωκομμουνισμός και κράτος

ΙΧ.        Θεωρίες της Δημοκρατίας

Χ.         Νεοφιλελευθερισμός και Νέος Καπιταλισμός

ΧI.        Η κοινωνία της κατανάλωσης

ΧΙΙ.       Ο μετασχηματισμός της Δημοκρατίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

ΧΙΙI.      Μεθοδολογικά και άλλα συμπεράσματα

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος prower point.

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων στο e-class.

3. Έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία και φάκελος κλασικών κειμένων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Στις διαλέξεις πραγματοποιείται ανάπτυξη της ύλης και με την χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, κυρίως με τη μέθοδο των ερωτήσεων απαντήσεων, αλλά και μέσω ομάδων με παραδείγματα ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτητές/τριες και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και η κατανόηση της ύλης. 75

 

 

2. Σεμινάρια: Κατά την των διάρκειά τους παρουσιάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Τα Σεμινάρια εστιάζουν στη διεπιστημονικότητα, καθώς η οικονομική κοινωνιολογία εμπλουτίζεται με στοιχεία από την Ιστορία και την πολιτική κοινωνιολογία προκειμένου οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια δυνατότητα σύγκρισης της εξέλιξης της οικονομικής πολιτικής ν και συνθετική σκέψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάλυση των διαφοροποιήσεων της οικονομικής κοινωνιολογίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα
Μελέτη στο σπίτι/στη βιβλιοθήκη 60
Εκπόνηση μελέτης (project). Η συγγραφή μη απαλλακτικών (ατομικών) εργασιών αλλά και βιβλιοπαρουσιάσεων (λογοτεχνικών) βιβλίων σχετικά με την ύλη του μαθήματος ,  που λειτουργούν συμπληρωματικά του μαθήματος, οδηγεί στην εκμάθηση, στην κατανόηση και στην απόδοση του επιστημονικού λόγου του μαθήματος, ενισχύει την ακαδημαϊκή συγκρότηση του φοιτητή/τριας και αυριανού/ής επιστήμονα, και προσφέρει τη δυνατότητα συνθετικής ανάλυσης και παρουσίασης θεμάτων, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας-οργάνωσης της δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας ή της βιβλιοπαρουσίασης. 15
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Τελική εξέταση (γραπτή ή προφορική) (100%)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Schumpeter, A. J., Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία, Αθήνα: Παπαζήσης, 2006.

Trigilia, C., Οικονομική Κοινωνιολογία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2004.

Tilly, C., Δημοκρατία, Αθήνα: Gutenberg, 2011.

Agnoli, J., Ο μετασχηματισμός της δημοκρατίας, Αθήνα: Επίκουρος, 1972.

Anderson, P., Το απολυταρχικό κράτος, Αθήνα: Βιβλιόπολις, 2003.

Beaud, M., Η ιστορία του καπιταλισμού από το 1500 ως το 2000, Αθήνα: Ηλέκτρα, 2008.

Βλάχου, Α. (επιμ.), Πολιτική Οικονομία του Καπιταλισμού, Αθήνα: Κριτική, 2009.

Crouch, C., Μεταδημοκρατία, Αθήνα: Εκκρεμές, 2006.

Desai, M., Η εκδίκηση του Μαρξ: Η αναζωογόνηση του καπιταλισμού και το τέλος του κρατικού σοσιαλισμού, Αθήνα: Παπαζήσης, 2004.

Eley, G., Σφυρηλατώντας τη Δημοκρατία: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, 2 τόμοι, Αθήνα: Σαββάλας, 2010.

Hall, S., & Held, D., & Gieben, B., Η νεωτερικότητα σήμερα, Αθήνα: Σαββάλας, 2003.

Hall, S., & Gieben, B., Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας, Αθήνα: Σαββάλας, 2003.

Hirschmann, A., Τα πάθη και τα συμφέροντα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2006.

Hirschmann, A., Η αντιδραστική ρητορική: Αντίστροφο αποτέλεσμα, ματαιότητα, διακινδύνευση, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017.

Hobsbawm, E., Η εποχή των άκρων: Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, Αθήνα: Θεμέλιο, 1999.

Καρίγιο, Σ., Ευρωκομμουνισμός και κράτος, Αθήνα: Θεμέλιο, 1978.

Κονιόρδος, Σ. (επιμ.), Κείμενα οικονομικής κοινωνιολογίας, Αθήνα: Gutenberg, 2006.

Marx, K. & F. Engels, Το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, Αθήνα: Θεμέλιο, 1999.

Michea, J.-C., Το αδιέξοδο Άνταμ Σμιθ: Οι εκλεκτικές συγγένειες αριστεράς και φιλελευθερισμού, Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2007.

Moore, B., Κοινωνικές ρίζες της δικτατορίας και της δημοκρατίας, Αθήνα: Κάλβος, 1984.

Μπαλαμπανίδης, Γ., Ευρωκομμουνισμός: Από την κομμουνιστική στη ριζοσπαστική ευρωπαϊκή Αριστερά, Αθήνα: Πόλις, 2015.

Μπερλινγκουέρ, Ε., Ιστορικός συμβιβασμός, Αθήνα: Θεμέλιο, 1977.

Μπέρμαν, Σ., Το πρωτείο της πολιτικής: Σοσιαλδημοκρατία και η Ευρώπη του 20ου αιώνα, Κρήτη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014, .

Parsons, T., Καπιταλισμός και αξίες. Τα πρώιμα κείμενα, Αθήνα: Νήσος, 2008.

Polanyi, K., Ο μεγάλος μετασχηματισμός, Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2007.

Sassoon, D., Εκατό χρόνια σοσιαλισμού, τόμοι 2, Αθήνα: Καστανιώτης, 2001.

Schmidt, M., Θεωρίες της δημοκρατίας, Αθήνα: Σαββάλας, 2004.

Sobart, W., Ο αστός: Πνευματικές προϋποθέσεις και ιστορική πορεία του δυτικού καπιταλισμού, Αθήνα: Νεφέλη, 1998.

Τερλεξής, Π., Max Weber: Ο καπιταλισμός στα όριά του, Αθήνα: Παπαζήσης, 1999.

Tilly, C. & Tilly, C., Η εργασία στον καπιταλισμό, Αθήνα; Καστανιώτης, 2001.

Von Mises, L., Αντικαπιταλισμός, Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2014.

Wallerstein, I., Ιστορικός καπιταλισμός, Αθήνα: Θεμέλιο, 1987.

Weber, M., Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, Αθήνα: Gutenberg, 2006.

Χαραλάμπης, Δ., Δημοκρατία και Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2008.