ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 28 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομικά της Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09119/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η λειτουργία της αγοράς εργασίας και η επίδραση σε αυτήν των πολιτικών απασχόλησης.

Η αγορά εργασίας και ειδικά το φαινόμενο της ανεργίας αντιμετωπίζεται αρχικά από τη θεωρητική του διάσταση και συγκριτικά στα πλαίσια των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης (μεταξύ τους η Μαρξιστική και η νεοκλασική σχολή) και παρουσιάζεται από τη σκοπιά της ιστορικής πορείας, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παλαιότερες και σύγχρονες πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των συνεπειών της και την προώθηση της απασχόλησης. Η ανάλυση αυτή γίνεται από τη σκοπιά τόσο της οικονομικής όσο και της κοινωνικής πολιτικής, αφού η πολιτική απασχόλησης αποτελεί πεδίο σύζευξης των δύο αυτών πολιτικών.

Στόχος του μαθήματος είναι ο εξοπλισμός των φοιτητών με τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις για την κατανόηση και την ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής λειτουργίας της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και ικανότητες :

• Να κατανοούν την λειτουργία της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

• Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο αναλύουν την λειτουργία της αγοράς εργασίας οι διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές θεωρίες.

• Να είναι σε θέση να κατανοήσουν επιστημονικά άρθρα για την αγορά εργασίας.

• Να γνωρίζουν τα αίτια και τις μορφές εμφάνισης της ανεργίας.

• Να γνωρίζουν στο σύνολό τους τις πολιτικές απασχόλησης.

• Να κατανοούν και κριτικά να αποτιμούν την σχέση κάθε πολιτικής απασχόλησης με τις οικονομικές θεωρίες.

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Βασικές έννοιες που αφορούν την αγορά εργασίας και τον κλάδο των Οικονομικών της Εργασίας. Η προσφορά εργασίας. Παράγοντες που επιδρούν, εμπειρικά δεδομένα, μισθός επιφύλαξης. Νεοκλασική και Μαρξιστική προσέγγιση. Η ζήτηση εργασίας. Παράγοντες που την καθορίζουν. Ισορροπία στην αγορά εργασίας.

•Το φαινόμενο της ανεργίας. Ορισμοί της ανεργίας και προεκτάσεις τους, είδη ανεργίας. Παρουσίαση εμπειρικών δεδομένων για την ανεργία και της ιστορικής τους εξέλιξης στην Ελλάδα και σημαντικές χώρες του κόσμου.

• Ένταξη της ανεργίας στα βασικά θεωρητικά υποδείγματα της Οικονομικής Επιστήμης. Νεοκλασική, Κεϋνσιανή και Μαρξιστική προσέγγιση. Καμπύλη Phillips, σύγχρονες απόψεις για την ανεργία.

• Η πολιτική απασχόλησης, πεδίο σύζευξης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Έννοιες και ορισμοί, ιστορική διαδρομή. Αντιστοίχηση θεωρητικών απόψεων με συγκεκριμένες πολιτικές απασχόλησης. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Η Ελληνική περίπτωση.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση power point κατά την παράδοση του μαθήματος.

2. Ανάρτηση διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας, διαφανειών, ασκήσεων, σημειώσεων, περιγράμματος, τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων στο e-Class.

3. Χρήση brainstorming, και δημιουργία ομάδων εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
1. Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με τη χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτήτριες/ητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. 100

 

 

2. Πρόσκληση ομιλητών από φορείς που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος.
Μελέτη στο σπίτι 50
Επίλυση προβλημάτων  
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ανάπτυξης.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υποχρεωτική

 • Δεδουσόπουλος, Α., 2014. Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας, Αθήνα: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε..
 • Ιωαννίδης, Α., 2009. Ο Αινιγματικός Χρόνος της Μισθωτής Εργασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

 

Προαιρετική

 • Βενιέρης, Δ. & Παπαθεοδώρου, Χ., (εκδότες) 2003. Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Δεδουσόπουλος, Α., 1998. Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας, Η Προσφορά Εργασίας. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός.
 • Καραμεσίνη, Μ., Κούζης, Γ., (εκδότες) 2005. Πολιτική Απασχόλησης, Πεδίο Σύζευξης της Οικονομικής και της Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Σακελλαρόπουλος, Θ., 2001. Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές της Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Ehrenberg, R. & Smith, R., 1991. Modern Labor Economics: Theory and Public Policy. New York: HarperCollins College Publishers.
 • Hamermesh, D. & Rees, A., 1993. The Economics of Work and Pay. New York: Harper Collins College Publishers.
 • McConnell, C. & Brue, S., 1992. Contemporary Labor Economics. New York: McGraw – Hill Inc.