ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 61 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  & 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/KOM09118/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομικές διαστάσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με βάση τα εργαλεία της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης. Οι οικονομικές αυτές διαστάσεις, όπως αποτυπώνονται σε συγκεκριμένους δείκτες, είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη και αξιολόγηση των διανεμητικών στόχων του συστήματος και την αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση των πόρων. Γίνεται μία συγκριτική επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Επισημαίνονται ομοιότητες και διαφορές μεταξύ συστημάτων ως προς την χρηματοδότησή τους, τις παροχές, την ανταποδοτικότητα και τις διανεμητικές επιδράσεις. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αναλύεται έτσι μακροοικονομικά και μικροοικονομικά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά οι επιπτώσεις του συστήματος στην οικονομική μεγέθυνση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποτύπωση και ανάλυση των προοπτικών του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, κάτω από την επίδραση των δημογραφικών και οικονομικών εξελίξεων. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των οικονομικών διαστάσεων και λειτουργιών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καθώς και των προκλήσεων και προοπτικών του με βάση τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

•Να έχουν εξοπλιστεί με τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις για την κατανόηση και ανάλυση των οικονομικών διαστάσεων και λειτουργιών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

• Να είναι σε θέση να προσεγγίσουν κριτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εναλλακτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας.

• Να μπορούν να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού συστήματος στο πλαίσιο μιας συγκριτικής ανάλυσης με συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες.

•Να βελτιώσουν, μέσω της εκπόνησης επιστημονικών εργασιών, την ικανότητά τους να αναλύουν συστηματικά και σε βάθος διστάσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

•Να εξοικειωθούν με την χρήση των εργαλείων και των μεθόδων της οικονομικής επιστήμης.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Συγκριτική επισκόπηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
 • Οικονομικές διαστάσεις του συστήματος οικονομικής ασφάλισης. Δείκτες αποτύπωσης των οικονομικών διαστάσεων.
 • Παρουσίαση και ανάλυση του διανεμητικού συστήματος ασφάλισης.
 • Παρουσίαση και ανάλυση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος ασφάλισης.
 • Συνέπειες της κοινωνικής ασφάλισης στην οικονομία της χώρας.
 • Η κοινωνικής ασφάλιση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τάσεις και  προκλήσεις.
 • Η κρίση του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και οι εναλλακτικές πολιτικές αντιμετώπισή της.
 • Οι πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και οι επιπτώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1. Χρήση power pointκατά την παράδοση του μαθήματος.

2. Ανάρτηση διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας, διαφανειών, ασκήσεων, σημειώσεων, περιγράμματος, τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων στο e-Class.

3. Χρήση brainstorming, και δημιουργία ομάδων εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις: Σε αυτές γίνεται ανάπτυξη της ύλης και με τη χρήση παραδειγμάτων. Οι διαλέξεις γίνονται κατά τρόπο διαδραστικό, ώστε να ευνοούνται οι παρεμβάσεις από φοιτήτριες/ητές και να οξύνεται η κριτική ικανότητά τους, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. 50

 

 

Μελέτη στο σπίτι 30
Εκπόνηση ατομικής εργασίας με διερεύνηση της βιβλιογραφίας 70
 
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Εκπόνηση εργασίας και δημόσια παρουσίασή της, με παράλληλη προφορική εξέταση (100%).

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υποχρεωτική

 • Ρομπόλης, Σ., 2005.  Κοινωνική Ασφάλιση. Η διαρκής κρίση και οι προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.
 • Σημειώσεις και πρόσθετα κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Προαιρετική

 • Barr N., 2012, The Economics of Welfare State (5th Edition), Oxford: Oxford University Press
 • Βενιέρης, Δ. & Παπαθεοδώρου, Χ., (εκδότες) 2003. Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Culyer, A. J., 1973. The Economics of Social Policy. London: Martin Robertson.
 • Eatwell, J., Milgate, M. &Newman, P., (eds) 1989. Social Economics. London: The NewPalgrave, Macmillan.
 • Πολυζωίδης, Π., 2011. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ασφάλεια. Κομοτηνή: Παρατηρητής της Θράκης.
 • Κατρούγκαλος, Γ., 2004, Θεσμοί και Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας στο Σύγχρονο Κόσμο. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
 • LeGrand, J., Propper, C. &Robinson, R., 1992. The Economics of Social Problems. 3rd Edition. London: Macmillan.
 • Rosen, H. S., Gayer, Τ., Ράπανος, Β. Θ. &Καπλάνογλου, Γ., 2011. Δημόσια Οικονομική. Νέα βελτιωμένη έκδοση προσαρμοσμένη στην περίπτωση της Ελλάδος. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Stiglitz, J., 1992. Οικονομική του δημόσιου τομέα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Schubert, K., Hegelich, S. &Bazant, U. (Eds), 2009, The Handbook of European Welfare Systems, London/Oxford: Routledge
 • Τήνιος, Π., 2003. Ανάπτυξη με Αλληλεγγύη. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.